U2:137-138


(Rubrik:)
Tuna sochn.                Amussbergz fierdingen.


      Notarum .

      Öffwer Mora ähr 3 skatte-
      hemman, skattade tilhoppa för span   53 1/2.
      Och liggia tilhoppa i teggeskieffte bådhe i åker och
      ängh, och ähree dess ägor noterade och specificerade
      som effter fölier.

      Generalis explicatio.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren alla tilhoppa,    tunner  24 3/4.
B.  Det andhra åhrret i sädhes åkerren,  alla til-
      hoppa som fins och afrijtat folio 11,             tuner  28 3/4.
C.  Höö af en skarp hårdhewalz ängh, alla tilhop-
      pa som fins och afrijtat folio 11,                   las  23. 
      Åker der sammastädes,                               tunner  5 1/4.
D.  Nock höö af en skarpp hårdhewalz ängh alla
      tilhoppa som fins och afrijtat folio 81,           las  6.
      Åker der sammastädes,                               tunner  1 27/32.
      Höö af gierdeslindorna tilhoppa,                  las  7 1/8.


      Specialis explicatio.
      Uthi Jöran Matssons hemman ägia desse
      efftershriffne som ähr.
1.   Jöran Matsson ibidhem, skattar för             spän  3 1/4.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   tunner  1 1/2.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               tuner  1 3/4.
C.  Höö af en skarp hårdhewalz ängh,               las  1 1/2.
      Åker der sammastädes,                              tunner  5/16.
D.  Noch höö af en skarp hårdhewalz ängh,       las  3/8.
      Åker der sammastädhes,                             tunner  3/32.
E.  Höö af en elack skarp hårdhewalz ängh,       las  1 5/16.
F.  Åker af en täppa,                                         tunner  5/16.
      Höö der sammastädes,                                las  1/4.
      Åker af den täppan medh G noterat,            tunner  5/32.
      Höö af den täppan medh H noterat,             las  1/2.
      Åker der sammastädes,                               tunner  1/32.
      Höö af gierdeslindorna,                               las  1/2.
      Höö af Knaggemyran, fins folio 89 medh B noterat,   las  1.

2.   Matz Knutsson ibidem, skattar för span       6 1/2.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   tunner  3.
B.  Det andhra åhrret i sädhes åkerren,              tuner  3 3/8.
C.  Höö af en skarp hårdhewalz ängh,               las  2 3/4.
      Åker der sammastädes,                              tuner  5/8.
D.  Noch höö af en skarp hårdhewalz ängh,       las  11/16.
      Åker der sammastädes,                               tunner  3/16.


      Explicatio.

E.  Höö af en elack skarp hårdhewalz ängh,       las  2 11/16.
      Höö af en lithen ängztäppa medh I noterat,   las  2.
      Höö af en myre och hårdhewalz täppa med K noterat,   las  1.
      Obrukad åker der sammastädes,                tuner  7/16.
      Höö af denn myree och hårdhewalz täppan medh H
      noterat,                                                       las  1.
      Åker der sammastädes,                              tuner  3/32.
      Höö af gierdeslindorna,                               las  13/16.
      Ägher uthi några teghar, finnas folio 78 med
      L noterade.
      Höö uthi Knaggemyran, fins folio 89  medh B noterat,  las  2.

3.   Erick Oluffson ibidem, skattar
      för                                            spännesädhe  3 1/4.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren det enna åhret,  tuner  1 1/2.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,                tuner  1 3/4.
C.  Höö af en skarp hårdhewalz ängh,                las  1 1/2.
      Åker der sammastädhes,                             tunner  5/16.
D.  Noch höö af enn skarp hårdhewalz ängh,     las  3/8.
      Åker der sammastädes,                               tunner  3/32.
E.  Höö af en elack skarp hårdhewalz ängh,       las  1/2.
      Höö af en myree och hårdhewalz  täppa med L noterat,  las  1.
      Åker der sammastädes,                               tuner  1/4.
      Höö af denn myree och hårdhewalz täppan medh K noterat,  las  1/2.
      Obrukad åker der sammastädes,                tunner  7/32.
      Åker af en lithen elack myretäppa med M noterat,  tunn1/16.
      Höö af gierdeslindorna,                               las  1/2.
      Höö af Knaggemyran, fins folio 89 medh B noterat,   las  1/4.

      Peder Hanssson i Öfwer Nyckleby i Skom-
      sareby fierdingen och fins deschriberat folio 118, äger
      och uthi bidhem och skattar för spannesädhee,  3 1/4.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren dett enna åhrret,   tuner  1 1/2.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               tunner  1 3/4.
C.  Höö af en skarp hårdhewalz ängh,               las  1 1/2.
      Åker der sammastädes,                               tuner  5/16.
D.  Noch höö af en skarp hårdhewalz ängh,       las  3/8.
      Åker der sammastädhes,                             tunner  3/32.
E.  Höö af en elack skarp hårdhewalz ängh,       las  1 5/16.
      Höö af den täppan medh H noterat,            las  1/2.  
      Åker der sammastädhes,                            tunner  1/32.
      Äger och höö uthi gierdesslindorna,             las  1/2.
                                                             4. Anders.


Notarum.

4.   Anders Gabrielzson i Öfwer
      Mora, skattar för spannesädhe                        6.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   tunner  2 7/8.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               tunner  3 1/8.
C.  Höö af enn skarp hårdhewalz ängh,              las  2 5/8.
      Åker der sammastädes,                               tunner  5/8.
D.  Noch höö af enn skarp hårdhewalz ängh,     las  11/16.
      Åker der sammastädes,                               tunner  3/16.
      Höö af den myre och hårdhewalz täppan med K noterat,   las  1/2.
      Obruckat åker der sammastädes,                tunner  7/32.
E.  Höö af en skarp elack hårdhewalz ängh,       las  2 9/16.
      Höö af twå små tompter medh N noterat,    las  1/2.
      Höö af gierdeslindorna,                               las  13/16.
      Obruckat åker af en täppa medh Z noterat,   tunner  3/32.
      Höö af Knaggemyran, fins folio 89 medh B noterat,   las  1 1/2.

