U2:163


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum.

5.   Jacob Jonsson i Ytter Skomsareby, hwilka ägor
      fins afrijthade folio 101 och skattar för              4 1/8  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkern, fins afrijtat folio 101,
      det enna åhret,                                                 1 3/4  tuna.
B.  Det andhra ähret1 i sädhes åkern, fins afrij-
      tat folio 101,                                                   2 5/32  tunnor.
C.  Höö af en hårdhewalz ängh, fins afrijtat
      folio 3,                                                            2 5/8  las.
      Åker der sammastädes,                                   1/32  tunna.
D.  Höö af Nebbes myran som fins afrijtat
      folio 101,                                                        1 3/16  las.
      Höö af tächtan medh E noterat,                       2 7/8  las.
      Åker der sammastädes,                                  3/16  tunner.
      Höö af Farmes2 myran som ähr med F not-
      terat,                                                              2  las.
      Höö af en hästehaghe som fins afrijtat folio 103
      och ähr medh G noterat,                                 1 1/2  las.
      Höö af gierdzlinderna,                                     1/4  las.
      Höö af enn hussetompt medh T noterat
      som fins afrijtat folio 100,                                1/2  las.
      Höö af en hårdhewalz ängh som ähr
      medh Ö noterat,                                             4  las.

6.   Erick Matsson i samma by, fins afrijthat folio 2
       och skatthar för                                             4 1/8  span.
A.  Uthsädhee af trädhes åkerren som fins af-
      rijtat folio 101,                                                1 3/4  tuner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkern fins
      afrijthat folio 101,                                           2 5/32  tuner.
C.  Höö af enn hårdhewalz ängh som fins af-
      ritat folio 101,                                                2 5/8  las.
      Åker der sammastädes,                                  1/32  tuna.
      Höö af Nebbes myran som fins afrijtat
      folio 101 och ähr medh D noterat,                  1 3/16  las.
      Höö af tächtan medh E noteratt,                     2 7/8  las.
      Åker der sammastädhes,                                3/16  tunär.
      Höö af åkermyran, fins afritatt folio 3
      och ähr med H noterat,                                  1 3/4  las.
      Åker der sammastädes,                                  1/16  tuna.
      Höö af Nijsstäcktan medh P noterat som
      fins afritat folio 102,                                        4  las.
      Åker der sammastädes,                                  1 7/32  tuner.
      Höö af en lithen hårdhewalz ängh medh
      Q noterat,                                                       2 1/2  las.
     Höö af gierdzlinderna,                                     1/4  las.
      Höö af enn lithen husse tompt, fins afrijtat
      folio 100 och ähr medh Y noterat,                   3/4  las.

7.   Larss Pedhersson ibidhem, fins afrijtat
      folio 100, skattar för                                       8 5/8  span.
A.  Uthsädhe af trädhes åkeren som fins afrijtat
      folio 100,                                                       3 5/8  tunner.
B.  Det andhra åhret af sädhess åkern, fins
      och afrijtat folio 101,                                      4 1/2  tunna.
C.  Höö af enn hårdhewalz ängh, fins afrijtat
      folio 101,                                                       5 11/16  las.
      Åker der sammastädes,                                  3/8  tunnor.
      Höö af Nebbes myran, fins afrijtat
      folio 101 och ähr med D noterat,                    2 5/8  las.
      Höö af tächtan med E noterat,                        8 3/16  las.
      Höö af store hästehagen som ähr med O note-
      rat,                                                                 6  las.
      Höö af Nyängiet som ähr medh M note-
      rat,                                                                 5  las.
      Höö af Skomsareby myran som fins afrij-
      tat folio 101 och ähr med N noterat,                1  las.
      Åker af förbemälte täckt medh E noterat,       3/8  tuner.
      Höö af gierdeslindorna,                                   3/4  las.
      Höö af tomptan som fins afrijtat folio 100
      och ähr medh S noterat,                                  7/8  las.

      Till åffwanbemälte by ähr skogh och mulebethe litet.
      Näfwerskogh och tijmberskogh på Store Ålmenningen
      1 1/2  mijl från bolbyn.  Fiskewatn uthi Dale
      elfwan.  Qwarn och sågh ingen.


      Explicatio.

