U2:156-157


(Rubrik:)
Tuna sochn. Amunszbergz fierdingen.


      Notarum.

1.   Duffue Näset ähr itt öde
      skatte torp, skattat för spansäde  6.
      Och ähr förbemälte torp för denna ordsaken
      skull ödelagt nemligen at det ähre för månge
      bythesmen derom at dhe kunna icke
      alle dhet åboo. Ägerna brukass nu
      af arfuingerna.

A.  Åker uthi täcktan,                                        tunnor  3 31/32.
      Höö dher sannestädes1,                               las  20.
B.  Höö af en ängestäppa,                                 las  1 1/2.
C.  Höö af en ängestäppa,                                 las  1.
      Åkertäppa med D noterat,                          tunno3/8.
      Höö dher sannestädes1,                              las  1/2.
      Noch en liten åkertäppa med E noterat,      tunno1/32.
      Höö dher sammestädes,                              las  1.
      Höö af en ängesstäppa med F noterat,        las  1 1/2.

      Til forbemälte2 torp ähr skogh och mulebete
      til notarften3.  Quarn och sågh ingen.
      Fijskewatn i Dale elfuen någit.

      Gimmesberkie ähr 3 skat-
      tehemman, skattade för  spansäde    50 1/2.
2.   Oloff Gerusson ibidem, äger
      itt skattehemman för sigh sielf enskijlt
      och ähr sakttat för spansäde  12.
G.  Utsäde dhet ena  åhret,                               tunnor  13 1/2.
H.  Det andra åhret,                                          tunnor  11 1/16.
I.   Åker uthi Quarn suedan,                             tunnor  6 15/16.
      Höö dher sannestädes1,                              lass  12.


      Explicatio.

K.  Höö af halfparten Labeckeängen,                lass  2.
      Höö af Hageängen med L noterat,              las  5.
M.  Höö af en ellack myrewals ängh,                 lass  3.
N.  Höö af en skarp hårdwals ängh,                   las  1 1/2.
      En quarn med O noterat, fins folio 97,
      gåår åhrligen.

      Desse effterskrifne ägha uthi Anderss Matz
      hemman alla tilhoopa,                        spansäde  22 1/2.
3.   Anderss Matzon ibidem, äger uthi
      förbemälte hemman,                         spansäde  8 1/2.
P.  Utsäde dhet ena åhret,                                 tunnor  5 1/4.
Q.  Dhet andra åhret,                                        tunnor  4 3/16.
      Höö af Hageänghan med R noterat och
      ähr med myrewals ängh,                              las  2.
      Höö af Biorkeängen4 med S noterat,
T.  Åkr5 uthi en täckt, kallas Löfsueden,            tunnor  1 1/8.
      Höö dher sammestädhes,                            las  1 1/2.
      Höö af en täppa med U noterat,                  las  2.
      Åker uthi samma täppa,                              tunnor  1 15/32.
W.  Höö af en täppa,                                        las  1.
X.  Höö af halfparten Ytteränghan,                    las  5.
      Åker uthi en täppa af några teger
      med Y noterat,                                            tunno13/16.
Z.  Åker uthi en täppa,                                      tunnor  3.
      Höö dher sannestädhes1,                             las  1.
Å.  En lithen åkertäppa,                                     tunno1/8.


(Karttext:)

Här möther ett stort bärg, kallas Gimmessbergz klacken.
Dale elffwan.
Obrukad sandmylla.


(s. 157)


      Notarum explicatio.

Ä.  Höö af Wattängz täppan med my-
      re och hårdwals båtn beblandat,                   las  3.

4.   Jöran Matsson ibidem,
      äger och uthi förbemälte hemman,         spansäde  7.
P.  Utsäde dhet ena åhret,                                 tunnor  4 5/16.
Q.  Det andra åhret,                                          tunnor  3 15/16.
      Höö af Biörkan med S noterat, tilho-
      pa med förbemälte Anderss Matzon .


      Notrum6.

      Ibidhem,                                                     lass  2.
Ö.  Höö af några ängessfiäller uthi Öfuer-
      ängen belägne och ähra med Ö noterat,      lass  4.
      Höö uthi Wattängen med Ä noterat, tilho-
      pa med förbemälte Anders Matzon,            las  3.
      Åker uthi tuå täpper,                                   tunno3/4.
      En åkertegh uthi en täppa med 2 noterat,    tunno5/16.
      Åker uthi dhen tächtan med T noterat,        tunno15/16.
      Höö dher sammestädes,                              las  1 1/4.
3.   En liten åkertäppa med 3 noterat,               tunno3/16.
      Höö af skoget ängessfiell,                            las  1/2.
      Höö af 2 ängesstäpper med 4 noterat,        las  1 1/2.
      Höö af en hårdwals ängessfiell, fins af-
      rijtat och describerat folio 95 och
      ähr med N noterat,                                      lass  1 1/2.

5.   Erick Larsson ibidem,
      ägher och uthi förbemälte hemman,   spansäde  7.
P.  Utsäde det ena åhret,                                   tunnor  4 5/16.
Q.  Det andra åhret,                                          tunnor  3 15/16.
      Åker uthi den tächten med T note-
      rat,                                                             tunno15/16.
      Höö dher sammestädes,                              las  1 1/4.
X.  Höö af  Ytterängen, halparten,                     las  5.
      En liten åkertäppa med 5 noterat,                3/16  tunnor.
      En åkertäppa med 6 noterat,                       las  9/16.
      Höö af Wattängen med Ä noterat,               las  3.
      Höö af en ängessfiell med 7 noterat,            las  1 1/2.
      Höö af Labeckeänghan tilhopa med
      Oloff Gerusson ibidem och ähr förbemälte
      ängh med K noterat,                                   las  2.


