U2:166


(Rubrik:)
Skomszareby fiardingen1.


      Notarum.

      Ytter Vthan dal ähr 4 skatte-
      hemman, skattade tilhoppa för                    22  span.
      Och liggia tilhoppa uthi tegeskieffte bådhe uthi
      åker och ähngh och ähr dess ägor noterade och
      specificeradhe som effter fiöllier.

      Generalis explicatio.
L.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,
      tilhoppa,                                                     18 3/4  tunner.
M.  Det andhra åhret i sädhes åkerren, alla
      tilhoppa                                                      12 3/16  tunner.
N.  Höö af Bytäppan alla tilhoppa, dock skarp
      hårdhewall,                                                 9  las.
      Höö af gierdeslindorna tilhoppa,                  10  las.

      Specialis explicatio.
4.  Jöran Elgensson ibidem, skattar
      för                                                              5  spen.
L.  Uthsädhe i trädhes åkern dett enna,              3 17/32  tunner.
M.  Det andhra åhret i sädhes åkern,                 2 11/32  tunner.
N.  Höö af Bytäppan, doch skarp hårdhewall,   3 3/4  las.
      Åker der sammastädes,                               5/32  tuner.
      Höö af en ängh, fins afrijtat folio 115 och
      ähr medh I noterat, describerat under nummero 11,   2 1/2 las.
      Höö af en ängh, fins folio 113 och describe-
     
rade undher nummero 10, ähr med IJ noterade,   1  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               1 21/32  las.
      Höö af Dale ängan som fins afrijtat och
      describerat folio 109, ähr med Z noterat,    2  las.
      Höö af enn ängzfiäll, afrijtat och describerat
      folio 114 och ähr medh 20 noterat,              1/2  las.

5.   Hanss Erichsson ibidhem, skattar
      för                                                              5  span.
L.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna,            3 17/32  tunner
M.  Det andhra åhret i sädhes åkeren,               2 11/32  tunner.
N.  Höö af Bytäppan, dock skarpp hårdhewall,  3 3/4  las.
      Åker der sammastädes,                               5/32  tunner.
      Höö af enn hårdhewallz ängh, fins folio 113
      och describerat undher nummero       , ähr med IJ noterat,   1  las.
      Höö af enn ängh, fins afrijtat folio 115 och
      describeratt under nummero 12, ähr medh I noterat,   2 1/2  las.
      Höö af enn hwssetompt medh O noterat,     1  las.
      Höö af gierdeslindorna till                            1 21/32  las.
      Höö af Dale ängan som fins afrijtat och
      describerat folio 109, ähr med Z noterat,    2  las.
      Höö af enn ängh, fins afrijtat och describerat
      folio116 och ähr medh X noterat,                2  las.


      Explicatio.

6.   Meckiell Larsson i Ytter Vthendaall, skattar
      för                                                              5  spen.
L.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   3 17/32  tunner.
M.  Det andhra i sädhes åkerren,                       2 11/32  tunner.
N.  Höö af Bytäppan, doch skarpp hårdhewall,  3  3/4  las.
      Åker der sammastädes,                               5/32  tunner.
      Höö af enn ängh, fins afrijtat folio 113 och
      describeradt under nummero 12 och ähr med IJ noterat,   1  las.
      Höö af enn hwssetompt medh S noterat,      1  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               1 21/32  las.
      Höö af enn ängh, fins afrijtat och describerat
      folio 116 och ähr med X noterat,                 2  las.

7.   Chrestopher Larsson ibidem, skattar för      7  spen.
L.  Uthsädhee i trädhes åkerren det enna åhret,  4 15/16  tunner.
M.  Det andhra åhret i sädhes åkern,                 3 15/32  tunner.

N.  Höö af Bytäppan, doch skarp hårdhewall,    5 3/8  las.
      Åker der sammastädes,                               3/16  tunna.

