U2:169-170


(Rubrik:)
Tuna sochn.                        Skomszareby fiärdingen.


      Notarum explicatio.

      Åffwandal ähr 4 skatte hemman.
      Skattade tilhoppa för                                   46 1/4  span.
      Och liggia tilhoppa uthi teggeskieffte i åkrarna.
      Men ängarna ähra specificerade och noterade som
      effterfölier.

      Generalis explicatio.
A.  Uthsädhe i trädhes åkren, alla tilhoppa,        19 1/8  tunna.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkrren,                 18 1/2  tunna.
C.  Obruckat åker der sammastädes tilhoppa,   4 5/16  tunna.
      Höö af gierdesslindorna tilhoppa,                 1 3/4  las.

      Specialis explicatio.
1.   Hans Olusson ibidem, skattar för                 12  spen.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna ährret1 som
      fins afrijtat folio 109,                                   tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren som fins
      och afrijtat folio 109,                                   4 13/16  tunner.
C.  Obruckat åker af sädhes åkerren,                1 5/32  tunner.
D.  Obruckat åker af en täppa som fins afrijtat
      folio 109,                                                    1 1/4  tunna.
      Höö der sammastädes,                                5  las.
E.  Höö af enn härdewalz2 ängh som fins och
      afrijtat folio 109,                                         10  las.
F.  Noch höö af enn hårdewalz täppa som fins
      och afrijtat folio 109,                                   6  las.
      Åker der sammastädes,                              1 5/16  las.
G.  Höö af enn ängh, ähr beblandat medh myra och
      hårdewall som fins afrijtat folio 107,             16  las.
      Obruckat åker af samma ängh,                    2  tunner.
H.  Noch höö af enn hårdewalz ängh som fins och
      afrijtat folio 109,                                         6  las.
      Åker der sammastädes,                               11/16  tunner.
      Obruckat åker der sammastädes,                9/16  tunner.
I.   Höö af enn hårdewalz täppa som fins och afrij-
      tat folio 109,                                               3 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               1 1/32  tunna.
      Höö af gierdeslindorna som fins och afrijtat folio 109,   1/2  las.
      Höö af Dale ängan som fins och afrijtat
      folio 109 och ähr med Z noterat,                 2  las.
      Höö af enn ängh, fins afrijtat och describerat
      folio 105 och ähr medh B noterat,               5  las.
      Noch höö af enn elack myrewalz ängh som fins och
      afrijtat folio 105 och ähr med C noterat,      1  las.
      Höö af en ängesfiäll, fins folio 111 medh X noterat,   1  las.

2.   Jöran Jönsson ibidem, skattar för                 6  spen.
A.  Uthsädhee i trädes åkerren det enna åhret som fins
      afrijtat folio 109,                                         2 1/2  tunna.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               2 5/16  tunner.
C.  Obruckat åker af sädhes åkerren,                9/16  tunner.
      Höö af enn ängh, ähr beblandat medh myra och hårdewall,
      fins afrijtat folio 109 medh K noterat,           6  las.
      Åker der sammastädes,                               3/16  tunner.


L.  Höö af enn ängesfiäll uthi en hårdewalz ängh, fins
      afritat folio 11,                                            2  las.
M.  Höö af enn hårdewalz ängh som fins och afrij-
      tat folio 109,                                               5  las.
      Åker der sammastädes,                              1 5/32  tuner.
N.  Höö af enn ängh som ähr beblandat medh myra
      och hårdewall, fins afrijtat folio 107,            14  las.
      Åker der sammastädes,                               15/32  tunner.
      Höö af gierdeslindorna, fins och afrijtadt folio 109,   1/4  las.
O.  Höö af enn hårdewalz ängh, fins folio 109,   1 1/16  las.
      Åker der sammastädes,                               3/8  tunner.
      Höö af en skarp hårdhewalz ängh som fins afrij-
      tat och describerat folio 115 medh F noterat,   2 1/2  las.
      Höö af denn ängesfiäll som fins afrijtat och 
      describerat folio 117, ähr med Ö noterat,    2  las.
      Äger och höö af en elack myre ängh som
      fins afrijtat och describerat folio 25,  ähr
      medh 121 noterat,                                       3/4  las.
      Höö af en ängesfiäll, fins folio 111 med Å noterat,   2  las.
      Åker der sammastädes,                               11/32  tunner.