      Explicatio.

      Åker uthi en täppa med 8 noterat,               tunnor  1 5/16.
      En åkertäppa med 9 noterat,                       tunno5/16.
      Höö dher sammestädes,                              lass  1 1/2.
      Dhen åkertäppan med 8 noterat, duger til at
      göra åker af, all tilhopa.
      Åker af tuå täpper med 10 noterat,             tunnor  1 15/16.
      Höö af några tepper med 11 noterat,          5 1/2  lass.
      Höö af en skarp hårdwals ängh, fins
      afrijtat folio 95 med L noterat,                     las  6.

P.  Utsäde dhet ena åhret alle tilho-
      pa som ägha uthi förbemälte Anderss
      Matzonz heman,                                          tunnor  13 15/16.
Q.  Dhet andra åhret alla tilhopa,                       tunnor  11 5/32.

      Desse effterskrifne äga uthi
      Mass Pederss heman alla tilho-
      pa,                                                    spansäde  16.
12. Utsäde dhet ena åhret alla tilho-
      pa,                                                              tunnor  11 1/2.
13.  Det andra åhret,                                         tunnor  10 13/32.
      Förbemälte Mass Pederss hemman finns
      afrijtat med sina äger folio 98.
      Describerat folio               97.


(Flikens baksida:)
6.   Mass Pedersson i Gimmess-
      berkie, äger och wthi förbemälte
      hemman som finns afrijtat folio 28.
      Till                                     spansäde  8.
12.  Utsäde dhet ena åhret,                               tunnor  5 3/4.
13.  Det andra åhret,                                         tunnor  5 3/16.
       Åker uthi tächt halfparten, med 14
      
noterat,                                                      tunnor  1 7/16.
      Höö dher sammestädes,                              las  1.
      Åker uthi en tächt, kallass Kalf-
      uehagen och ähr med 15 noterat,                 tunnor  2 3/16.
      Höö dher sammestädhes,                            las  2 1/2.
      Åker af halfparten Hagen, med 16
      noterat,                                                       tunno5/16.
      Höö dher sammestädes,                              las  1.
      Åker af halfparten Kiällehagen,
      med 17 noterat,                                          tunnor  1 1/8.
      Höö dher sammestädes,                              las  1.
      En åkertäppa med 18 noterat,                     tunno7/8.
      Höö af Hyttetäppan med 19 note-
      rat,                                                             las  4.
      Höö af en hårdwals täppa med
      20 noterat,                                                  lass  1 1/2.
      Höö af Lissle Lasueden med 21
      noterat,                                                       lass  1.
      Höö af en skarp ellack hårdwals
      ängh, fins afrijtat folio 97, kallass
      Öffuerängan och ähr med 22 note-
      rat,                                                             lass  2.
      Åker dher sammestädes,                             tunnor  1 1/4.
30. En åkertäppa, fins och folio 97,                   tunno9/16.


      Höö uthi Labeckeängen med K noter-
      rat, fins afrijtat folio 27,                               lass  1.
      Noch höö af en myre och hårdwals
      ängh, fins och folio 97 och ähr med
      23 noterat,                                                  lass  2.
      Höö af Nyängen med 24 noterat, fins
      och afrijtat folio 97,                                     lass  2.
      Höö af en dhel uthi en huusstompt
      med 25 noterat, fins folio 98,                       lass  1 1/2.
26. En Humblegård til,                                       stänger  150.
      En squaltequarn, fins folio 98, brukass
      mest åhrligen när stor flodh ähr och ähr
      med 48 noterat.

7.   Erick Nilsson ibidem, äger
      och uthi förbemälte hemman som fins af-
      rijtat folio 98 med sina äger,                  span  8.
      Utsäde det ena åhret,                                  tunnor  5 3/4.
      Det andra åhret,                                          tunnor  5 3/16.
      Åker uthi halfua dhen teckten med
      14 noterat,                                                  tunnor  1 7/16.
      Höö der sammestädes,                                las  1.
      Åker uthi halfue Kiellehagen, med
      17 noterat,                                                  tunnor  1 1/8.
      Höö dher sammestädes,                              las  1.
      Åker uthi halfua Hagen, med 16 no-
      terat,                                                           tunno5/16.
      Höö dher sammestädes,                              las  1.


(Karttext:)

Här möther skogh och mulebethe på denna sidhan.
Elack sandiord.
Elack sandiordh.
Sand myl-la.
Sandh mylla.
Sandiordh.
Sandiordh.
Her möther skogh och mulebethe.
Sandhiordh.
Sand iordh.
Sandiordh.
Sandiordh.
Här möther sockne skielnan emelan Tuna och Gang-gne ägor.
Skogh och mulebethe på denna sidhan.
Elack sandiordh.
Sandiordh.
Sand iordh.
Sandiord.
Elack sandiord.
Onytig myra.
Här mötter Gimmessbärgz-klacken påå denna sidhan.
Dale elffwan.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_________________
1Fel för sammestädes.
2Fel för förbemälte.
3Fel för nötarften.
4Fel för Biörkeängen?
5Fel för Åker.
6Fel för Notarum.