U2:149


(Rubrik:)
Tuna sochn.


Notarum.

Jöran Knutsson i Ytter Hönsare
i Skomsareby fierdingen, fins folio 129,
äger och höö uthi bemälte Norrbeckz ängen,    las  6.

Åsuedh Pedersson i Ytter Gerberger-
det F  fins folio 73, äger och höö uthi förbemälte               F  I Amuss-bergz fierdin-gen.
Norrbekzängen med A noterat,                         las  4.

Mass Andersson i Ängessgården, fins
folio 78, äger och höö i bemälte ängh,               las  2.

Nässet fins folio 93, äger och höö
uthi förbemälte ängh med A noterat,                 las  1 1/2.

Johan Ericksson i Bässne i Gange
sochn, fins                        äger och höö
uthi förbemälte ängh,                                        las  1 1/2.

Jöran Andersson i Grukarle-
by i Brobygge fierdingen, fins på dhen
taflan med nummero 3, äger och höö i samma ängh,   lass  5.

Anderss Oloffsson ibidem, äger och
höö uthi förbemälte ängh,                                 lass  10.

Larss Jöransson ibidem, äger
och höö uthi samma ängh,                                 las  8.

Knut Andersson i Broo i Brobygge
fierdignen, fins på dhen taflan med nummero 3,
äger och höö i samma ängh,                              lass  3.

Knut Halfuersson ibidem, äger och höö
uthi samma ängh,                                              las  3.


Desse effterskrifne äga uthi Knagge-
myran som fins afrijtat inuthi dhenna
taflan folio 89 och ähr med B noterat.

Erick Knutsson i Ytter Forssa i Kiärne-
bygge fierdingen, fins folio 49, äger höö i sam-
ma ängh med B noterat,                                    las  3.

Mass Knutsson i Söpnareby i Skomsareby
fierdingen, fins folio 119, äger och höö i samma ängh,   lass  3.

Erick Andersson ibidhem, äger och höö uthij
förbemälte ängh med B noterat,                        las  3.

Johan Matzon i Öffuer Mora i Amunssbergz
fierdingen, fins folio 80, äger och höö i samma ängh,   las  2.

Jöran Matsson ibidhem, äger och höö i samma ängh,    las  1.

Jöran Jöransson ibidhem, äger och höö i samma ängh,   las  2.

Anderss Jöranssson ibidhem, äger och höö i samma ängh,   las  3 1/2.

Anderss Gabrielzsson i Öffuer Mora, fins folio 80,
äger och höö uthi förbemälte ängh med B noterat,    las  1 1/2.

Mårthen Nilsson Södher Amunssbergh, fins
folio 85, äger och höö uthi samma ängh med
B noterat,                                                         lass  1.

Mass Knutsson i Öffuer Mora, äger och höö
uthi förbemälte ängh med B noterat, folio 80,    lass  2.

Erick Olofson ibidhem, äger och höö i samma ängh,   las  1/4.

Erick Mårtenson i Tälnebeckzboda, fins på dhenna
taflan folio 88, äger och höö i förbemälte myre med B
noterat,                                                             las  1 1/2.

Jöran Knutsson i Ytter Hönsarfue, ägher och höö
uthi förbemälte myre med B noterat,                 las  2.
Förbemälte Jöran Knutsson fins i Skomsareby fierding folio 128.

Anderss Oloffsson i Isslingeby i Skomsareby fier-
dingen, fins folio 122, äger höö i förbemälte myre med  B noterat,   las 1 1/2.

Oloff Oloffsson i Öfuer Gerbergerdet i Amunssbergz
fierdingen folio 73, äger höö i samma myre med B,   lass  1/4.

Anderss Knutsson ibidhem, äger och höö uthi förbemälte
myra med B noterat,                                         lass  1/2.

Per Hansson i Nyckleby i Skomsareby fierding-
gen, fins folio 118, äger och höö i samma myra,  lass  1/4.


Explicatio.

Desse effterskrifne äghia uthi en liten
ängh, kallass Bergzängen, fins uthi dhenne taflan
afrijtat folio 89 och ähr med C noterat.

Jöran Matsson i Nolanbeck i Tierne-
bygge fierdingen, fins folio 51, äger höö uthi
förbemälte ängh med C noterat,                        lass  1.

Matz Jöransson i Nordanåker i Tierne-
bygge fierdingen, fins folio 51, äger och höö
uthi samma ängh med C noterat,                        las  1.

Desse effterskrifne ägia uthi uthi en ängh,
kallass Broonssängan och ähr beblandat med myr-
ra och hårdwals båtn, fins och afrijtat folio 89
och förbemälte ängh ähr med D noterat.

Pehr Oloffsson i Öffuer Forssa, äger och
höö uti förbemälte ängh med D noterat,             las  1.
Per Oloffson fins i Tiernebygge fierdingen folio 49.

Anderss Jöransson i Öffuer Mora i Amunss-
bergz fierdingen, fins folio 81, äger och
höö uthi förbemälte ängh med D noterat,           lass  1.

Anderss Oloffsson i Nordanbeck i Tiernebyg-
ge fierdingen, fins folio 81, äger och höö uthi
förbemälte ängh med D noterat,                        las  2.

Jöran Andersson i Tierna i Tiernebyg-
ge fierdingen, fins på dhen taflan med nummero  12.
Äger och höö uthi förbemälte ängh med D noterat,   las  1.

Mass Andersson ibidem, äger och
höö uthi förbemälte ängh med D noterat,           las  1 1/2.

