U2:145-6


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Amunszberghz fierdingen.


      Notarum explicatio.

      En betesshage med K noterat.

3.   Erick Matson ibidem,
      äger och uti förbemälte hemman,      spansäde  4.
      Åker uthi täckten med A noterat,                tunnor  4 1/4.
      Höö uti samma täckt,                                  las  8 4/11.
      Höö uti Tälnebekzmyran med N note-
      rat,                                                             lass  2.
      Höö af en ängestäppa med L noterat,          las  2.


      Notarum explicatio.

4.   Johan Biörsson i Alzbeck i Skom-
      sareby fierdingen, fins folio 111, äger och med
      sine bythesmenn uthi förbemälte Tälnebeckzboda.    
      En täckt enskijlt med M noterat och ähr förbemälte
      teckt skattat för,                                   spannesäde  4.
      Åker uti samme täckt,                                 tunnor  6 3/32.
      Höö uthi samme täckt,                                 las  26.
                                                                 höö.


      Notarum explicatio.

      Höö uthi Talnebekzmyran1 med
      N noterat,                                                   lass  4.

      Desse effterskrifne äga och uthi
      förbemälte Tälnebeckzmyran med N
      noterat.
      Peder Meckesson i Öffuer
      Hönsarfue, fins folio 130 i Skom-
      sareby fierdingen, äger och höö uthi
      uthi förbemälte Tälnebeckzmyran,               lass 3.

      Knut Persson i Ytter
      Hönsarfue, fins och i Skomsareby
      fierdingen folio 129, äger och
      höö uthi förbemälte ängh med N note-
      rat,                                                              lass  3.

      Larss Larsson i Tiälarf-
      ue i Skomsareby fierdingen, fins
      folio 120, äger och höö uthi
      förbemälte Tälnebeckz myran med N
      noterat,                                                       lass  2 1/2.

      Israel Oloffson i Ytter Forssa i Tier-
      nebygge fierdingen, fins folio 122.
       Äger och höö uthi förbemälte ängh,            lass  1 1/2.

(Flikens baksida:)
      Peder Oloffson i Öffuer Forsa
      i Tiernebygge fierdingen, fins folio
      49 äger och höö uti Tälnebeckzmyran
      med N noterat,                                            lass  3.

      Hanss Knutzon i Domnarf-
      ue i Skomsareby fierdingen, fins fo-
      lio 127, äger och höö af samma ängh
      med N noterat,                                           lass  5.

      Samuel Matzon ibidem,
      äger och höö uthi förbemälte ängh med
      N noterat,                                                   lass  3 1/2.
                                                       Jöran Larsson.


      Notarum.

      Jöran Larsson i Walmora i Amunss-
      bergz fierdingen, fins folio 77, äger någre
      engeteger med O noterat, komma in under
      bergz frelse, höö                                          las  9.
      Åker af samme teger,                                  tunno13/16.

      Jöran Jönsson i Norr
      Amunssbergh, fins folio 92 äger höö
      aff en ängh med P noterat,                           las  6.
                                                Mårten Larss.


      Explicatio.

      Mårten Larsson i Norr
      Amunssbergh, äger höö af Gyllingz
      täppan med Q noterat,                                las  6.
      Förbemälte Mårten Larsson finss folio 92.

      Erick Pedersson ibidem, äger och
      höö  höö af Gyllingztäppan med R note-
      rat,                                                             las  6.

      Pål Jonsson ibidem, äger
      äger och en täppa kallas och Gyllingz
      täppan med S noterat.
      Åker uti förbemälte täppa,                          tunnor  2 3/32.
      Höö uthi förbemälte täppa,                         las  2.

      Till förbemälte Tälnebekzboda ähr skogh och
      mulebethe til nötorften. Fijskewatn någit
      uthi Tälnebeckan. Squalte quarnar brukas
      höst och wår och ähre med T noterade.
      Timber och näfuerskogh intet hemma
      när byn utan på Stora Ålmenningen.


(Karttext:)
Här  mötter skogh och uthmarck påå denna sidhan.
Här mötter skogh och mulebethe på denna sidhan.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Här mötter skogh och bergh påå denna sidhan.
Leriordh.
Leriordh.
Slogh myra.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Kallas Tälnebäckz myran.
Här möther enn elack onytigh myra.
Tälne bäcken.
Onyttigh myra, står jempt wattn öfwer.
Leriord.
Här möther Norr Ammessbergz ägor på denna sidan.
Onytigh myra.
Änges ägor mötta här.
Dale elffwan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


____________
1Fel för Tälnebekzmyran.