3.   Hustrw Anna ibidem, skattar för                  9 1/2  span.
A.  Uthsädhe i trädes åherren3 som fins och afrijtat
      folio 109,                                                    3 15/16  tuner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               3 13/16  tunner.
C.  Obruckat åker af sädes åkerren,                  29/32  tunner.
O.  Höö af enn hårdewalz ängh, fins afrijtat folio 109,   1 13/16  las.
      Åker der sammastädes,                               5/8  tunna.
      Höö af gierdieslindorna, fins afrijtat folio 109,   3/8  las.
      Höö af enn hårdewalz ängh, fins afrijtat folio 110
      medh W noterat,                                         4  las.
      Höö af en ängesfiäll medh Y noterat, fins afrijtat
      folio 111,                                                    1  las.

4.   Anders Erichsson ibidem, skattar för           6 1/4  span.
A.  Uthsädhe i trädes åkerren som fins afrijtat
      folio 109,                                                    2 1/2  tunna.
B.  Det andhra i sädhes åkerren som fins och
      afrijtat folio 109,                                         2 1/2  tunna.
O.  Höö af enn hårdewalz ängh som fins afrijtat
      folio 109,                                                    1 1/16  las.
      Åker der sammastädes,                               3/8  tunner.
C.  Obruckat åker af sädhes åkerren,                9/16  tunner.
P.  Enn obruckat åkertäppa uthi trädes åkren,   1 3/32  tunnor.
Q.  Noch en obruckat åkertäppa der samastädes,   13/32  tunner.
      Höö af en hårdhewalz ängh som fins afrijtat och
      describerat folio 107 medh R noterat,         6  las.
      Höö af gierdeslindorna som fins afrijtat folio 109,    1/4  las.
                                                                               noch.
(Fortsättning sid 170:)

Notarum.

      Noch höö af en elack myrewalz ängh som fins
      afrijtat och describerat folio 115 och ähr med C
      noterat,                                                       1  las.
      Höö af en änges fiäll, fins afrijtat och describerat
      folio 115 och ähr medh O noterat,               2 1/2  las.
      Äger och der sammastädes höö af en täppa med P noterat,   1 1/2  las.
      Äger och der sammastädes höö af en ängesfiäll med Q noterat,   1 1/2  las.
      Äger och höö af enn änges fiäll, fins afrijtat och
      describerat folio 121 med 7 noterat,            1/2  las.

      Jöhan Pedhersson i Alzbäck som fins afrij-
      tat folio 112 och describerat nummero 2, äger och
      uthi Åfwendal och skattar för                       7 1/2  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   3 1/8  tunna.
B.  Uthsädhe i sädhes åkerren det andhra åhret,  3  tunner.
C.  Obruckat åker af sädhes åkerren,                11/16  tunner
S.  Obruckat åker af en täppa,                          1 1/4  tunna.
      Höö der sammastädes,                                1 1/2  las.
T.  Höö af enn skarpp hårdewalz ängh,              3  las.
      Höö af enn hwssetompt med U noterat,       2  las.
      Höö af gierdeslindorna till                            1/4  las.
      Höö af Dale ängan som ähr beblandat medh myra
      och hårdhewall med Q noterat,                    3  las.

