U2:147-8


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Amunszbergz fierdingen.


Notarum explicatio.

Desse effterskrifne ägha uthi Store
Norrbeckzängan som ähr
beblandat med myra och hårdwals
båtn och med A noterat öfuer alt.

Mass Jönsson i Söder Amunss-
bergh, finns folio 84, äger höö uti förbemälte
Norrbeckzängh med A noterat,                         lass  11.

Anderss Matzon ibidem, äger och
höö uti förbemälte ängh,                                   las  5.

Joran1 Andersson ibidem, äger och höö
uti samme ängh,                                                las  6.

Pelle Pedersson ibidem, äger och
höö uti samme ängh,                                          las  10.

Mass Andersson ibidem, äger
och höö uthi samme ängh,                                 lass  5.

Bengt Matzon ibidem, äger
och höö uti samma ängh,                                   lass  5.

Matz Matzon ibidem, äger
och höö uthi samma ängh,                                 las  4.

Anderss Oloffsson i Smältaregår-
dhen, fins folio 82, äger och höö
uthi samme ängh,                                               lass  1 1/2.

Hanss Wastensson i Uttanhaga,
fins folio 83, äger och i samma ängh,                lass  6.

Jon Wastensson ibidem, äger och
höö uthi samma ängh,                                        las  6.


Notarum.

Desse efterskrifne uthi Tiernabyn äga och
uthi förbemälte ängh med A noterat och finnas på den
taflan med nummero 12 i Kiernebygge fierdingen

Mass Knutzon ibidem, äger och höö
uthi samme ängh,                                              las  18.

Hanss Meckelsson ibidem, äger och höö
uthi samme ängh,                                               lass  6.

Erick Jöstesson ibidem, äger och höö
uthi samme ängh,                                               lass 10.

Erick Larsson ibidem, äger och höö uthi
samma ängh,                                                     las  10.

Jöran Andersson ibidem, äger och
höö uthi samme ängh,                                        las  11.

Anderss Knutzon ibidem, äger
och höö uthi samme ängh,                                 las  10.

Hanss Knutsson ibidem, äger och höö
uthi samma ängh,                                               las  11.

Hanss Jöransson ibidem, äger och höö
uthi samma ängh,                                              lass  15.

Mass Markusson ibidem, äger och
höö uthi samme ängh,                                       las  2.

Motewall i Tiernebygge fierding-
gen, fins folio 56, äger och höö uthi sam-
ma ängh,                                                           las  1 1/2.

Erick Pedersson på Leenheden, äger och höö
uthi samma ängh och fins förbemälte Erick Peeder-
sson folio 66 i Tiernebygge fierdingen,               las  11.

Johan Ericksson ibidem, äger och höö uthi
samme ängh,                                                     las  3.


Explicatio.

              Borlänge i Tiernebygge fierdingen,  
Johan Meckelsson i Borlänge i Tierne
bygge fierdingen, fins på den taflan med nummero 11,
äger och höö uthi förbemälte ängh med A noterat,   las  5.

Jönss Meckelsson ibidem, äger och höö uthi
förbemälte ängh,                                               las  4.

Erick Hansson ibidem, äger och höö
uthi samma ängh,                                              las  3.

            Öffuer Åkerödh, fins folio 43 i Tiernebygge fierdingen,
Anderss Pedersson ibiem2, äger höö
uthi samma ängh,                                               las  3.

             Nolanbeck fins folio 51 i Tiernebygge fierdingen.
Jöran Matsson ibdem2, äger och höö
uthi samma ängh,                                              las  3.

Anderss Oloffsson ibidem, äger och höö
uthi samma ängh,                                              lass  5.

             Ytter Mora, fins folio 51 i Tierbygge fierdingen.
Peder Larsson ibidem, äger och höö
uthi samma ängh med A noterat,                       las  3.

Mass Danielsson ibidem, äger och höö
i samma ängh,                                                   las  6.

Cronehemmanet ibidem, äger och höö
i uthi samma ängh med A noterat,                     las  2.

Oloff Ericksson ibidem, äger och höö
uthi samma ängh,                                              lass  17.