      Desse effterskriffne ägia in om Tuna
      råå, uthi Skomsareby myran, några täppor
      och änges fiällar och ähre noterade och
      specificerade som effter föllier.
      Höö af teghar uthi Skomsareby myran
      medh Z noterade, komma Thårssångz
      Prästebolet till, fins folio 101,                       2  las.
      Höö af täppor uthi förbemälte myra, kommer
      Thårssångz Cappelans gårdh till som
      finnas afrijtadhe folio 101 medh Å note-
      radhee,                                                       3  las.
      Åker der sammastädess,                             9/32  tuner.
      Meckiel Nilsson i Kyna i Thårssångz
      socknn, äger och uthi Skomssareby
      myran af en ängess fiäll med Å note-
      rat, fins afrijtat folio 101,                             1  las.
      Larss Hansson i Kyna i Thårsångz sochnn,
      ägher och uthi samma ängesfiäll med Å note-
      rat, höö                                                       1  las.
      Jöran Jacobsson i Kyna, äger och
      uthi samma ängesfiäll, höö                           1  las.
      Larss Erichsson i Kyna i Thårssångz
      sochnn, äger och uthi Skomsareby myran
      som ähr medh N noterat som fins
      afrijtat folio 101, höö                                  1  las.

      Desse effterskriffne uthi Fiäcklemyran
      som finnnas folio 104 ägia
      tilhoppa uthi Färmess myran medh IJ noterat,   6  las.
      Erich Oluffsson ibidhem, ägher uthi
      Färmes myran medh IJ noterat,                   2  las.
      Andhers Jönsson i Fiäcklemyran äger
      och der sammastädes med IJ noterat,          2  las.
      Erich Larsson ibidhem, äger och uthi sam-
      ma ängh medh IJ noteratt,                           2  las.

      Öffwerby fins folio 103 och ähr
      2 skatte hemman, skattade för                     5 1/4  span.
      Öffwer Skomsareby, fins och
      folio 103 och ähr 4 skatte hemman,
      skattade tilhoppa för                                   28 1/2  span.
      Desse åffwanbemälte byiar ligia tilhoppa
      uthi åkrarna i tegeskiefftee hwar om
      andhra föruthan lissle trädhes åkern medh A
      noterat, kommer Öfwer Skomsareby byborna3 enskijlt till.

      Generalis explicatio.
A.  Uthsädhee i trädhess åkrarna tilhoppa,         24 1/8  tunna.
B.  Det andhar4 åhret i sädhes åkeren,               20 1/4  tuna.
      Höö af Biyränghan tilhoppa som fins afrijtat
      folio 103 medh C noterat,                           8  las.
      Höö af gierdeslindorna, fins folio 103, tillhoppa  9  las.

      Specialis explicatio.
1.   Månss Pedhersson i Öffwer Skomsareby, äger  8 1/2  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkrarna det enna
      åhrret, fins afrijtade folio 103,                      6 9/16  tuner.
B.  Uthsädhe i sädhes åkerren,                          5 1/32  tunna.
      Höö uthi Biyränghan, fins afrijtat folio 103
      och ähr medh C noterat,                              2 7/16  las.
D.  Höö af enn hårdhewalz ängh, fins afrij-
      tat folio 103,                                               4  las.
      Höö af änghes moran, fins afrijtat folio
      101 och ähr medh E noterat,                       3  las.
      Höö af Skomsareby myran, fins afritat
      folio 101 och ähr med N noterat,                 2  las.
      Höö af en lijthen hwssetompt, fins afrijtat
      folio 103 och ähr medh S noterat,                3/4  las.
                                                                                      höö.

(Flikens baksida:)
      Notarum.

      Höö af gierdzlindorna, finnas afrijtade folio
      103,                                                           2 7/16  las.
      Höö af Nyängiet, fins folio 4 medh 10 noterat,   2 1/2  las.

2.   Anders Matsson i Öffwer Skomsareby,
      fins folio 103 och skattar för                        8  spen.
A.  Uthsädhee i trädhes åkrarna som finnas
      afrijtade folio 103,                                      6 1/16  tunna.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkern,
      fins och afrijtat folio 103,                             4 13/16   tuner.
C.  Höö af Biyränghan, fins och afrijtat
      folio 103,                                                    2 3/16  las.
F.  Höö af enn myrewalz ängh, fins afrij-
      tat folio 102,                                               3  las.
G.  Höö af en myrewalz ängh, fins afrij-
      tat folio 101,                                               2  las.
      Höö af Skomsareby myran som fins
      afrijtat folio 101 och ähr medh N
      noterat,                                                       1  las.
H.  Höö af en hårdewalz täppa som fins
      afrijtat folio 103,                                         1  las.
I.   Höö af en hwssetompt som fins afrijtat
      folio 103,                                                    2 1/2  las.
      Höö af gierdzlindorna, finnas och afrij-
      tadhe folio 103,                                          2 3/16  las.
R.  Höö af enn hårdhewalz täppa, fins
      afrijtat folio 103,                                         2 1/2  las.

