U2:143


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum.

      Desse effterskriffne ägia uthi det 3
      hemmanet i Södher Ammessbärgh och fijnnas
      derras ägor afrijtadhe folio 85.
5.   Peder Pedersson ibidhem, skattar
      för                           spannesädhe              7.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren som fins afrijtat
      folio 15,                                                      tunner  3 3/4.
B.  Det andhra i sädhes åkerren som fins och
      afrijtat folio 85,                                           tunna  3 1/4.
      Höö af den ängh, ähr beblandat medh myre och
      skarp hårdhewalls, fins afrijtat folio 85 medh
      P noterat,                                                    las  2 5/8.
      Åker af twå täppor på Hedhan som finnas
      afrijtade folio 85 medh Q noterade,             tunner  1 7/16.
      Åker af enn täppa der hemma wedh gården, fins
      och afrijtat folio 85 medh R noterat,             tunner  5/16.
      Höö der sammastädes,                                las  2.
      Noch höö af en hårdhewalz täppa der sam-
      mastädes medh S noterat,                            las  1 1/2.
      Åker af enn täppa på Hedhan enskylt2 medh
      T noterat,                                                    tuna  3 1/4.
      Höö der sammastädhes,                              las  2.
      Noch åker af en lithen täppa på Hedhan,
      fins och afrijtat folio 85 medh U noterat,       tunno3/8.
      Höö af Stora Norrebärgz änghan som fins och
      afrijtat och describerat folio 89  medh A noterat,  las  10.
      Höö af gierdesslindorna,                              las  1/2.
      Höö af Broonssänghan, fins folio 89 med D noterat,  las  1 1/2.

6.   Matz Andersson ibidem, skattar för
      spannesädhe                                                   10 1/2.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret
      som fins afrijtat folio 85,                              tunner  6.
B.  Det andhra i sädhes åkerren som fins och
      afrijtat folio 85,                                            tuner  5.
      Höö af en täppa hemma wedh gårdhen, fins afrij-
      tat folio 85 medh W noterat,                        las  1 1/2.
      Åker af en täppa på Hedhan enskylt2 medh
      X noterat,                                                   tuner  1 3/32.
      Höö der sammastädhes,                              las  1/2.
      Åkertäppa hemma wedh gårdhen som fins och
      afrijtat folio 85 medh IJ noterat,                  tunner  7/16.
      Höö af Stora Norrebärgz änghan, som fins och
      afrijtat och describerat folio 89 med A noterat,  las  5.
      Höö af gierdeslindorna,                               las  3/4.
      Höö uthi Broonssänghan, fins folio 89 medh D noterat,  las  1 1/2.

7.   Bengt Matsson ibidem, skattar för       span      3 1/2.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret, som
      fins och afrijtat folio 85,                               tunner  1 7/8.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren, som fins
      och afrijtat folio 85,                                     tunner  1 5/8.
      Höö af en ängh, ähr beblandat medh myra och
      hårdhewall, fins afrijtat folio 85 med P noterat,  las  1 3/8.


      Explicatio.

      Åker af twå täppor på Hedhan, finnas afrijtadhe
      folio 85 medh Q noterade,                           tuna  1.
      Åker af en tithen1 täppa der sammastädes enskylt2
      medh Z noterat,                                           tuner  9/16.
      Åker af twå täppor på Hedhan medh Å noterat,   tunner  5/8.
      Ägher och in medh Matz Matzson ibidhem, uthi
      förbemälte täppa medh Ä noterat,               tuna  1/2.
      Höö af Stora Norrebärgz ängan, som fins och
      afrijtat och describerat folio 89 medh A noterat,  las  5.
      Höö af Broonssängan, fins folio 89 med D noterat,   las  1/2.

8.   Matz Matsson ibidem, skattar
      för                                                      spannesädhe  3 1/2.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret, som
      fins och afrijtat folio 89,                               tunner  1 7/8.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren, som fins
      och afrijtat folio 85,                                     tunner  1 5/8.
      Åker af den täppan på Hedhan medh Ä note-
      rat,                                                              tuner  4 7/16.
      Höö der sammastädes,                                las  3.
      Åker af den täppan med C noterat,              tunner  17/32.
      Åker af den täppan medh F noterat,             tunner  5/32.
      Åker af den lilla täppan medh H noterat,      tunne1/32.
      Åker af en lithen täppa enskylt2 medh Ö noterat,   tunna  1/4.
      Åker af den täppan medh U noterat,            tunn1/8.
      Höö af den hårdhewalz ängan medh K noterat,   las  15/16.
      Höö af Stora Norrbärgz ängan, som fins afrij-
      tat folio 89 medh A noterat,                         las  4.
      Höö af Öfwer Nässet medh R noterat, fins folio 9,   las  1/2.
      Höö af Broonss änghan, fins folio 89 medh D noterat,   las  1/2.

9.   Hans Jönsson i Söder Ammessbärgh,
      skattar för                                        spannesädhe  7.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret, fins
      afrijtat folio 85,                                            tuner  3 3/4.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren, som fins
      och afrijtat folio 85,                                     tunner  3 1/4.
      Åker af twå täppor på Hedhan, fijnnas af-
      rijtadhe folio 15 medh Å noterade,               tunner  13/16.
      Höö af Stora Norrbärgz änghan, som fins
      afritat och describerat folio 89 medh A noterat,   las  10 1/2.
      Höö af gierdeslindorna, som finnas afrijtade folio 15,      1/2.
      Höö af Broonss änghan, fins folio 89 medh D noterat,   las  1/2.

      Til förbemälte Södher Ammessbergh ähr skogh
      till wedh och gierdssle lithet.  Mulebethee och litet.
      Tijmber, näfwer och löfskogh ingen, uthan påå
      Storre Ålmennngen enn lithan mijll ifrån
      bålbyn.  Fiskewatnn lithet i Dale elfwan.
      Qwarn och sågh ingen.


_______________
1Fel för lithen.

2Fel för enskijlt.