      Gamle Mats Oluffson i Ytter Nyckleby som
      fins folio 117 och describerat under nummero 1, äger och
      uthi Åfwandal och skattar för                       5  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkeren det enna åhret,    2 1/16  tunna.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                       2  tunner.
C.  Obruckat åker af sädhes åkerren,                7/16  tuner.
      Höö af en änges fiäll uthi enn hårdewalz ängh som
      ähr medh W noterat,                                   2  las.
      Höö af enn hwssetompt med X noterat,       2  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               1/8  las.
      Åker af förbemälte änges fiäll som ähr med W noterat,   9/16  tuner.
      Höö af Dale ängan som ähr beblandat med myra
      och hårdewall, medh Z noterat,                   3  las.


Explicatio.

Desse effterskrijffne ängar ähra describerade och
specificerade folio 105 och komma undertäcknade till.

Chrijstopher Larsson i Ytter Uthandal fins folio 105,
describerat under nummero 7, äger och höö af enn änges
täppa uthi Dale ängan som ähr med Y noterat,   2  las.
Höö af Dale ängan medh Z noterat,                   1/2  las.

Jöran Elgansson i Yther Uthendal fins och
folio 105, describeratt under nummero 4, äger och
höö af Dale ängan som ähr med Z noterat,         2  las.

Hans Erichsson ibidem, fins och folio 105,
describerat under nummero 5, äger och uthi Dale
ängan som ähr med Z noterat,  höö                   2  las.

Anders Matsson i Uthendal som fins
folio 105, describerat under nummero 10, äger och
uthi Dale ängan som ähr med Z noterat, höö      2  las.

Jöran Oluffson ibidem,  fins och folio 7,
describerat under nummero 8, äger och höö
der sammastädes,                                             2 1/2  las.

Mats Swenssson i Dalsiöö som fins och
folio 114, describeratt under nummero 1, äger och
höö af Dale ängan som ähr med Z noterat,        2 1/2  las.

Per Oluffson i Söppnareby som fins och
folio 120, describerat under nummero 4, äger och
höö af Dale ängan som ähr med Z noterat,        1/4  las.
Åker af enn täppa der sammastädes som
ähr med Å noterat,                                           9/16  tunner.
Höö af samma täppa till                                     1/4  las.

Anders Matsson i Uthandal som fins
folio 105, describerat under nummero 10, äger och
uthi Åfwandal åker af enn täppa som ähr
medh Ä noterat,                                                2 3/16  tunner.
Höö der sammastädes,                                      1/2  las.
Höö af enn änges fiäll uthi enn hårdewalz
ängh som ähr medh Ö noterat,                          2  las.

Denna förbemälte Dale ängh som ähr medh Z noterat
lijdher meen när stora wätåhr ähr,
i dhet watnet förderfuer grässwallen.

Til förbemälte Åfwandal ähr skogh och mulebethe
till wedh och gierdsslee lithet.  Tijmber, näfwer och
löfskogh på Store Ålmenningen 1 1/2 stor mijl ifrån
båhlbyn.  Qwarn och sågh ingen.  Fijskeewatnn
lithet i Dale elfwan.


(Flikens baksida:)

      Notarum.

      Alzbäck fins afritat folio 111
      och ähr 8 skatte hemman och skattade
      tilhoppa för                                                       64 5/8  span.
      Och liggia tilhoppa uthi teggeskieffte uthi åkrarna,
      såsom och uthi Biyrängan, föruthan tå mantal
      eller hemman, ägia der intet uthi men dee
      andhre ängharna ähre noterade och specificerade
      som effter fiöllier.

      Generalis explicatio.
A.  Uthsädhe af trädhes åkerren som fins afrijtat
      folio 111, alla tilhoppa                                 37 1/8  tunna.
B.  Det andhra åhrett i sädhes åkerren som fins
      och afrijtat folio 111, alla tilhoppa                24 1/2  tunna.
C.  Höö af Biyrängan, alla tilhoppa som fins och
      afrijtat folio 111,                                         26  las.
      Höö af gierdeslindorna tilhoppa fins folio 13,  6  las.

