U2:140


(Rubrik:)
Amussbergz fierdingen.


      Notarum explicatio.

      Vthan hagha ähr 1 skatte-
      hemman, skattar för spannesäde        18.
      Desse effterskriffne ägia tilhoppa uthi åkrar-
      na såsom och uthi täcktarna, och noteras dess
      ägor som effterfolier1.

      Generalis explicatio.
A.  Uthsädhe af trädhes åkerren tilhoppa hwilcken
      lidher skadhe när wätåhr ähr, innehåller        tunner  7 3/16.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren tilhoppa som
      lidher och skade när wätåhr ähr och innehåller,  tunner  5 13/16.
C.  Samsädhe af tächtan medh C noterat,          tunner  4.
D.  Noch åker af denn andhra tächtan medh D noterat,  tunnor  3 3/32.
      Höö af Stora Norrebärgz änghan som fins
      afrijtat och deschriberat folio 89, tilhoppa    las  12.
      Höö af gierdeslindorna, tilhoppa                  las  1.


      Specialis explicatio.
1.   Hans Wastensson ibidem,
      skattar för                                        spannesäde  9.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   tunner  3 17/32.
B.  Det andhra i sädhers åkerren,                       tunner  2 7/8.
C.  Samsädhee af tächtan medh C noterat,         tunner  2.
D.  Noch åker af den andhra tächtan medh D note-
      rat,                                                              tuna  1 17/32.
      Höö af Stora Norrebärgz änghan som fins afrijt-
      tat och deschriberat folio 89 medh A noterat,   las  6.
      Höö af gierdesslindorna,                              1/2.

2.   Jön Wastensson ibidem, skattar
      för                                                    spannesädhe  9.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   tunner  3 17/32.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                        tunner  2 7/8.
C.  Samsädhe af tächtan med C noterat,            tunner  2.
D.  Noch åker af denn andhra tächtan som
      ähr medh D noterat,                                    tunner  1 7/32.
      Höö af Stora Norrebärgz änghan som fins
      afrijtat och deschriberat folio 89 med A noterat,   las  6.


      Notarum explicatio.

      Höö af gierdeslindorna,                                1/2.

      Till förbemälte hemman ähr skogh till wedh
      och gierssle litet.  Mulebethe och lithet.  Tijmber,
      näfwer och löfskogh ingen, uthan på Store
      Ålmenningen en lithen mijll ifrån hemmannet.
      Fijskewatnn lithet i Dale elfwan såsom och
      uthi By siön och Lissle siön som finnas afrij-
      tadhe uthi Norrebärgz änghan folio 89 och 18.
      Qwarn och sågh ingen.


(Karttext:)
Norrbergz ängan påå denna sidhan.
Elack rödh sandiordh.
Här mötter Smälterregårdens ägor på denna sidhan.
Röö sandiordh.
Röö sand iordh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_____________________________________
1 Fel för effterfölier.