U2:165


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum.

      Fiäklemyran ähr 3 skatte-
      hemman, skattade för                                 21  span.
      Och liggia tilhoppa uthi teggeskieffte bådhe
      uthi åker och ängh och ähre dess ägor afrijtade folio 105.
      Noterade och specificerade som efterfiöllier.

      Generalis explicatio.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren som fins afrijtat
      folio 105,                                                    12 3/8  tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkern, fins
      och afrijtat folio 105,                                   10 1/4  tunna.
C.  Höö af hårdhewalz täcktan, fins folio 105
      och ägia tilhoppa,                                        12  las.
      Åker der sammastädes,                               5/16  tunner.
      Obruckat åker af samma tächt,                    13/16  tunner.
      Höö af gierdesslindorna tilhoppa                  6  las.

      Specialis explicatio.
1.   Erich Oluffson i samma by, skattar för        7  spen.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren, fins folio 105,    4 1/8  tunna.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkern, fins
      folio 105,                                                    3 13/32  tunner.
C.  Höö af hårdhewalz tächtan, fins folio 7,        4  las.
      Åker der sammastädes,                               3/32  tunnor.
      Obruckat åker der sammastädes,                1/4  tunna.
      Höö af Färmes myran, fins afrijtat och
      describerat folio 102 medh IJ noterat,          2  las.
D.  Höö af en hårdhewalz tompt medh D note-
      rat, fins afrijtat folio 105,                             1  las.
E.  Höö af enn hwssetompt, fins och afrij-
      tat folio 105,                                               1  las.
      Höö af gierdeslindorna, fins folio 7,              2  las.
F.  Höö af en ängh, ähr beblandat medh
      myra och hårdhewall, fins afrijtat
      folio 105,                                                    3  las.
      Höö af enn täppa, fins afrijtat folio 105 med 20 noterat,   3  lass.
      Åker der sammastädes,                               1/16  tuna.

2.   Anders Jönsson ibidem, skattar
      för                                                              7  spen.
A.  Uthsädhee i trädes åkerren det enna,           4 1/8  tunna.
B.  Det andhra åhret af sädhess åkern, fins
      afrijtat folio 105,                                         3 13/32  tunner.
C.  Höö af hårdhewalz tächtan, fins afrijtat
      folio 105,                                                    4  las.
      Åker der sammastädes,                               3/32  tunner.
      Obruckat åker der sammastädes,                 1/4  tunna.
      Höö af Färmes myran, fins afrijtatt
      och describerat folio 102 med IJ noterat,     2  las.
D.  Höö af en hårdhewalz tompt med D note-
      rat, fins afrijtat folio 102,                             1  las.
      Höö af en ängh, ähr beblandat medh myra
      och hårdhewall, fins afrijtat och describerat
      folio 103, ähr med 8 noterat,                       1 1/2  las.


      Explicatio.

G.  Höö af enn hårdhewalz tompt, fins afrijtat folio 105,   1  las.
      Höö af gierdeslindorna, finnas folio 105,      2  las.
      Höö af en täppa, fins afrijtat folio 106 med 20 noterat,   3  las.
      Åker af samma täppa,                                 1/16  tunna.
      Noch höö af en täppa, fins afrijtat folio 105 med 19 noterat,   1  las.
      Höö af en      .

3.   Erich Larsson ibidem, skattar för                 7  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren, fins folio 105,   4 1/8  tunna.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkern, fins
      afrijtat folio 105,                                         3 13/32  tunnor.
C.  Höö af hårdhewalz tächtan, fins afrijtat
      folio 105,                                                    4  las.
      Åker der sammastädes,                               3/32  tunner.
      Obruckat åcker der sammastädes,              1/4  tunna.
      Höö af Färmes myran, fins afrijtat och
      describerat folio 102 med IJ noterat,           2  las.
D.  Höö af en hårdewalz tompt, fins afrijtat
      folio 105,                                                    1  las.
F.  Höö af enn ängh, ähr beblandat medh myra och
      hårdhewall, fins afrijtat folio 105,                 6  las.
      Höö af en ängh, fins afrijtat och describerat folio
      103 och ähr medh myra och hårdhewall beblan-
      dat och medh 7 noterat,                              3  las.
H.  Höö af hwssetomptan medh H noterat, fins
      afrijthat folio 105,                                        1 1/4  las.
      Åker uthi förbemälte ängh som fins folio 105 och
      ähr medh F noterat,                                     3/32  tunner.
      Höö af gierdeslindorna, finnas folio 105,      2  las.
      Höö af en täppa, fins afrijtat folio 105 medh 18 noterat,   3/4  las.
      Åker af samma täppa medh 18 noterat,      1/16  tuna.
     
      Til förbemälte by ähr skogh och mulebethe lithet.  Löfskogh,
      näfwer och timberskogh 1 1/2 mijl från bålbyn på
      Store Ålmenningen.  Qwarn och sågh ingen.  Fiskee-
      watnn i stora Dall elfwan.

      Desse effterskriffne uthi Kåreby som finnas describerade
      folio 103, ägia och uthi bidhem några täppor som
      finnas afrijtade folio 105 och ähr förbemälte täppor
      noterade som effterfiöllier.

      Jöran Erichsson i Kåreby, äger uti täppan som
      fins afrijtat folio 105 medh I noterat,  höö     1/2  las.
      Åker af samma täppa medh I noterat,         3/8  tunna

      Mats Knutsson ibidhem, äger och uthi förbemälte
      täppa medh I noterat,  höö                          1/4  las.
      Åker af samma täppa medh I noterat,         3/16  tunna.

      Erick Pedhersson i Öfwerby, fins folio 102 describeradt
      under nummero 5, äger och uthi en täppa som fins afrijtat
     
folio 105 medh K noterat,  höö                   3 1/2  las.