U2:141-142


(Rubrik:)
Tuna sochn.                        Amunszbergz fierdingen.


      Notarum.

      Södher Ammessbärgh ähr 3
      skatte hemman, skattadhe tilhoppa för spannesäde  77 3/8.
      Desse effterskrifne ägia tilhoppa uthi åkrarna,
      men ängarna  ähre noterat och spechificeras som
      effter fölier.

      Generalis explicatio.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   tunna  42 1/4.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren tilhoppa
      som fins och afrijtat folio 85,                        tuner  35 11/16.
      Höö af gierdhesslindorna tilhoppa,               las  4 5/8.

      Specialis explicatio.
      Desse effterskrijffne ägia uthi första hemmanet.
1.   Matz Jönssson ibidhem, skattar
      för                                                    spannesädhe  5 1/4.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,
      som fins afrijthat folio 85,                             tunner  2 7/8.
B.  Det andhra åhrret i sädhes åkerren som fins
      och afrijtat folio 85,                                     tunner  2 3/8.
C.  Åker af enn täppa in medh dee andre gran-
      narna som ähr medh C noterat,                    tuner  25/32.
D.  Höö af enn ängesfiäll uthi en skarp hårdhewalz
      ängh medh D noterat,                                  las  3 1/2.
E.  Åker af den täppan medh E noterat,             tunner  3/16.
      Höö af Stora Norrbärgz ängan som fins
      afrijtat och describerat folio 89 med A noterat,   las  11.
      Hoo1 af  gierdeslindorna, finnas afritade folio 15,  las  1/4.

2.   Mårthen Nilsson ibidem, skat-
      tar för                                           spannesädhe  7.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren det enna åhrret
      som fins och afritatt folio 85,                        tunner  3 3/4.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren som fins
      och afrijtat folio 85,                                     tunner  3 1/4.
E.  Åker af den täppan medh E noterat,             tuner  5/16.
      Höö af Storra Norrebärgz ängan som fins
      afrijtat och describerat folio 89 med A noterat,  las  5.
      Höö af gierdeslindorna,                               las  1/2.


      Explicatio.

3.   Anders Matsson ibidem, skattar
      för                                              spannesädhe  11 1/4.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren det enna åhret,  tunnor  6 3/16.
      Som fins och afrijtat folio 85.
B.  Uthsädhe i sädhes åkerren det andhra åhret
      som fins och afrijtat folio    ,                         tunner 5 1/8.
C.  Åker af denn täppan medh C noterat,          tunner  1 21/32.
F.  Åker af den täppan medh F noterat,             tunner  13/32.
      Höö der sammastädes,                                las  1/2.
G.  Åker af den täppa på Hedhan med G noterat,  tunner  7/8.
      Åker af den lilla täppan på Hedhan med H note-
      rat, fins afrijtat folio 85,                                tuna  1/16.
      Åker af en täppa enskylt2 medh I noterat,     tunner  2 1/16.
      Höö af denn hårdhewalz ängan medh K noterat,  las  3 1/16.
      Höö af enn elack skarp hårdhewalz tompt medh
      20 noterat,                                                  las  1 1/2.
      Höö af Broonssänghan, fins folio 89 med D noterat,   las  1/2.
      Höö af Norrbergz änghan, fins folio 19 medh A noterat,   las  5.
      Höö af gierdeslindorna, fins folio 85,            las  7/8.

      Desse effterskriffne ägia uthi det
      andhra hemmanet som ähr.
4.   Jöran Andersson ibidem, skattar
      för                                                 spannesädhe  11 1/4.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,
      som fins och afritat folio 85,                         tuna  6 1/16.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                        tuner  5 1/8.
      Åker af twå täppor på Hedhan enshylt2 medh
      L noterat,                                                    tuner  1 3/16.
      Åker af den täppan på Hedhan medh G noterat,      7/8.
      Höö af en lithen hårdhewalz ängh, enskylt2 och
      ähr medh M noterat,                                    las  5.
      Åkertäppa enskylt2 der hemma wedh gårdhen
      medh N noterat,                                          tunner  15/32.
      Noch åker af en lithen täppa på  Hedhan medh
      O noterat,                                                   tunner  5/16.
      Höö af Stora Norrebärgz ängan som fins afrij-
      tat och describerat folio 89 medh A noterat,   las  6.
      Åker af en täppa på Hedhan medh 4 noterat,    tuner  7/16.
      Höö af gierdeslindorna finnas folio 85,         las  7/8.

      Erick Matsson i Tälnebäckzbodha
      som fins afrijtat och describerat i Ammess-
      bärgz fierdingen folio 88, äger uthi bidhem och
      skattar för                                        spannesädhe  11 1/8.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,  tunnor  6 1/16.
B.  Det andhra åhrret i sädhessåkerren,             tunner  5 1/8.
      Höö af Storra Norrebärgz änghan som fins afrij-
      tat och describerat folio 89 medh A noterat,  las  3 1/2.
      Höö af gierdes lindorna finnas folio 85,        las  7/8.


      Anders Oluffson
      i Smältarregården som
      fins describerat folio 82,
      äger här höö af en ängh
      med IJ noterat,          las  5 5/16.

      Matz Knutsson i
      Tierna, fins describerat
      i Tiernebygge fierdingen
      på den taflan medh
      nummero 12, äger och höö af
      samma angh3 medh IJ
      noterat,                    las  11/16.


(Karttext:)
Uthan Hagha ägor.
Norrbergz ängan på denna sidhan.
Smältare gårdens ägor på denna sidhan.
Elack sandiord.
Här mötter skogh och uthmarck.
Elack röö sandiordh.
Röö sandiordh.
Sandiord.
Sand iordh.
Dale elffwan.
Sandiordh.
Sandiordh.
Sandiord.
Sandiord.
Sand iord.
Skarp hårdwalz ängh.
Sandiord.
Sand iordh.
Sand iordh.
Sandiord.
Sandiordh.
Här mötter skogh och mulebethe på denna sidhan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_______________
1Fel för Höö.
2Fel för enskijlt.
3Fel för ängh.