3.   Daniel Larsson i samma by, fins folio
      5 och skattar för,                                        4 1/2  span.
A.  Uthsädhe i trädes åkrarna som finnas
      afrijtadhe folio 103,                                     3 5/16  tunner.
B.  Det anhra åhret i sädhes åkern, fins
      och afrijtat folio 103,                                   2 11/16  tuner.
C.  Höö af Biyrängan, fins och afrijtadhe
      folio 103,                                                    1 5/16  las.
K.  Höö af en ängh, fins afrijtat folio 103 och
      ähr beblandat medh myra och hårde-
      wall,                                                           6  las.
      Höö af Skomsareby myran som fins
      afrijtat folio 101 och ähr med N note-
      rat,                                                             1  las.
L.  Höö af en hwssetompt, fins afrijtat
      folio 103,                                                    2  las.
      Höö af gierdesslindorna, finnass afrijtade
      folio 103,                                                    1 5/16  las.


      Explicatio.

4.   Anders Oluffson i samma by, fins folio
      103 och skattar för                                     7 1/2  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkrarna, finnas
      afrijtadhe folio 103,                                     5 11/16  tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åker-
      ren, fins och afrijtat folio 103,                      4 17/32  tunner.
C.  Höö af Biyrängan, fins afrijtat folio 5,           2 1/16  las.
M.  Höö af enn myrewalz ängh, fins af-
      rijtat folio 102,                                            3  las.
N.  Höö af en myrewalz ängh som fins
      afrijtat folio 101,                                         3  las.
O.  Höö af en ängh som ähr beblandat medh
      myra och hårdhewall, fins afrijtat
      folio 5,                                                        4  las.
P.  Noch höö af enn ängh som ähr beblan-
      dat medh myra och hårdhewall, fins
      afrijtat folio 102,                                         5 3/4  las.
      Höö af Skomsarreby myran medh N noterat,
      fins afrijtat folio 101,                                   2  las.
      Höö af en täppa, fins afrijtat folio
      103 och ähr medh Q noterat,                      1 1/2  las.
      Åker af samma täppa med Q noterat,         5/32  tunnor.
      Höö af gierdeslindorna, finnas afrijtade
      folio 103,                                                    2 1/16  las.
      Höö af enn hwssetompt, fins afrijtat folio 103 och
      ähr medh 4 noteratt,                                    3  las.

5.   Erich Pedhersson i Öfwerby, fins folio 5 och
      skattar för                                                   3 1/2  span.
A.  Uthsädhe af trädhes åkeren, finnas afrij-
      tatt folio 103,                                              1 11/16  tunner.
B.  Det andhra åhret af sädhes åkerren, fins
      och afrijtatt folio 103,                                  2 1/8  tunna.
T.  Höö af enn hårdhewalz ängh, fins folio 5,     6  las.
P.  Höö af en ängh beblandat medh myra och
      hårdhewall, fins afrijtat folio 102,                2 1/4  las.
      Höö af en ängh, fins afrijtat folio 105 och
      descreberat folio 104 medh K noterat,        3 1/2  las.
      Höö af gierdeslindorna, fins folio 103,          3/4  las.

6.   Knut Olusson i Öfwerby, fins folio 5,
      skattar för                                                   1 3/4  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren, finns afrij-  
      tatt folio 103,                                              25/32  tunner.
B.  Uthsädhe af sädhess åkerren, fins afrijtat
      folio 103,                                                    1 1/32  tunna.
T.  Höö af enn ängh beblandhat medh myra och
      hårdhewall, fins folio 103,                            3  las.
H.  Höö af en hårdhewalz täppa som fins afrij-
      tat folio 103,                                               1  las.
      Höö af gierdeslindorna, fins folio 103,          1/4  las.

      Til förbemälte byiar ähr skogh och mulebethe lithet.
      Näfuer och tijmberskogh på Store Ålmeningen
      1 1/2  mijl här ifrån.  Fiskewaten lithet uthi
      Dale elfwan.  Qwarn och sågh ingen.


(Karttext:)
Här mötter Tårssångz sochns uthuägar på denna sidhan.
Här mötter skogh och mulebe-the påå denna sidhan.
Enn onytigh myra.
Hårdwals ängh.
Kassängan.
Beblandat med myra och hårdewall.
Storre hästehagen.
Hård-wals ängh.
Grund leriordh.
Leriordh.
Täcktan.
Myre och hård wals ängh.
Skarp hårdhewalz ängh.
Färmes myran.
Myrewalz ängh.
Ängess Morran.
Ängess Morran.
Myrewalz ängh.
Här möther Ytther Skomsarreby ägor.


_______________
1Fel för åhret.
2Fel för Färmes?
3?
4Fel för andhra.