U2:151-2


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Amunssberghz fierdingen.


      Notarum.

      Norr Amunsbergh,
      ähr trij skattehemman, skattade alle
      tilhopa för                                   spansäde  64.
A.  Utsäde det ena åhret alla tilhopa,                 tunnor  41 5/8.
B.  Det andra åhret alla tilhopa,                         tunnor  38 1/4.
C.  Höö uthi Hemängan alla tilhopa,                   las  14.
D.  Höö uthi Lambergz ängan alla tilhopa,          lass  16.
      Höö uthi tuå hård och myrewals änghar,
      kallass Äfian och Hagen, finnes afritade
      och describerade folio 90 och ähra förbemälte
      ängher med A noterade,                              las  64. 
      Höö uthi Hembergz ängan med E noterat alt tilhopa,       6
      Åker dher sammestädes,                             tunnor  1 5/32.

      Specialis explicatio.
      Desse effterskrifne äga uthi
      Matss Jönssons hemman.
1.   Anderss Matsson i Norr Amunss-
      bergh, ägher uthi förbemälte hemman,   spansäde  9.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                                tunnor  3 21/32.
B.  Det andra åhret,                                          tunnor  4.
E.  Höö uthi Hembergz ängen,                           lass  5/8.
D.  Höö uthi Lambergz ängen,                           las  7/8.
      Åker uthi Hembergz ängen med E noterat,  tunno5/32.
      Höö af Äfian och Hagen som finnes afrijta-
      de folio 90 med A noterade,                        las  9.
      Åkertäpper på Hedan uptagne, innehålla
      alla tilhoopa med F noterade,                      tunnor  6 25/32.
      Höö af samma täpper,                                 las  7.
      Höö uthi gerdes linderna,                             las  1/2.
      Humblegård til                                    stänger  200.

2.   Mass Jönsson ibidem, äger och uthi
      förbemälte hemman,                                  spansäde  5.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                                tunnor  2.
B.  Det andra åhret,                                          tunnor  2 5/16.
E.  Höö uthi Hembergz ängen,                           las  7/16.
      Åker uthi samma ängh,                                tunno3/32.
D.  Höö uthi Lambergz ängan,                           las  1/2.
      Höö uthi Äffian och Hagen, finnes afrijta-
      de folio 20 med A noterade,                       las  5.
G.  Åker  uthi Tijske täcktan,                            tunnor  2 11/16.
      Höö uthi samma täckt,                                las  4.
H.  Åker täpper på Hedan uptagne och be-
      lägne, innehålla alla tilhopa,                          tunnor  8 13/16.
      Höö uthi samma täpper,                              las  4.
      Höö af gerdeslinderna til,                            las  1/4.
      Humblegård med 2 noterat,            stänger  100.

3.   Mårten Larsson ibidem, äger och
      uthi förbemälte hemman,                    spanesäde  6.
A.  Utsäde det ena åhret,                                  tunnor  2 7/16.
B.  Det andra åhret,                                          tunnor  2 11/16.
E.  Höö uthi Hembergz ängen,                           las  1/2.
      Åker der sammestädes,                              tunno1/8.
D.  Höö uthi Lambergz ängan,                           las  5/8.
      Höö uthi Äfian och Hagen som finnes
      afrijtade och describerade folio 90
      och ähre med A noterade,                           las  6.
I.   En åkertäppa på Hedan uptagen,                 tunnor  1 3/32.
      Höö uthi sanna1 täppa,                                las  2.
K.  Höö af en ängestäppa,                                las  3.
L.  En lithen åkertäppa,                                     tunno3/8.
      Höö uthi gerdeslinderna,                             las  1/4.
      Humblegård til,                                   stänger  120.

      Desse effterskrifne äga uthi Larss
      Peders hemmanet.
4.   Matz Larsson ibidem, äger
      uthi förbemälte hemman,                     spansäde  12.
A.  Utsäde det ena åhret,                                  tunnor  4 7/8.
B.  Det andra åhret,                                          tunnor  5 5/16.
C.  Höö uthi Hemängen,                                   las  1 15/16.
D.  Höö uthi Lambergz ängan,                           las  1 15/16.
E.  Höö uthi Hembergz ängen,                           las  7/8.
      Åker dher sammestädes,                             tunno7/32.
      Höö af Hageängen, beblandat med my-
      re och hårdwals båtn och ähr förbemälte
      ängh med M noterat,                                   las  2 1/2.
N.  Åker uthi en täppa på Hedan belägen
      och och uptagen,                                        tunnor  4 21/32.
      Höö uthi samma täppa,                               las  2.
O.  Noch en åkertäppa på Hedan uptagen,
      innehåller                                                    tunnor  2 3/16.
      Noch en åkerwret med P noterat,               tunno21/32.
      En ängestäppa med Q noterat,                   las  1 1/2.
      Höö uthi gerdeslinderna,                             las  1.
      Höö af Äfian och Hagen med A noterade,
      finnes afrijtade folio 90,                               las  12.
      Humblegård til,                                   stänger  400.
      Åker i dhen Hagen med B och A noterat som fin-
      nass folio 90 afrijtat,                                   tunno3/4.
      Noch 2 små täpper på Hedan med 12 noterat,   7/32  tunnor.
      Höö uthi Tälnebekz ängan, fins afrijtat
      folio 91 med L noterat,                                las  3.