Mårten Meckelsson ibidhem, äger och
höö uti förbemälte ängh med D noterat,            lass  3.

Hanss Jönsson i Södher Amunssbergh,
fins folio 85, ägher och höö uthi förbemälte
ängh med D noterat,                                          lass  1/2.

Mass Andersson ibidem, ägher och höö
uthi förbemälte ängh med D noterat,                  las  1 1/2.

Pelle Pedersson ibidem, äger och höö uti förbemälte
ängh med D noterat,                                         las  1 1/2.

Bengt Matzon ibidem, äger höö i samma ängh,   lass  1/2.

Matss Matsson ibidem, äger höö i samma ängh,   lass  1/2.

Anderss Matzon ibidem, äger och höö uthi för-
bemälte ängh med D noterat,                            las  1/2.

Anderss Oloffsson i Smältaregården, fins
folio 82, äger och höö i förbemälte ängh med D noterat,   las  2.

Pedher Larsson i Ytter Mora i Tiernebyg-
ge fierdingen, äger och höö uthi förbemälte ängh
med D noterat och fins folio 50,                         las  3.

Crone hemmanet ibidem, fins och folio 50
och äger och höö uthi förbemälte ängh D noterat,   las  2.

                                 ibidem, äger och höö
uthi tre myrewals täpper med E noterade,
finnas afrijtade in uthi dhenna taflan folio 19,       las  4.

Mass  Andersson i Tierna i Tiernebyg-
ge fierdingen, fins på den taflan med nummero 12,
ägher och höö af en myrewals täppa med F note-
rat, fins och afrijtat folio 89,                               las  2.

Desse effterskrifne uthi Norr Amunss-
bergh som finnas describerade folio 82,
ägha uthi en ängh, kallass Effian beblandat med
hård och myrewals båtn och ähr med A noterat
såsom och uthi en lithen ängh kallass Hagen och med note- A1
rat, höö af dhem båda tilhoopa när medelmåtigh
grässwext ähr, ängarna fines folio 91,                 lass  64.
Förbemälte änger finnes afrijtade folio 91.
Åker uthi förbemälte Hagen med B noterat,       tunnor  1 15/32.

Anderss Matsson ibidem, äger höö uthi
förbemälte änger med A noterade som finnas afrijtade
folio 91,                                                            lass  9.

Mass Jönsson ibidem, äger och höö uthi
förbemälte änger med A noterade,                   lass  5.
                                                                  Transport.

(Flikens baksida:)
Lateris.

Mårten Larsson ibidem, äger och uthi
förbemälte ängar med A noterade,  höö            lass  6.

Matss Larsson ibidem, äger oh2 höö uthi
förbemälte änger med A noterade,                    lass  12.
Åker uthi Hagen med B noterat,                        tunno3/4.

Knut Sigfredsson ibidem, äger och höö uthi
förbemälte änger med A noterade,                    lass  8 1/2.
Åker uthi förbemälte Hagen med B noterat,      tunno1/4.

Jöran Sigfredsson ibidem, äger och höö
uthi förbemälte änger med A noterade,              las  4 1/2.

Pål Jonsson ibidem, äger och höö uthi förbemälte
änger med A noterade,                                     las  9.

Meckel Pedersson ibidem, äger och höö uthi
förbemälte ängar med A noterade,                    lass  4.

Erick Pedersson ibidem, äger och höö uthi
förbemälte änger med A noterade,                    las  10.
Åker uthi Hagen med B noterat,                        tunno9/32.

Erick Jöransson ibidem, äger höö uthi för-
bemälte änger med A noterade,                        lass  10.
Åker uthi Hagen med B noterat,                        tunno9/32.


Jöran Jönsson ibidem, äger och höö uthi förbemälte
änger med A noterade,                                     lass  9.
Åker uthi Hagen med B noterat,                        tunno9/32.

Tijske Brita äger och höö uthi förbemälte änger
med A noterade,                                               lass  7.
Tijske Brita och Pål Jonsson i Norr Amunssbergh,
finnes folio 92, äghe en åkerteppa tilhoopa med
C noterat, fins afrijtat folio 91 halfparten huar sigh,    tunnor  1 3/4.
Höö ibidhem, bådhe tilhopa,                              las  2.

Jöran Sigfredzon ibidem, äger och en liten ängestäppa
med D noterat, fins afrijtat folio 91,                    las  1.

Mårthen Larsson ibidem, äger och en täppa med E noterat, fins folio 91,   lass  2.

Anderss Matsson ibidem äger och en täppa med F noterat, fins folio 91,   lass  4.

Jönss Ericksson i Tierna i Tiernebygge fierdingen, fins
på den taflan med nummero 12, ägher och höö af några ängess-
fieller uthi Effien, fins folio 91 med G noterade,    las  5.

Matss Jönsson på Lenhedan i Tiernebygge fierdingen,
fins folio     ,  äger ängess fiell med H noterat, fins och
afrijtat folio 91,                                                 las  4.

Desse efterskrifne ägia uti en ängh, kallass Trållle boar, fins af-
rijtat folio 91 med K noterat, höö alla tilhopa,    las  9.
 
Anderss Matsson Norr Amunssberg, fins folio 92, äger uthi förbemälte
Trålle boar med K noterat,  höö                       las  3.

Mårten Larsson ibidem, äger i förbemälte ängh med K noterat, höö   las  3.

Matss Jönsson ibidhem, äger och uthi förbemälte äng med K noterat,   las  3.


________________
1ändrad ordföljd med siffror under orden.  med A note-rat.
2Fel för och.