U2:139


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

      Smältarregården i Sörr Am-
      messbärgh ähr i1 skatte hemman, skat-
      tar tilhoppa för                            spannesäde  20.
      Desse effterskrifne ägia tilhoppa uthi förbemälte
      hemman bådhe uthi åkerren tächtan såsom och
      uthi täpparna hwilcka ägor noteras och speci-
      ficeras som effter fölier.

      Generalis explicatio.
A.  Uthsädhe af trädhes åkerren tilhoppa,          tunner  5 7/32.
B.  Det andhra i sädhes åkerren tilhoppa,           tunna  8 1/8.
C.  Åker af hårdhewalz tächtan tilhoppa,           tunner  10 5/32.
      Höö der sammastädhes,                              las  8.
D.  Åker af täpporna tilhoppa,                           tuna  2 1/8.
      Höö af gierdesslindorna,                              las  8.

      Specialis explicatio.
1.  Anders Oluffson ibidem, skat-
      tar för                                             spannesädhe  17 3/4.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   tunner  4 8/16.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                        tunner  7 3/16.
C.  Åker af  hårdhewalz tächtan,                        tuner  9.
      Höö der sammastädhes,                              las  7.
D.  Åker af täpporna tilhoppa,                           tunner  1 7/8.
      Höö af gierdeslindorna,                               las  7.
      Äger och höö uthi Stora Norrbärgz änghan som
      fins afrijtat folio 89 och discriberat folio    ,   las  1 1/2.
      Höö af en skarp hårdhewalz ängh som fins afrij-
      tat och describerat folio 85 medh IJ noterat,  las  5 5/16.
      Höö af Broonssänghan, fins folio 89 medh D noterat,  las  2.


      Notarum explicatio.

      Matz Knutsson i Tierna, fins
      deschriberat i Tiernebygge fierdingen påå
      den taflan medh nummero 12, äger och uthi
      bidhen och skattar för spannesädhee                  2 1/4.
A.  Uthsädhe  i trädhes åkerren det enna åhret,  tuner  9/16.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                        tunner  15/16.
C.  Åker af hårdhewalz täcktan,                        tunna  1 1/8.
      Höö der sammastädes,                                las  1.
D.  Åker af täpporna,                                        tunn1/4.
      Höö af gierdeslindorna,                               las  1.
      Höö af en skarp hårdhewalz ängh som fins afrijtat
      och describerat folio 85 med IJ noterat,       las  11/16.

      Till förbemälte hemman ähr skogh till wedh och
      giersslee lithet. Mulebethe och elackt. Timber,
      nefwer och löfskogh ingen, uthan på Store
      Ålmeningen en lithen mijll ifrån hemman-
      net. Fijskewatnn lithet i Dale elfwan.
      Qwarn och sågh ingen.


(Karttext:)
Här mötter Norrbergz ängan.
Här mötter Vthanhaga ägor.
Elack röösand iord.
Dale elffwan.
Sandhiordh.
Här mötter Söder Ammessbergz ägor.
Sand iordh öfwer alt.

__________________
1Fel för 1?