U2:164


(Rubrik:)
Skomszareby fiärdingen.


      Notarum.

      Kåreby ähre 3 skatte hemman.
      Skattade tilhoppa för                                   21  span.
      Och ägia tilhoppa uthi teggeskieffte bådhe i
      åker såsom och ängh och ähre dess
      ägor noterade specificeradhe som effter fiöller.

      Generalis explicatio.
U.  Uthsädhee i trädhes åkerren, tilhoppa          10 3/8  tuner.
W.  Uthsädhe det andhra åhret i sädhes åkerren,
      tilhoppa,                                                     9 3/16  tunnor.
X.  Höö af Byrängett alla tilhoppa,                    16  las.
Y.  Höö af Kassänghet, fins afrijtat folio 4,         10  las.

      Specialis explicatio.
7.   Jöran Erichsson i Kåreby, skattar
      för                                                              7  span.
U.  Uthsädhe i trådhes1 åkerren det enna,          3 9/16  tuner.
W.  Det andhra åhret i sädhes åkren,                 3 1/8  tuna.
X.  Höö af Byrängiet, beblandat med myra
      och hårdhewall,                                           5 1/4  las.
Y.  Höö af Kassängiet, fins afrijtat folio 102,      3 3/16  las.
Z.  Höö af enn ängh, ähr beblandhatt medh myra
      och hårdhewall, fins afrijtat folio 102,           2 7/8  las.
      Åker af samma ängh,                                  9/16  tunner.
Å.  Höö af änges mooran, fins afrijtat folio 102,  6  las.
      Höö af Skomsareby myran, fins afrijtat folio 3
      och ähr medh N noterat,                             4 1/2  las.
      Höö af hwssetomptan medh Ä noteratt,       2  las.
      Åker der sammastädes,                               1/32  tuna.
      Noch höö af enn lijthen tompt medh Ö noterat,  3/4  las.
      Noch höö af enn lithen täppa med 4 noterat,  1  las.
      Höö af den täppan fins describerat folio 105 med I noterat1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               3/8  tunner.


      Explicatio.

8.  Mats Knutsson i samma by, skattar för    3 1/2  span.
U.  Uthsädhee i trädhes åkerren det enna åhret,  1 11/16  tuner.
W.  Det andhra i sädhes åkern,                         1 5/16  tunnor.
X.  Höö af Byrängiet beblandhat medh myra och hårdewall,   2 3/4  las.
Z.  Höö af en ähngh, ähr beblandhat medh myra
      och hårdhewall, fins afrijtat folio 102,          1 1/8  las.
      Åker af samma ängh,                                   3/16  tuna.
Y.  Höö af Kassänghet, fins afrijthat folio 102,   1 3/4  las.
      Höö af Skomssareby myran, fins afrijtat
      folio 101 och ähr med N noterat,                 1/2  las.
      Höö af enn lithen hwssetompt medh I noterat3/4  las.
      Hwmblegårdh medh IJ till                            100  stenger.
      Höö af enn ängh, fins afrijtat och describerat folio 115
      och ähr medh IJ noterat,                              1 1/2  las.
      Höö af den täppan som fins describerat folio 105 medh I noterat,   1/4  las.
      Åker der sammastädes,                               3/16  tunner.

9.   Mats Matsson i samma by, skattar för     10 1/2  span.
U.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   5 1/8  tuna.
W.  Det andhra åhret i sädhes åkeren,               4 11/16  tunnor.
X.  Höö af Byränghet beblandat medh myra och
      hårdhewall,                                                 8  las.
Y.  Höö af Kassänghan, fins afrijtat folio 102,    5 1/16  las.
      Åker af förbemälte Byrängiet,                     1/16  tuna.
      Höö af twå ängestäppor, doch skarpp hårdhewall och
      ähr medh 3 noterade,                                  2 1/2  las.
      Åker uthi samma täppa  med 3 noterat,       5/32  tuna.
      Höö af hwssetompter medh 5 noterade,      2 1/2  las.
      Höö af Skommsareby myran, fins afrijtat
      folio 101 och ähr med N noterat,                 2 1/2  las.


(Flikens baksida:)
      Notarum explicatio.

Desse effterskriffne uthi Fiäcklemyran som finnas
describerade folio 104 äghia här några änges-
täppor medh 7 och 8 noterade.

Erich Larsson ibidhem, ägher och uthi enn ängh
som ähr beblandat medh myra och hårdewall och
ähr medh 7 noterat, höö                                    3  las.

Andhers Jönsson ibidem, äger och höö af
enn ängh som ähr beblandatt med myra och hår-
dewall och ähr medh 8 noterat,                         1 1/2  las.

Till förbemälte by ähr skogh och mulebethe lithet.
Nefwer och tijmberskogh på Store Ålmenningen
1 1/2 mijl ifrån bobyn2.  Fijskewatn lithet
uthi Dalle elfwen.  Qwarn och sågh ingen.


(Karttext:)
Här mötter skogh och uthmarck.
Här möther skogh och uthmarck.
Myre och hårdwalz ängh.
Hård och myrewalls ängh.
Myre och hård wals ängh.
Hårdwals ängh, kallas Hästehagen.
Här mötter Åcker bärgieth.
Här mötter Fiäcklemyrans ägor påå denna sidhan.
Här möther ett stort bärgh, kallas Åcker bärgieth.
Grund leriordh.
Grundh leriordh.
Grund leriordh.
Kallas Biyrängan.
Lissle trädes åkern.
Här möther Ytther Skomsarreby ägor.
Ler mylla.
Ler mylla.
Ler mylla.
Ler mylla.
Dale elffwan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


__________________
1Fel för trädhes.
2Fel för bolbyn.