U2:14-5


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Brobyggie fiärdingen.


      Notarum explicatio.

1.   Bäch ähr et skattehemman, skattat för
      spansädhee                                                 8.
      Till förbemälte hemman ähr ingen sädhes eller
      trädhes åcker utann allenst täccht iordh.
A.  Åcker utij enn tächt,                         tunnor  6 7/8.
      Höö af samma tächt,                              las  10.
B.  Höö af en hårdeualz äng, kallas Kierret,  las  14.
      Åcker uti samma ängh,                     tunnor  1 3/4.
C.  Höö af en sloghmyra utij samma eng belägen.
      Enn tächt medh D noterat,                     las  14.
      Åcker utij samma tächt,                    tunno9/16.
E.  Höö aff ängies täcchten,                          las  12.
F.  Enn fäägångz lööt, doger till bådee
      åcker och eng och står i disputation
      emelan Bäck och Kutheboo, huilken
      derra henne winna kan gifuer tidhen.

1.   Kuthebo ähr et skattehemman.
      Skattat för,                                  spansäde  8 1/2.
A.  Utsäde det ena åhret,                       tunnor  3 3/4.
B.  Det andra åhret,                              tunnor  2 1/2.
C.  En acker1 teppa til samma ährs2 sädhee, tunnor  1 1/4.
D.  Höö utij enn hårdeuahlz täccht,              las  36.
      Åcker uti samma täccht,                 tunnor  2.
E.  Noch höö af en skarp och elack hårdualz eng,
      tienar bätre till åcker än till engh,            las  6.
      Åcker utij samma ängh,                  tunnor  2 3/8.
F.  Höö af skarp hårdeuahlz eng, kallas Hinsee
      engen, kommer Matz Jörensson i Kutebo
      enskijlt till,                                            las  10.
G.  Höö af Hinse suedhenn, kommer och bemälte
      Matz Jöransson enskijlt till,                   las  8.
      Åker der sammastedhes,               tunnor  9/16.
H.  Höö af en engh beblandat medh myra och
      hårdeualz botn, kommer Matz Ericksson
      i Gruckareby till i Brobyggie fierdingen och
      finss på den taflan medh nommero 3.
I.   Höö af en myreualz teg, kommer Mass Ericksson
      i Grukareby, fins på dhen taflan med nummero
      i Brobygge fierdingen,                          las   2.


      Notarum explicatio.

      Till bemälte hemman ähr skogh och mulebete
      til nödtorfften. Timber och näfuerskogh
      litet. Quar och sågh inghen.


(Karttext:)
Här mötta Wäster Lerbäckz ägor.
Här mötta Flodha ägor, fins folio  16.
Grund leriordh.
Leriordh.
Här mötter ett stort bärgh, kallas Silffwer holnn.
Grund leriordh.
Grund leriordh.
Här mötter enn ängh, kallass Fornneby myran.
Flodha ägor.
Grund leriordh.
Grund leriordh.
Här mötha Hijnsseboda ägor på denna sidhan, som finnes folio 13.
Här mötta Storee Swedhens ägor, fines folio 7.
Slogh myra.
Slogh myra.
Kuteboo siön.
Här mötta Spraxkija ägor.
Tuna åhnn.
Här mötta Galdzboo ägor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

__________________
1Fel för åcker.
2Fel för åhrs.