      Desse effterskriffne ägia uthi Jöran
      Jöranssons hemman, som ähr.
5.   Jöran Jöransson ibidem, skattar
     för                                                            spannesädhe  10 1/4.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   tunner  4 11/16.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               tunner  5 9/16.
C.  Höö af en skarp hårdhewalz ängh,               las  4 1/4.
      Åker der sammastädhes                              tunna  1.
D.  Noch höö af en skarpp hårdhewalz ängh,     las  1.


      Explicatio.

      Åker der sammastädes,                               tuner  13/32.
E.  Höö af en elack skarp hårdhewalz ängh,       las  4 1/4.
O.  Höö af enn myre och hårdhewalz täppa,      las  2.
      Åker der sammastädes,                              tuner  5/32.
P.  Höö af enn elack myre och hårdhewalz ängh,  las  2.
      Höö af enn hwssetompt medh Q noterat,     las1  1/4.
      Äger och höö uthi den tomptan  medh R noterat,  las1  1/4.
      Höö af gierdeslindorna,                               las  1 1/8.
      Obruckat åker af en täppa med Z noterat,  tunn1/8.
      Höö af en ängesfiäll medh I noterat, fins folio 8,   las  5.
      Åker der sammastädes,                               tunn1/2.
      Höö af Knaggemyran, fins folio 89 medh B noterat,   las  2.
      Höö af Norrbergz änghan, fins folio 89 med A noterat,   las  1.

6.   Jöhan Matsson ibidem, skattar
      för                                             spannesädhe  10.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   tunner  5 5/8.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                        tunna  5 1/2.
C.  Höö af enn skarp hårdhewalz ängh,             las  4 1/4.
      Åker der sammastädhes,                            tuner  1.
D.  Noch höö af en skarp hårdhewalz ängh,       las  1.
      Åker der sammastädes,                              tunner  3/8.
O.  Höö af en myre och hårdhewalz täppa,        las  2.
      Åker der sammastädhes,                             tunner  5/32.
P.  Höö af enn elack myree och hårdhewalz täppa,   las  2.
      Äger och höö uthi den tomptan medh R noterat,   las  1/2.
      Noch höö af en lithen tompt medh S noterat,   las  1/4.
      Höö af gierdeslindorna,                               las  1 1/8.
      Obruckat åker af en täppa med Z noterat,   tuna  1/8.
      Höö af Knaggemyran, fins folio 19 medh B noterat,   las  2.
      Höö af Norrbergz änghan, fins folio 89 medh A noterat,  las  3.


(Flikens baksida:)

      Notarum.
   
      Denne effterskrijffne äger uthi det
      tredie hemmanet som ähr.
7.   Anders Jöransson ibidem, skattar
      för                                             spannesädhe  11.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   tunna  5 1/16.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                        tuner  5 15/16.
C.  Höö af en skarp hårdhewalz ängh,                las  4 13/16.
      Åker der sammastädes,                               tunna  1 1/16.
D.  Noch höö af en skarp hårdhewalz ängh,       las  1 1/8.
      Åker der sammastädes,                               tuner  7/16.
E.  Höö af enn elack skarp hårhewalz ängh,       las  4 1/2.
      Höö af en hårdhewalz täppa medh T noterat,   las  1.
      Åker der sammastädes,                               tunner   5/32.
      Höö af enn myre och hårdhewalz täppa medh
      U noterat,                                                   las  2.
      Obruckat åker der sammastädes,                tunner  1/4.
      Noch höö af enn lithen myre och hårdhewalz täppa
      medh W noterat,                                         las  1/2.
      Åker der sammastädes,                               tunn1/4.
      Höö af en lithen hwssetompt medh X noterat,   las  1/4.
      Åker af halfparthen den täppa med G noterat,   las  5/32.
      Höö af gierdeslindorna,                               las  1 1/4.
      Obruckat åker af en täppa medh Z noterat,   tuna  1/8.
      Höö af Knaggemyran, fins folio 89 med B noterat,   las  3 1/2.
      Höö af Broonss änghan, fins folio 89 medh D noterat,   las  1.


      Explicatio.

      Matz Jönsson i Ytter Forssa i Kierebyg-
      gee fierdingen som fins deschriberat folio 49, äger
      och en ängesfiäll uthi enn skarp hårdhewalz ängh
      medh Y noterat,  höö                                  las  2.

      Till förbemälte Öfwer Mora, ähr skogh och
      mulebethe lithet till wedh och giersslee.
      Tijmber, näfwer och löfskogh ingen, uthan
      påå Storee Ålmenningen enn tithan2 mijll
      ifrån bålbyn. Fijskewatnn i Dale elfwan.
      Qwarn och sågh ingen.


(Karttext:)
Här mötter Forsse huffuett.
Här mötter Norrbergz ängan på denna sidhan.
Röö mylla.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Dall elffuan.
Leriord.
Här mötter ett storth bergh, kallas Siöö bergiett.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Sand-iordh.
Leriordh.
Uthmarck,
Här mötter en cronne ängh, kommer Ytter3.
Nolanbäckz ägor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.
 _________________
1Skrivet med blyerts.
2Fel för lithan?
3Beskrivingen är pålimmad och täcker fortsättningen: