U2:144


(Rubrik:)
Amunssbergz fierdingen.


Notarum explicatio.

      Tälnebäckzboda ähr
      skattehemman, skattat för spansäde.
      Til förbemälte heman ähr ingen trädhes
      eller sädes åker, utan tächteiord.
      Förbemälte Tälnebäckzboda fins folio 88 med sine äger.
      Desse effterskrifne ägha uthi den
      täckten som fins afrijtat folio 88 och
      ähr med A noterat huar effter sin kota,
      alla tilhopa,                                                  tunnor  23 5/16.
      Höö uthi samma täckt,                                 las  46.

      Specialis explicatio.
1.   Anderss Jöranson i Tälne-
      bekzboda ägher uthi förbemälte hemman
      med sina bythessmen,                      spansäde  8.
      Åker uthi dhen tächtan med A note-
      rat som fins afrijtat folio 88,                         tunnor  8 7/16.
      Höö uthi samma täckt,                                las  16 8/11.
      Höö uthi en täppa med B noterat, fins
      afrijtat folio 88,                                           las  4.
      Åker dher sammestädhes,                           tunno1/16.
      Höö af twå täpper med C noterat,              las  3 1/2.
      Noch höö af en täppa med D note-
      rat, finnes och folio 88,                                las  2.
      Höö af en täppa med E noterat,                  las  2.
      Noch höö af en täppa med F note-
      rat, fins och folio 88,                                    las  2.
      En åkerwret med I noterat, fins folio 18,     tunnor  1 3/32.
      Höö uthi Tälnebeckz myran, fins och af-
      rijtat folio 88 medh N noterat,                      las  2.

2.   Erick Mårtensson ibidem,
      äger och uthi förbemälte hemman, spansäde   8 .
      Åker uthi den täckten med A noterat,
      fins affrijtat folio 88,                                     tunnor  8 7/16.
      Höö uthi samme täckt,                                las  16 8/11.                    
      Äger och höö uthi en täckt med G noterat,
      fins afrijtat folio 88,                                     las  12.
      Åker dher sammestädhes,                           tunnor  3 1/8.
      Höö af en ängestäppa med H noterat, fins och
      afrijtat folio 88,                                            las  2.
      Hoo1 uthi Tälnebäckzmyran, fins och affrijtat
      folio 88 med N noterat,                               lass  2.

4.   Oloff Elgiansson ibidem, äger
      och uthi förbemälte hemman,    spansäde   2.
      Åkr uthi den tächtan med A note-
      rat,                                                             tunnor  2 1/8.
      Höö uthi samma tächt,                                 lass  4 2/11.
      Höö uthi Tälnebekzmyran, fins afrijtat
      folio 18 med N noterat,                               lass  1.
      Äger och åker och ängh uthi Bomsarfue,
      som finnes afrijtade och describerade folio 4.
                                               En betess.
(Fortsättning sid 145:)


_____________________________
1Fel för Höö.