U2:136


(Rubrik:)
Amussbergz fierdingen.


Notarum explicatio.

Jöran Knutzon i Ytter Hönssarfwee
som fins deschriberat i Skomssareby fierdingen,
folio 129, äger och höö af tuå ängesfiäll
uthi Biörkian, fins afritat folio 78 med M noterat,  las  4.
Åker der sammastädes,                                    tunner  13/16.
Obruckat åker af samma ängz fiäll,                   tunner  19/32.

Lars Ericksson i Öfwer Hönssarfwa som
fins och deschriberat i Skomssareby fierdingen
folio 131, äger och höö af samme ängesfiällar
medh M noterade,                                            las  2.
Åker der sammastädes,                                    tunner  13/32.
Obruckat åker der sammastädes,                      tunne9/32.

Oluff Ericksson ibidem, som fins
och deschriberat i Skomssareby fierdingen
folio 131, äger och höö af samma ängesfiällar
med M noterade,                                              las  2.
Åker der sammastädes,                                    tuner  13/32.
Obruckat åker der sammastädes,                      tunner  9/32.

Nils Ingemarsson i Walmora som fins och
deshriberat folio 76, äger och twå ängesfiällar,
finnas afrijtade folio 78 medh N noterade,          las  4.
Obruckat åker der sammastädes,                      tuner  15/32.

Ingewall Gabrielsson ibidhem, som fins och deschri-
berat folio 77, äger och en åkertäppa som fins
och afrijtat folio 78 medh O noterat,                  tuna  7/16.

Hans Matzon i Walmora som fins och deschri-
berat folio 77, äger och uthi enn skarp elack hårde-
walz backa, döger till åker och fins afrijttat
folio 78, ähr med P noterat.

Anders Larsson ibidem, äger och uthi
samma hårdhewalz backa som ähr medh P noterat.

Nils Larsson i Bomssarfwa som fins deschri-
berat folio 74, äger och der sammastädez medh P noterat.

Til åfwanbemälte hemman som fins afrijtat
och deschriberat folio 78, ähr skogh till wedh och
giersslee till nödorftan. Mulebethe och  till
nötorfftan. Tijmber, näfwer och löfskogh ingen
på byssens ägor, uthan påå Store Ålmenningen enn
stor 1/2  mijll ifrån hemmanet. Lithet fijskewaten
i Dale elfwan. Qwarn och sågh ingen.
 

Notarum explicatio
.

Desse effterskriffne ägia uthi Rijssängan
hwilcken ängh ähr beblandat medh myra och
hårdhewall, och ähr med Q noterat.

Anders Oluffson i Bomssarfwa,
fins deschriberat folio 74, äger och höö uthi
samma ängh som ähr medh Q noterat,               las  2.

Jöns Andersson ibidem, äger och höö
af samma ängh medh Q noteratt,                       las  2.

Matz Pedhersson i Domnarffwee i Skom-
sareby fierdingen och fins deschriberat folio 127,
äger och höö af samma ängh medh Q noterat,    las  3.

Jacob Pedhersson i Öfwer Gerbergierdiet
som fins och deschriberat folio 73, äger och höö
af samma ängh med Q noterat,                          las  3.

Jöaran Knutsson i Ytter Hönssarfwe
som fins deschriberat folio 129, äger och höö
af samma ängh medh Q noterat,                        las  4.


Desse effterskriffne ägia uthi Öffwer Nässet
hwilcken ängh ähr medh myra och skarp hår-
dewall beblandhat och med R noterat.

Peder Oluffson i Söppnareby som fins
deschriberat uthi Skomsareby fierdingen folio 23,
äger och höö af samma ängh medh R noterat,    8  las.

Matz Jönsson ibidhem som fins och describerat
i Skomsarreby fierdingen folio 22, höö af samma äng,  4  las.

Lars Larsson i Kiälärfna1 som fins och
describerat i Skomsareby fierdingen folio 120, äger
och höö af samma ängh medh R noterat,            1/2  las.

Jöhan Andersson i Ytter Mädwägia som fins
describerat i Skomsarreby fierdingen folio 132, äger
och höö af samma ängh med R noterat,             2  las.

Hagha torppet som fins afrijtat och describerat
i Skomsareby fierdingen folio 132, äger och höö af
samma ängh medh R noterat,                            1/2  las.

Jöran Knutsson i Ytter Hönssarfua som fins
describerat i Skomsareby fierdingen folio 129, äger
och höö af samma ängh med R noterat,             4  las.

Hans Matsson i Kiällarfue som fins afrijtat
och describerat i Skomsarreby fierdingen folio 120, äger
och höö af samma ängh med R noterat,             1 1/2  las.


(Flikens baksida:)
      Notarum explicatio.

      Anders Hindricksson i Ytter Gierbiergier-
      ditt som fins describerat i Ammessbärgz fierdingen
      folio 73, äger och höö uthi samma ängh som ähr
      medh R noterat,                                          las  1 1/2.

      Åsswedh Pedersson ibidem, äger och höö af
      samma ängh som ähr medh R noterat,         las  2 1/2.

      Erick Matsson i Ytter Medhwägia som fins
      describerat i Skomsareby fierdingen folio 36, äger
      och höö af samma ängh medh R noterat,     las  1.

      Knut Pedersson i Ytter Hönssarfwa i Skomssareby fierdingen,
folio 129, och höö af samma ängh som ähr med R noterat,   las  4.

      Erick Larsson i Tierna i Tiernebygge
      fierdingen, fins på den taflan medh nummero 12, äger
      och höö uthi Öfwer Nässet medh R noterat,   las  4.

      Matz Matsson i Södher Ammessbärgh som fins
      describerat folio 86, äger höö af samma äng,    1/2  las.(Karttext:)
Här möther Änges och Biörckens ägor.
Här mötter Bomsarff-wa ägor.
Dale elffwan.
Öffwer Nässett.
Rijssängan.
Wal åån.
Här mötter Gierbergierds ägor.
 

______________________
1Fel för Kiälarfua?