      Höö af en hårdhewalz ängh, fins afrijtat
      folio 106 och ähr medh P noterat,                5  las.
      Höö af enn lithen täppa med Q noterat,       3/4  las.
      Höö af en myre hårdhewalz ängh som fins afrijtat
      folio 115 och describerat under nummero 10, ähr med H noterat,   5  las.
      Höö af enn hwssetompt med R noterat,       1  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               2 3/16  las.
      Höö af enn hårdhewalz ängh medh 14 noterat,  3 1/2  las.
      Höö af Dale änghan som fins afrijtat och describerat
      folio 109, ähr medh Z noterat,                     1/2  las.
      Höö af enn ängestäppa i samma äng med Y noterat,   2  las.
      Höö af en skarp hårdhewalz ängh som fins afrijtat
      och describerat folio 115 och ähr medh A noterat,   4  las.

      Mats Knutsson i Kåreby som fins folio 103,
      describerat under numero 8, äger och uthi bidhem
      och skattar för                                            4 1/2  span.
L.  Uthsädhe i trädhes åkeren dett enna ahret2,  3 3/16  tunner.
M.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,              2 3/32  tuner.
N.  Höö af enn hårdhewalz ängh, kallas Bytäppan,   3 3/8  las.
      Åker der sammastädes,                               3/32  tunner.
      Höö af enn täppa som ähr beblandat medh myra och
      hårdhewall och ähr medh T noterat,             1 1/2  las.
      Höö af tomppther medh U noterrat,             2  las.
      Höö af gierdieslindorna, till                          1 9/16  las.

(Flikens baksida:)
      Notarum.

      Vthendal ähr 3 skattehemman.
      Skattade tilhoppa för                                   32  span.
      Och liggia tilhoppa i teggeskieffte bådee i åker
      och ängh, och ähre dess ägor afrijthade folio 105,
      noterade och specificerade som effter fölier.

      Generalis explicatio.
W.  Uthsädhee i trädhes åkren, alla tilhoppa som
      fins afrijtat folio 105,                                   10 1/4  tuna.
X.  Uthsädhee i sädhes åkerren som fins och afrij-
      tat folio, tilhoppa                                         8 5/8  tunner.
Y.  Höö af åkertäppan, alla tilhoppa,                 20  las.
      Åker der sammastädes, fins folio 105,         3  tunner.
      Höö af gierdeslindorna, fins afrijtade folio 7,   3  las.
      Höö af enn hårdewalz tompt, alla tilhoppa som
     fins afrijtat folio 105, ähr med Ä noterat,       3  las.

      Specialis explicatio.
8.   Jöran Oluffson ibidem, skattar för                12  span.
W.  Uthsädhe i trädhes åkerren som fins afrijtat,  3 3/4  tunner.
      folio 105.
X.  Det andhra åhret i sädhes åkerren som
      fins och afrijtat folio 105,                             3 7/32  tunner.
Y.  Höö af åkertäppan, fins och afrijtat folio 7,   7 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               1 1/8  tuna.
      Höö af enn hårdewalz ängh, fins afrijtat folio 106
      medh Z noterat,                                          6  las.
      Åker der sammastädes,                               1 1/16  tunna.
      Noch höö af en hårdhewalz täppa medh Å noterat,
      fins och afrijtat folio 106,                             2 1/2  las.
      Höö af enn hårdhewalz tompt medh Ä noterat som
      fins afrijtat folio 105,                                   1 1/8  tunna.
      Åker af förbemälte täppa som fins folio 106 medh Å noterat,   1/8  tunna.
      Höö af enn ängh, fins och afrijtat folio 106 och
      ähr medh Ö noterat,                                    4  las.
      Åker der sammastädes,                               3/8  tunner.
      Höö af gierdesslindorna, finnas afrijtade folio 105,   1 1/8  las.
IJ.  Höö af en hårdhewallz tompt, fins afrijtat folio 105,       las.
      Höö af Dale änghan, fins afrijtat describerat
      folio 109, ähr med Z noterat,                       2 1/2  las.
      Höö af enn myra och hårdhewalz ängh som fins och
      afrijtat och describerat folio 106, ähr med 26 noterat,    3 3/4  las.
      Åker der sammastädes,                               5/32  tunner.