      Explicatio.

5.                                   äger och uthi
      uthi förbemälte hemman,                    spansäde  8 1/2.
A.  Utsäde det ena åhret,                                  tunnor  3 9/16.
B.  Det andra åhret,                                          tunnor  3 13/16.
C.  Höö uthi Hemängan,                                   las  1 11/16.
D.  Höö Lambergz ängan,                                 las  1 11/16.
E.  Höö af Hembergz ängan,                             las  5/8.
      Åker der sammestädes,                               tunno5/32.
      Höö af den myre och hårdwals
      ängen med M noterat,                                 las  1 15/16.
      Höö af Äfian och Hagen som finnes
      afrijtade och describerade folio 20
      och ähre med A noterade,                           las  8 1/2.
      Åker dher sannestädes1 med B noterat,      tunno1/4.
R.  En åkerwret på Sandhedan up-
      tagen och belägen,                                      tunnor  5 3/382.
      Noch en hoop med wreter och täp-
      per och på torra Sandhedan up-
      tagne och ähra noterade med S,                  tunnor  13 21/32.
T.  Noch en åkertäppa och af Hedan up-
      tagen, innehåller                                          tunnor  7 5/8.
U.  Noch en åkertäppa,                                    tunnor  1 25/32.
      Höö af förbemälte täpper och wretar,         las 6.
      Höö af gerdeslinderna,                                las  3/4.
      Humblegård til,                                 stänger  300.
      Höö uthi Tälnebekz ängen med L noterat,
      fins folio 91,                                                las  2.

6.                                äger och uthi
      förbemälte hemman,                            spansade3   4 1/2.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                                tunnor  1 3/4.
B.  Det andra åhret,                                          tunnor  1 15/16.
C.  Höö af Hemängan,                                      las  15/16.
D.  Höö af Lambergz ängen,                             las  15/16.
E.  Höö af Hembergz ängen,                             las  5/16.
      Åker dher sammestädes,                             tunno3/32.
      Höö af dhen ängen med M noterat och
      en hård och myrewals ängh,                        las  7/8.
      Höö af Äfian och Hagen med A note-
      rade, finnes afrijtadhe och discriberade
      folio 20,                                                      las  4 1/2.
W.  En åkertäppa på Heden uptagen,                tunnor  1 1/4.
      Höö uthi samma täppa,                               las  4.
X.  Noch engesstäppa, höö till                          las  2.
      Höö uthi gerdesslinderna,                            las  3/8.
      Hummblegård til, med 6 noterat,          stänger  350.
      Höö uthi Tälnebekz ängen med L noterat,
      fins afrijtat folio 91,                                     las  1.

7.   Pål Jonsson ibidem, äger och
      uthi förbemälte hemman,                      spansäde  9.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                                 tunnor  3 21/32.
B.  Det andra åhret,                                          tunnor  4.
C.  Höö uthi Hemängen,                                    las  1 13/16.
D.  Höö uthi Lambergz ängen,                           las  1 13/16.
E.  Höö uthi Hembergz ängen,                           las  5/8.
      Åker dher sammestädes,                             tunno5/32.
      Höö uthi Äfian och Hagen med A
      noterade, finnas afrijtade och describe-
      rade folio 91,                                              las  9.
      Åker uti en täppa med Y noterat,                tunnor  2.
      Höö i sanna1 täppa,                                    las  4.
Z.  Noch åker uti några täpper på Heden,         tunnor  2 1/2.
      Höö uti Lissleängz täppan med Å  noterat,  lass  3.
      Höö uti gerdes linderna,                              las  1/2.
      Humblegård til,                                      stenger  300.
      Höö uti Tälnebäckz ängen med L noterat, fins folio 91,   las  2.

