U2:172


(Rubrik:)
Skomszareby fiärdingen.


      Notarum explicatio.

S.  Höö af en hårdewalz ängh, fins afrijtat
      folio 110,                                                   1 3/4  las.
H.  Höö af den hårdewalz ängan som fins
      afrijtat folio 110,                                         2 1/4  las.
      Åker der sammastädes,                              7/16  tuner.
      Höö af gierdeslindorna,                               1/4  las.

9.   Hans Nilsson ibidem, skattar för                  5 1/2  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna,           3 5/32  tunner.
B.  Det andhra året i sädes åkern,                     2 1/16  tunna.
      Höö af denn hårdewalz ängh som ähr
      med G noterat,                                           1  las.
      Åker der sammastädes,                               1/8  tunna.
H.  Höö af denn hårdewalz ängan som fins
      afrijtat folio 110,                                          8  las.
      Åker der sammastädes,                               1 1/2  tunna.
S.  Noch höö af denn hårdewalz ängan som
      fins afrijtat folio 110,                                    2 1/4  las.
      Åker der sammastädes,                               11/16  tunner.
      Höö af enn änges fiäll som fins folio 110
      och ähr medh Z noterat,                              1  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               9/16  las.

      Mats Jönsson i Söppnareby som fins folio 119,
      afrijtat och describerat under nummero 1, äger
      och her ibidem och skattar för                     2 5/8  span.
A.  Uthsädhe i trädes åkerren det enna,             1 13/32  tunner.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                       15/16  tunner.
C.  Höö af den hårdewalz ängh med G noterat,  1  las.
      Åker der sammastädes,                               1/16  tuna.
      Höö af gierdeslindorna,                               1/8  las.


Gamle Mats Oluffson i Ytter Nyckleby som
      fins folio 117 och describeratt undher nummero 1, äger
      och uthi Alzbäck höö af enn hårdewalz ängh
      medh T noterat,                                          3 1/2  las.

      Hustru Anna i Åfwandal som fins folio 108
      describerat under nummero 3, äger och uthi bidhem
      höö af enn hårdewalz ängh som fins afrijtat
      folio 110 och ähr med W noterat,                4  las.
      Äger och höö af enn änges fiäll med Y note-
      rat, fins folio 111,                                        1  las.

      Hanss Oluffson ibidhem som fins folio 108,
      describerat under nummero 1, äger och uthi bidhem
      höö af en änges fiäll medh X noterat,            1  las.

      Jöran Jönsson ibidhem som fins folio 108
      describerat under nummero 2, äger och uthi bidhem
      höö af enn änges fiäll med Å noterat,           2  las.
      Åker der sammastädes,                              11/32  tunner.

      Till förbemälte Alzbäck ähr skogh till wedh och gier-
      sslee lithet, mulebethee och lithet.  Tijmber, näfwer
      och löfskogh på Store Ålmenningen 1 1/2  mijll
      ifrån båhlbyn.  Fijskewatn lithet i Dale elfwan.
      Qwar1 och sågh ingen.


(Karttext:)
Skogh och uthmarck.
Här möther Yther Nyckleby ägor på denna sidhan.
Åffwan Dalz ägor påå denna sidhan.
Slogh myra.
Grundh leriordh.
Biyängan.
Lermylla.
Slogh myra.
Ler mylla.
Ler mylla.
Onytigh myra.
Sandmylla.
Dale elffwan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_____________
1Fel för Qwarn.