U2:161-2


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Skomsareby fiärdinghen.


      Notarum explicatio.

      Ytter Skomsareby ähre 7 skattehem-
      man, skattade alla tilhoppa för,                   39 3/4  spansäde.

      Generalis explicatio.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren, alla tilhoppa,    16 3/4  tunnor.
B.  Det andhra åhret i sädhess åkerren tilhoppa,  20 3/4  tunnor.
C.  Höö af enn härdhewals1 ängh, alla tilhoppa,   26  las.
      Åker uthi samma ängh,                                  7/16  tunnor.
D.  Höö af Nebbes myran, alla tilhoppa,              11 1/2  las.
E.  Höö af tächtan tilhoppa, fins affrijtat folio 102,  30  las.
      Åker uthi samma tächt,                                     1 tynna2.

      Specialis explicatio.
1.   Mats Erichsson ibidem, skattar för                    4 1/8  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren,                              1 3/4  tunnor.
B.  Det andhra åhret i sädhess åkeren,                    2 5/32  tunnor.
      Höö af enn hårdhewalz ängh medh C noterat,   2 5/8  las.
      Åker der sammastädes,                                    1/32  tuna.
      Höö af Nebbes myran medh D noterat,            1 3/16  las.         
      Höö af tächtan medh E noterat,                        3 7/8  las.
      Höö af Farmes myran medh F noterat, fins
      afrijthat folio 102,                                             1  las.
      Åker af tächtan medh E noterat,                        3/16  tuna.
G.  Höö af hästehaghen, fins afrijtat folio 103,          3/4  las.
      Höö af åkermyran medh H noterat,                   1 3/4  las.
      Åker der sammastädhes,                                   1/16  tunna.
      Höö af enn lithen ängesfiäll uthi Benneke haghen
      medh I noterat,                                                 1/2  las.
      Höö af gierdies lindherna,                                  1/4  las.
      Höö af enn husse tompt medh R noterat,           1 1/8  las.
      Noch höö af enn lithen tompt med U noterat,    1/2  las.

2.   Anders Oluffson i samma by, skattar för        8 5/8  span.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren det enna ähret3,      3 5/8  tuner.
B.  Det andhra åhrret i sädhes åkerren,                    4 1/2  tuna.
C.  Höö af enn hårdhewalss ängh medh C noterat,   5 11/16  las.
      Åker der sammastädes,                                     3/32  tuna.
      Höö af Nebbes myran medh D noterat,              2 5/8  las.
      Höö af täcktan medh E noterat, folio 102,         8 3/16  las.
      Åker af samma täckt som fins afrijtat folio 102,  3/8  tuna
      Höö af Benneke hagen medh K noterat,            1 las.
      Höö af en ängh som ähr uthlagdt på Löthan, fins af-
      rijtat folio 102 och ähr medh L noterat,              1/2  las.
      Höö af Nyängiet, fins afrijthat folio 102 och ähr
      medh M noterat,                                               5 las.
      Höö af  Skommsarreby myran med N noterat,   1 1/2  las.
      Höö af gierdiesslindherna,                                  3/4  las.
      Höö af storre hastehagen4, fins afrijtat filio5 102 och ähr
      medh O noterat,                                                6  las.
      Höö af tomptan medh S noterat,                        7/8  las.
      Noch höö af en tompt med W noterat,               3/4  las.


      Notarum explicatio.

3.   Meckiell Larsson samma by skattar för   2 span
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna
      åhret,                                                                13/16  tunnor.
B.  Det andhra åhret i sädhes åker-
      ren,                                                                   1 1/32  tuna.
C.  Höö af enn hårdheewals ängh,                            1 1/4  las.
      Åker der sammastädhes,                                    1/32  tunna.
D.  Höö aff Nebbes myran,                                      11/16  las.
E.  Höö af täcktan, fins afrijtat folio 102,                 1 15/16  las.
      Åker der sammastädhes,                                   1/16  tunna.
K.  Höö af Benneke haghen,                                   4  las.
L.  Höö af enn ängh uthlagdt på Löthan, fins
      afrijthat folio 102,                                             2  las.
F.  Höö af Fermes myran, fins afrijthat
      folio 102,                                                          1 las.
      Höö af gierdieslinderna,                                     1/4  las.
      Höö af husse tompthan medh R note-
      rat,                                                                   1/2  las.
      Nock höö af en lithen tompt med
      X noterat,                                                         1/2  las.


      Notarum explicatio.

4.   Jörran Månsson äger och uthi bidhem och
      skattar för                                                         8 1/8  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna,                 3 3/8  tuner.
B.  Det andhra åhrret i sädhes åkern,                       4 1/4  tuna.
C.  Höö af enn hårdhewals ängh,                             5 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                                     3  tuner.
D.  Höö af Nebbes myran,                                      2 3/8  las.
E.  Höö af täcktan, fins afrijthat folio 102,                1  las.
H.  Höö af åker myran,                                            3 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                                     7/32  tunner.
      Höö af Färmes myran, fins afrijtat folio 102
      och ähr medh F noterat,                                    2  las.
      Höö af Skomsareby myran medh N note-
      rat,                                                                   1 1/2  las.
      Höö af gierdies lindherna,                                  3/4  las.
      Höö af den husse tompthan medh R note-
      rat,                                                                   2 1/4  las.
      Höö af tomptan medh S noterat,                       3/16  las.
      Höö af enn ängesfiäll uthi Kassängan, fins
      afrijtat folio 102 och ähr medh 2 noterat,          3  las.


(Karttext:)
Här mötther Öfwer och Ytter Skomsarreby änggar.
Myrewals ängh.
Leriordh.
Elack slogh myra, kallass Nebbes myran.
Tårssångs Prestegårdhz ägor på denna sidhan.
Här mötther ett stort bärgh, kallas Åcker bärgiett.
Nijsstäcktan.
Kallas Benneke hagen.
Tårssångers Prestegård.
Kallass Skomsarreby myran.
Hård-wals ängh, kallass Giärdan.
Leriordh.
Myrewall.
Hårdwall.
Tårssångz kiörkia.
Grundh leriordh.
Grundh ler iordh.
Öfwer Skomsare-by ägor.
Ler mylla.
Ler mylla.
Dale elffwan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

________________
1Fel för hårdhewals.
2Fel för tunna.
3Fel för  åhret.
4Fel för hästehagen.
5Fel för folio.