U2:16


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

      Flodha ähr et skattehemman, skattat
      för                                                                spansädee  8.
      Till bemälte hemman är ingen sädes eller
      trädes åcker utann täccht jordh.
A.  Jönsss Erichsson ibidem äger utij bemälte hemman span  4.
B.  Åcker utij en täccht,                                            tunnor  5 1/8.
      Höö af samma täccht,                                               las  15.
C.  Höö af Kålningenn beblandat medh hårde-
      waldz och kiellesogz botnn,                                       las  12.
D.  Höö af en ängiestäppa,                                              las  2.
      Åcker utij samma täppa,                                     tunnor  3/8.
      Enn beteshagha medh I noterat.
      Höö af en täckt med P noterat, fins afrijtat folio 12,          5  las.

2.   Hindrich Erichsson ägher och i samma hemman,
      spansädee                                                                        4.
      Åcker utij den täcchten medh B noterat,
      äger tilhopa medh Jönss Erichsson,                       tunnor  5 1/8.  
      Höö af samma täccht,                                                 las  15.
E.  Höö af enn hårdeualz engh, kallas                                las  12
      Kolningenn.
      Höö af en ängh medh F noterat, kommer Bäch
      till huilket finnss folio 15,                                             las  6.
      Hö af en myreualz engh medh G noterat, kommer
      Erich Larsson i Westannwegh til, huilket
      finss på den taflan medh nummero 6 wti
      Brobyggie fierdingenn,                                                las  7.


      Notarum explicatio.

      Enn beteshagha medh H noterat.
      Höö af en täckt, fins afrijtat folio 12 med
      P noterat,                                                                  lass  5.

      Till förbemeltee hemman är skogh och mule-
      bete till nötorfften. Timber, näffuer
      och löfskogh til nödtorfften. Fiskewatn
      litet i Tuna åhn. Sågh och quarn intet.
K.  En myrewalz eng, kommer efftershrefne till.
      Matz Knudtzsson i Forneby, finss på den taflan i Brobyg-
      gie fierdingenn nummero 4, höö                                  las  2.
      Nilss Andersson ibidem, äger och i samma ängh,        las  2 1/2 höö.
#.  Hanss Nilssonn i Åsleby i Brobyggie fierdingen,
      ägher och i samma ängh, höö                                      las  2.
      Matz Jönsson i Sopnareby i Skomsareby fierdingen
      finss folio 119, äger hö i samma engh,                         las  2.

(Höger om ramen:)
# Forbemälte1 Hans
Nilsson fins på
dhen taflan med
nummero 6.


(Karttext:)
Uthmarck.
Här möther skogh och uthmarck.
Kallas Kålningen.
Här mötta Gyllekyia ägor på denna sidhan.
Grund leriord.
Här möther Bäckz ägor, fines folio 14.
Grund leriordh.
Här mötta Vgglebodha ägor, fines folio 18.
Grundh leriordh.
Fornneby myran.
Tuna åhnn.
Nääss ägor.


_______________
1Fel för Förbemälte.