8.   Meckel Pedersson ibidem, äger
      och uthi förbemälte hemman,                spansäde  4.
A.  Utsäde det ena åhret,                                  tunnor  1 11/16.
B.  Dhet andra åhret,                                        tunnor  1 3/4.
C.  Höö af Hemängen,                                      las  13/16.
D.  Höö af Lambergz ängen,                             las  13/16.
E.  Höö af Hembergz ängen,                             las  5/16.
      Åker dher sammestädes,                             tunno3/32.
      Höö af Hageängen som ähr med M
      noterat,                                                       las  3/4.
      Höö af Äfian och Hagen som ähre no-
      terade med A och afrijtade folio 20,            lass  4.
      Åker af samma ängh med B noterat,            tunnor  00.
      En åkertäppa uppå Hedan med Ä noterat,   1 19/32  tunnor.
      Höö uthi gerdhes linderna,                          las  3/8.          
      Humblegård til,                                     stänger  140.
      Höö uti Tälnebeckz ängen, fins folio 91 med L noterat,   las  1.


(Flikens baksida:)
      Desse effterskrifne ägha uthi Oloff Peders
      hemman alla tilhopa,                           spansäde  36.
9.   Erick Pedersson ibidem, äger och uthi
      förbemälte hemman,                          spansäde  10.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                                tunnor  4 1/8.
B.  Det andra åhret,                                          tunnor  4 3/8.
C.  Höö uthi Hemängen,                                   las  1 7/8.
D.  Höö uthi Lambergz ängen,                           las  1 7/8.
E.  Höö uthi Hembergz ängen,                           las  3/4.
      Åker dher sammestädes,                             tunno3/16.
      Höö uthi Äfian och Hagen med A noterade,
      finnes afrijtade och describerade folio 90,    las  10.
      Åker dher sammestädes med B noterat,      tunno9/32.
      Åker uthi en täppa på Hedan upptagen
      och ähr med Ö noterat,                               tunnor  3 25/32.
      Noch åker uthi en täppa med 2 noterat,       tunnor  2 5/32.
      Noch åker uthi en täppa med 3 noterat,       tunnor  1 7/16.
      Åker uthi några åkertäpper och på torra
      Sanhedan uptagne, med 4 noterade,            tunnor  2 11/16.
      Höö af förbemälte, alla tilhoopa,                 las  5.
      Höö af gerdes linderna,                               las  3/4.
      Humblegård til,                                    stänger  400.
      Höö uti Tälnebeckz ängan med L noterat, fins folio 91,    las  2 3/4.

10. Erick Jöransson iibidem, äger och
      uthi förbemälte hemman,                     spannesäde  10.
A.  Utsade4 dhet ena åhret,                               tunnor  4 1/8.
B.  Det andra åhret,                                          tunnor  4 3/8.
C.  Höö uthi Hemängan,                                    las  1 7/8.
D.  Höö uthi Lambergz ängan,                           las  1 7/8.
E.  Höö uthi Hembergz ängen,                           las  3/4.
      Åker dher sannestädes1,                             tunno3/16.
      Höö uthi Äfian och Hagen med A noterade, finnes
      afrijtade folio 90,                                         las  10.
      Åker dher sammestädes,                             tunno9/32.
      Åker uthi en täppa med Ö noterat, tilhoopa med
      Erick Pedersson,                                         tunnor  3 25/32.
2.   Noch åker uthi en täppa med Erick Pedersson,   tunnor  2 5/32.
3.   Noch åker uthi en täppa med Erick Pedersson,   tunnor  1 7/16.
      Höö uthi förbemälte täpper med Erick Pederson,   las  5.
      Noch åker uthi någre åkertäpper och uppa5 Hedan be-
      lägne och ähr med 5 noterade,                     tunnor  8 11/32.
      Höö af sanna1 täpper,                                 las  5.
      Höö uthi gerdes linderna,                            las  3/4.
      Humblegård til,                                    stänger  400.
      Höö uti Tälnebeckz ängan med L noterat, fins folio 91,    las  2 3/4.

11. Jöran Jönsson ibidem, äger och uthi förbemälte
      hemman,                                             spansäde  9.
B.  Utsäde dhet ena åhret,                                 tunnor  3 21/32.
A.  Det andra åhret,                                          tunnor  4.
                                                                                       höö.


