U2:133-4      Notarum explicatio.

A.  Skreddarebacken ähr ett cronohem-
      man och räntar             stigar koll.
B.  Höö uthi Söder tächten,                              46  las.
      Åker uthi samma tächt,                               2 5/16  tunnor.
      Obruchatt åker uthi samma tächt,                1 7/8  tunnor.
C.  Höö uthi Norre tächten,                              8  las.
      Åker uthi samma tächt,                               5/8  tunnor.
      Obruckat åker uthi samma tächt,                 3/8  tunnor.
D.  Höö af Rumboo2 sweden,                            1/2  las.
E.  En ny inlagd swedh, kommer Matz Peder-
      son i Westanäng till och bruukas till
      hestehage.
F.  Höö uthi een äng beblandat med staar
      och hårdwals båten, och fins affrijtadt fo-
      lio             ,                                                 1/2  las.
G.  Een kalfwehage, fuhl med skogh och steen.
H.  Een humblegård till                                      100 stenger.
      Till förbemälte hemman är skog till wed och gärssle.
      Muhlebethe till nödtorfften. Fijskewatn intet.


      Notarum explicatio.

      Wästanängh ähr ett skattehemman och
      räntar alt tillhopa,     22 3/4 stigar kohl.
      Desse effterschrefne äga uthi förbemälte hemman.

1.   Matz Pederson ibidem, räntar                    stigar kohl.
I.   Uthsädhe det ena året.
K.  Det andra året.
L.  Höö uthi Store engen.
      Åker uthi samma engh,                                15/16  tunnor.
      Obruckat åker ibidem,                                19/32  tunnor.
M.  Obruckat åker uthi een wreet,                    29/32  tunnor.
N.  Höö uthi een hårdwals eng, kallas Daglössan.
      Åker uthi samma eng,                                 1 27/32  tunnor.
O.  Höö af Baakengen.
P.  Åker uthi een wret,                                      5/8  tunnor.
      Höö uthi samma wret,                                 1 1/2  las.
Q.  Noch åker uthi een wret,                             1/4  tunnor.
R.  Höö af een hws tompt,                                1/2  las.
S.  Een humblegård till,                                      50  stenger.

2.   Joen Matzon ibidem, räntar               stigar kohl.
T.  Uthsädhe det ena året.
U.  Det andra året.
L.  Höö uthi Stoorengen
W.  Obruckat åker uthi samma eng,                  5/16  tunnor.
N.  Höö uthi een hårdwals eng, kallas Daglössan.
X.  Åker uthi samma eng,                                  7/16  tunnor.
O.  Höö af Baakengen, beblandat med staar och hårdwallss
      båten.
P.  Åker uthi een wret,                                      5/8  tunnor.
      Höö uthi samma wret,                                 1 1/2  las.
Y.  Een humblegård till ,                                    100  stenger.
Z.  Höö af een hws tompt,                                 1/2  las.
      Till förbemälte hemman är skog till wedh och gärssle.
      Muhlebethe till nödtorfften. Fiskewatn intet.
      Förbemälte Joen Matzon äger höö uthi een äng, kallas Stoore
      Lussan som fins afrijttadt folio        ,             2  las.


      Notarum explicatio.

Å.  Kiölfwenääs ähr ett cronohemman
      och räntar 18 stigar kohl.
Ä.  Höö af een skarp hårdwals tächt,                30  las.
      Åker uthi samma tächt,                               2 1/4  tunnor.
Ö.  Höö af een ilack skarp hårdwals eng,
      och kallas Nybroo engen,                           4  las.
IJ.  Höö af een hårdwals tächt,                          7  las.
      Åker uthi samma tächt,                               3/4  tunnor.

      Till förbemälte hemman är skog till wed och gärssle.
      Muhlebete till nötorfften.
      Fiskewatn intet.


      Notarum explicatio.

2.   Hångsarfwe ähr ett cronohem-
      man och räntar 23 stigar kohl.
3.   Uthsäde det ena åhret,                                4 5/8  tunnor.
      Höö af gierdes linderna det samma året,      16  las.
4.   Det andra åhret,                                          2 1/2  tunnor.
      Höö af samma åkerlijnder,                          4  las.
5.   Höö af en eng med star och hårdwals båten
      beblandat,                                                   16  las.
6.   Höö af een täckt med star och hårdwals båten
      beblandat,                                                  5  las.
      Obruckat åker ibidem,                                1 1/16  tunnor.
7.   Noch höö af een skarp hårdwals tächt,       6  las.
      Åker ibidem,                                              7/8  tunnor.
8.  Een humblegård till                                       80  stenger.

      Till förbemälte hemman är skog till wed och gärssle.
      Muhlebete till nödtorfften.
      Fiskewatn intet.


(Karttext:)
Sand mylla, obrukad.
Här möther Nåar boda ågär1 på denna sidan.
Sandh mylla.
Ler mylla.
Sandh mylla.
Sandh mylla, obrukad.
Sandh mylla, sädes åker.
Ler mylla, trädes åkeren.
Tächte jordh.
Ler mylla, obrukad.
Sandh mylla.
Sädes åker, sandh mylla.
Ler myl-la.
Ler mylla.
Trädhes åkeren, sandh jordh.
Ler mylla.
Ler mylla, obrukad.
Sandh jordh, obrukad.
Ler mylla.
Ler mylla, obrukad.
Ler mylla, obrukad.
Sädes åkeren.
Sädes åkeren, <          >.
Elach sandh jordh.
Sandh jordh, obrukad.
Elack sandh jordh. Sandh mylla.


__________________
1Fel för ägor?
2Fel för Runboo?