               Ytter Åkerödh, fins folio 41 i Tiernebygge fierdingen.
Anderss Oloffsson ibidem, äger och höö
uthi samma ängh,                                              las  2.

Nilss Mårtesson ibidem, äger och
höö uthi samma ängh,                                        las  2.

Peder Oloffsson i Gylle, fins på dhen
taflan med nummero 10 Tiernebygge fierdingen,
äger och höö uti samma ängh för dhen iorde-
delen han äger uthi Ytter Åkeröd,                      las  2.


Notarum.

             Öffuer Forssa, fins folio 49 i Tiernebygge fierdingen.
Peder Oloffsson ibidem, äger och höö
uthi förbemälte ängh,                                        las  2.

Peder Andersson i Norrbodanne
i Tiernebygge fierdingen, fins folio 26, äger och höö
uthi förbemälte ängh med A noterat,                 las  2 1/2.

Mass Knutsson ibidem, fins
folio 26, äger och i samma ängh,                       las  4.

Matz3 Jöransson ibidem, fins
folio 51 i Tiernebygge fierdingen, ägher
och höö uthi bemälte ängh med A noterat,        las  2.

Cronehemmanet i Gylle i Tierne
bygge fierdingen, fins på dhen taflan med nummero 10,
äger och höö uthi förbemälte ängh,                    las  11.

Frälssehemmanet ibidem, äger
och höö uthi sanne4 ängh,                                  las  9.

Klåckare bolet i Tuna, äger och höö uthi
förbemälte ängh,                                               las  3.


Notarum explicatio.

Tuna Prestebool, äger och höö uthi
samme ängh med A noterat, F                           las  33.
                                                        F Och fins i Hässe fierdingen utan
                                                           broon, folio.
Salig her Oloffss effterlefuerska i Hesse
i Hessebygge fierdingen uthan bron, fins
folio 14, äger och höö uthi samma ängh,            las  2.

Erick Knutsson i Norr Amunssberg,
fins folio 92, äger och höö i samma ängh,          las  6.

Hanss Knutsson ibidem, äger och
höö uthi bemälte ängh med A noterat,              lass  1.

Jöran Jönsson ibidem, äger och
höö uthi samma ängh med A noterat,                las  8

Jöran Jöransson i Öffuer Mora, fins
folio 81, äger och höö uthi samma ängh,            las  1.

Johan Matsson ibidem, äger och höö
uthi samma ängh,                                              las  3.


Explicatio.

Grelss Oloffsson i Nyckleby i
Skomsareby fierdingen, fins folio 118, äger
och höö uthi samma ängh,                                 las  7.

Gabriel Jonsson ibidem, äger och
höö uthi samma ängh med A noterat,                las  2.

Matss Jönsson i Söpnareby i
Skomsareby fierdingen, fins folio 119,
äger och höö uthi samna4 ängh,                         las  20.

Lars Pedersson ibidem, äger och
höö uthi samma ängh,                                        las  8.

Matz Knutsson ibidem, äger och
höö uthi samma ängh,                                        las  5.

Lars Larsson i Kiälarfue i Skom-
sareby fierdingen, fins folio 120, äger och
höö uthi samma ängh med A noterat,                las  2.

Hanss Matsson ibidem, äger och höö
uthi samna4 ängh,                                              las  4.

Anderss Oloffsson i Isslingeby i
Skomsareby fierdingen, fins folio 122,
äger och höö uthi förbemälte ängh,                   las  5.

Lars Ericksson i Öffuer Hönsare
i Skomsareby fierdingen, äger och höö uti
förbemälte ängh,                                              las  20.
Fins förbemälte Larss Erickson  folio 130


(Karttext:)
Stora Norrbergz ängan.
Dale elffwan.
Här mötter Öffuer Mora ägor på denna sidhan.
Knagge myran.
Lissle siönn.
Här möther Uthen Hagha ägor.
By siön.
Här mötter ett stort bergh, kallas Siöö-bergiett.
Onyttigh myra.
Här mötta Smältaregårdz ägor.
Hård och myre-wals ängh, kallas Broonss ängen.
Här mötter Sodher5 Ammess-bergz ägor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_____________
1Fel för Jöran.
2Fel för ibidem.
3Osäker tolkning
4Fel för samma.
5Fel för Södher.