C.  Höö af Hemängen,                                      las  1 13/16.
D.  Höö af Lambergz ängen,                             las  1 13/16.
E.  Höö af Hembergz ängan,                             las  5/8.
      Åker dher sammestädes,                             tunno5/32.
      Höö uthi Äfian och Hagen med A noterade,
      finnes afrijtade och describerade folio  90,   las  9.
      Åker der sammestädes,                               tunno9/32.
      Åker uthi en täppa uppa5 Heden uptagen
      och ähr med 6 noterat,                                tunnor  4 1/16.
      Höö uthi samma täppa,                               las  2.
      Noch åker uthi några täpper uppa Hedan
      uptagne och ähra alla med 7 noterade,         tunnor  10.
      Höö af samma täpper,                                 las  2.
      Höö uthi gerdes linderna,                             las  3/4.
      Humblegård til,                                      stänger  las6  400.
      Höö af Lissleängz täppan med 9 noterat uppa He-
      dan belägen,                                               las  3.
      Noch en åkertäppa med 8 noterat,              tunnor  2 21/32.
      Höö i samma täppa,                                    las  2.
      Höö uti Tälnebeckz ängan med L noterat, fins folio 91,   lass  2.

12.  Tyske Brita ibidem, äger och uthi
      förbemälte hemman,                             spansäde  7.
A.  Utsäde det ena åhret,                                  tunnor  3.
B.  Det andra åhret,                                          tunnor  2 3/4.
C.  Höö af Hemängan,                                      las  1 1/2.
D.  Höö af Lambergz ängan,                             las  1 1/2.
E.  Höö af Hembergz ängen,                             las  1/2.
      Åker dher sammestädes,                             tunno1/8.
      Höö af Äfgian7 och Hagen med A noterade,
      finnes afrijtade och describerade folio      ,   las  7.
      Åker uthi Tyske8 täcktan med 10 noterat,    tunnor  5 21/32.
      Höö dher sammastädes,                              las  4.
      Åker uti någre åkertäpper och uppa Hedan uptag-
      ne och ähre alle med 11 noterade,               tunnor  2 3/4.
      Höö uti Tälnebeckz ängen med L noterat, fins folio 91,   lass  1 1/2.

      Till förbemälte by ähr skogh och mulebete til nötorf-
      ten.  Fijskewatn och til nötorften.  Quarn och sågh
      intet.  Timber, näfuer och löfskogh på Store Ålmenningen.
      Desse efterskrifne äga uthi Tälnebeckz ängen som fins
      folio 91 afrijtat och ähr med L noterat,
      Jönss Ericksson i Tierna i Tiernebygge fierdingen, fins på
      den taflan med nummero 12, äger höö uti förbemälte ängh,    lass  2.
      Erick Larsson ibidem, äger och höö i förbemälte ängh,    lass  1.
      Jempteboda i Tiernebygge fierding, fins folio 53, äger och höö
      i förbemälte äng med L noterat, fins afrijtat folio 21,            las  1.

      Mass Jönsson i Ytter Forssa i Tiernebygge fierding, fins folio 49,
      äger och höö uthi förbemälte Tälnebäckz ängen, fins folio 91,   lass  2.(Karttext:)
Här möther skogh och mulebethe på denna sidhan.
Uthmarck.
Obrukad sandiord.
Sandh iordh.
Här mötta och Norr Ammessbärgz ängar.
Sandhiordh.
Elack sandiordh.
Sandiordh.
Sandh iordh.
Tijske täcktan.
Sandiordh.
Sandhiordh.
Sandhiordh.
Sandiordh.
Sandhiordh.
Elack sandiordh.
Sandhiordh.
Sandhiordh.
Sand iordh.
Sandhiordh.
Sandhiordh.
Sandhmylla.
Dale elffwan.
Sandiordh.
Sandhiordh.
Sand iordh.
Sandh iordh.
Sandh iordh.
Sandh iordh.
Elack sandh iordh.
Röö sandhiordh.
Sandhiordh.
Sandhiordh.
Röö sandh iordh.
Skiöl.
Sandhiordh.
Sand iordh.
Elack sandh iordh.
Röö sandhiordh.
Röö sandh iordh.
Här möther skogh och mulebethe på denna sidhan.
Sand iordh.
Sandhiordh.
Hem siön.
Trållet lacus.
Sandh iordh.
Sandiordh.
Sandhiordh.
Sandiordh.
Sandiordh.
Sandiordh.
Här möther skogh och uthmarck på denna sidhan.
Dale elfuen.
Här möther Nääss ägor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


____________________
1Fel för samma.
2Fel för 3/32?
3Fel för spansäde.
4Fel för Utsäde.
5Fel för uppå?
6Felplacerat.
7Fel för Äfian?
8Fel för Tijske?