      Specialis explicatio.
1.   Jöhan Biörsson i Alzbäck, skattar för           12  spen.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,
      som fins afrijtat folio 111,                             6 29/32  tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkeren som
      fins och afrijtat folio 111,                             4 5/8  tunner.
C.  Höö af Biyrängan som fins och afrijtat
      folio 13,                                                      6  las.
D.  Höö af enn myre och hårdhewalz ängh, fins
      afrijtat folio 111,                                          3  las.
      Åker der sammastädes,                               1 9/16  tunner.
E.  Höö af en hårdewalz ängh som fins och
      afrijtat folio 111,                                          6  las.
      Åker der sammastädes,                               3/16  tunner.
      Åker af enn änges fiäll, fins afrijtat och
      describerat folio 110, ähr medh F noterat,    3/8  tunner.
      Höö der sammastädes,                                1/2  las.
      Höö af gierdeslindorna, fins och afrijtade
      folio 111,                                                    1 1/16  las.
      Höö af enn ängh, fins afrijtat och describerat
      folio 112 och ähr medh Ä noterat,               6  las.
      Höö af en hårdhewalz ängh, fins afrijtat och descri-
      berat folio 117, ähr medh IJ noterat,            3 1/2  las.


      Explicatio.

2.   Jöhan Pedhersson ibidem, skattar för           8  spen.
A.  Uthsädhe i trädes åkerren, fins och afrijtat
      folio 111,                                                    4 9/16  tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkern som fins
      och afrijtat folio 111,                                   3  tunner.
C.  Höö af Biyrängan som fins och afrijtat
      folio 111,                                                    3 1/2  las.
      Äger och uthi Åfwandal som fins afrijtat och åker och ängh
      describerat folio 109.
      Höö af gierdeslindorna som fins afrijtat folio 13,   7/8  las.
      Höö af angefiäller4, finns afrijtade och describerade
      folio 112, ähr medh Ö noterade,                  8  las.
      Obruckat åker der sammastädes,                23/32  tuner.
      Höö af en elack skarp hårdhewalz ängh som fins
      afrijtat och describerat folio 115 med E noterat,   2 1/2  las.

3.   Jörran Jöransson ibidem, skattar för            6 3/4  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,
      som fins och afrijtat folio 111,                      4 5/16  tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren som fins
      och afrijtat folio 111,                                   2 9/16  tunner.
C.  Höö af Biyrängan som fins afrijtat folio 111,
      ähr beblandat medh myra och hårdewall,     3  las.
G.  Höö uthi den hårdewalz ängh som fins afrijtat
      folio 111,                                                    1  las.
      Åker der sammastädes,                               1/4  tunna.
H.  Höö af en hårdhewalz ängh, fins afrijtat folio 110,   3 3/4  las.
I.   Höö af en hårdewalz ängh, fins afrijtat folio 110,   4  las.
      Åker der sammastädes,                               1 5/16  tunner.
      Höö af enn hårdewalz täppa med K noterat som
      fins och afrijtat folio 110,                             1 1/4  las.
L.  Höö af en täppa, fins och afrijtat folio 12,     1 3/4  las.
M.  Noch höö af enn hårdewalz ängh, fins afrijtatt
      folio 110,                                                    3  las.
      Höö af gierdeslindorna, finnas och folio 13,  1/2  las.
H.  Åker af förbemälte ängh som fins afrijtat folio 110,   13/16  tunna.


(Karttext:)
Grundh leriordh.
Skogh och uthmarck.
Skogh och uthmarck på denna sidhan.
Grundh leriordh.
Här möther Alzbäckz ägor på denna sidhan.
Obrukad.
Ler iordh.
Elack slogh myra.
Här möther Uthan Dalz ägor.
Grund ler iordh.
Leriordh.
Hård och myre-walz ängh, kallas Dale ängan.
Lermylla.
Uthan Dalz ägor.
Dale elffwan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.__________________
1Fel för åhrret.
2Fel för hårdewalz.
3Fel för åkerren.
4Fel för ängefiäller.