U2:158      Notaum1.

      Höö af en skarp hårdwals täckt,
      kallass Sueden, fins afrijtat folio 98
      och ähr med 29 noterat,                               las  6.
      Åker dher sammestädes,                              tunnor  1 7/16.
      Höö af en hästehage med 32 noterat,
      fins och afrijtat folio 98,                               las  1.
      Höö af tuå ängessfieller uthi Öffuer
      ängen belägne och finnas afrijtade
      folio 26 med 33 noterade,                           las  1.
      Äger och höö uthi den änghen med
      K noterat som fins afrijtat folio
      97,                                                             lass  1.
      Äger och höö af dhen ängen med 23
      noterat, fins och folio  97,                            las  2.
      Höö af en skarp och ellack hård-
      wals ängh, kallas Fordalen, fins afrijtat
      folio 98 och ähr med 34 note-
      rat,                                                             lass  3.
      Höö af halfparten huusstomptan med 25
      noterat, fins afrijtat folio 98,                         lass  1 1/2.
      En åkertäppa med 42 noterat, fins folio
      98,                                                             tunnor  1 3/8.

8.   Peder Matsson ibidem, äger
      och med sina bythessmen itt hem-
      man uthi förbemälte Gimmessber-
      kie by, skattat för,                                 spansäde  8.
      Och fins förbemälte hemman med sina
      ägher folio 98.
35. Utsade2 dhet ena åhret,                               tunnor  6 15/32.
36. Det andra åhret,                                          tunnor  5 1/16.
      Höö af en hårdwals ängh, kallass
      Biörkan, fins afrijtat folio 98 och
      ähr med 37 noterat,                                    lass  9.
      Åker dher sammestedes,                             tunno1/2.
      Höö af en ängh, kallass Quarn-
      ängen, fins afrijtat folio 98 och
      ähr med 38 noterat,                                    las  3.


      Explicatio.

      Åker uthi förbemälte Quarn ängen med 38
      noterat,                                                       tunno3/16.
      Höö af Storehagen som fins afrijtat
      folio 98 och ähr med 39 noterat,                  9  lass.
      Åker uthi förbemälte hage,                          tunnor  1 15/32.
      Höö af en myre och hårdwals ängh,
      finss afrijtat folio 95 och ähr
      med M noterat,                                           lass  5.
      En quarn med 40 noterat, fins och
      folio 28, brukass åhrligen.

9.   Erick Pedersson ibidem, äger
      uthi förbemälte Gimmessberkie by
      ingen sädess eller trädess åker
      uthan alenast uthi en täck3 en-
      skijlt för sigh sielf och ähr förbemälte
      täckt med 41 noterat, höö                           lass  10.
      Och fins förbemälte täckt folio 28.
      Åker uthi förbemälte täckt,                         tunnor  2 3/16.
      Höö af en myrewals ängh, fins af-
      rijtat folio 98 och ähr med 43
      noterat,                                                       lass4  3.
      Åker der sammestädes,                              tunno7/16.


______________
1Fel för Notarum.
2Fel för Utsäde.
3Fel för täckt.
4 Med blyerts.