      Explicatio.

9.   Hans Oluffson i Vthendal,  skattar
      för                                                              12 spen.
W.  Uthsädhe i trädhes åkerren som fins afrijtat, 3 3/4  tunner.
      folio 7.
X.  Det andhra åhret i sädhes åkerren som fins
      afrijtat folio 105,                                         3 7/32  tunner.
Y.  Höö af åker täppan, doch skarp hårdewall,  7 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               1 1/8  tunna
      Höö af enn hårdhewalz täppa medh Å noterat, fins
      afrijtat folio 106,                                         2 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               1/8  tunna.
      Höö af en hårdewalz tompt med Ä noterat,
      fins afrijtat folio 105,                                   1  las.
      Höö af enn hårdhewalz ängh som fins afrijtat folio
      106 och ähr medh Ö noterat,                      4  las.
      Åker der sammastädes,                               3/8  tunner.
      Höö af en skarpp hårdewalz ängh som fins afrijtat
      folio 106 och ähr medh 23 noterat,              7  las.
      Åker der sammastädes,                               1 1/32  tunna.
      Höö af gierdeslindorna, fins afrijtade folio 7,   1 1/8  las.
      Höö af enn myre och hårdhewalz ängh som fins afrij-
      tat och describerat folio 106, ähr medh 26 noterat,   3 3/4  las.
      Åker der sammastädes,                               5/32  tunner.

10. Anders Matsson ibidem, skattar för             8  spen.
W.  Uthsädhee i trädhes åkerren som fins afrijtat
      folio 105,                                                    2 3/4  tuna.
X.  Det andhra åhret i sädhes åkerren som fins
      och afrijtat folio 105,                                   2 5/32  tunner.
Y.  Höö af åker täppan, dock skarp hårdewall som
      fins afrijtat folio 105,                                   5  las.
      Åker der sammastädes,                               3/4  tunner.
      Höö af enn hårdhewalz ängh, fins afrijtat folio 106
      och ähr medh 22 noterat,                            4  las.
      Åker der sammastädes,                               13/16  tunner.
      Höö af enn hårdhewalz ängh, fins afrijtat folio
      106 och ähr medh 24 noterat,                     8  las.
      Åker der sammastädes,                              3/4  tunner.
      Åker af enn täppa som fins afrijtat folio 7 och
      ähr medh 25 noterat,                                   5/16  tunne.
      Höö af enn hårdhewalz tompt medh Ä noterat, fins
      afrijtat folio 105,                                         3/4  las.
      Höö af giedeslindorna, fins afrijtadhe folio 105,   3/4  las.
      Höö af Dale ängan, fins afrijtatt describerat
      folio 11, ähr med Z noterat,                         2  las.
      Åker af enn täppa, fins afrijtat och describerat
      folio 11, ähr med Ä noterat,                        2 3/16  tunner.
      Höö der sammastädes,                                1/2  las.
      Höö af enn änges fiäll, fins och afrijtat och describerat
      folio 109, ähr med Ö noterat,                      2  las.
      Höö af enn myre och hårdhewalz ängh som fins afrijtat
      och describerat folio 106, ähr medh 26 noterat,   2 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               3/32  tunner.


(Karttext:)
Leriord.
Här möther skogh och uthmarck.
Grund leriordh.
Leriordh.
Onytigh myra.
Här möther enn ängh, kallas Dalle ängan.
Slogh myra.
Leriordh.
Såndhiordh.
Grund leriordh.
Myra.
Kallas Bytäppan.
Sandh iordh.
Sand mylla.
Onytigh myra.
Grund leriordh.
Ler mylla.
Här möther Kåreby ägor påå denna sidhan.
Lermylla.
Sand iordh.
Slogh myra.
Dale elffwan.
Ler mylla.
Sand iordh.
Lermylla.
Sandiordh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


__________________
1Fel för fiärdingen.
2Fel för åhret.