U2:173


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

      Desse effterskriffne ägia uthi denna ängan
      mäd not noterat, hwilcken ähr på södher sidhan
      om Dale elfwan belägen.

      Jöhan Biörsson i Alzbäck, fins describerat under
      nummero 1 och folio 109, äger höö af änges fiäll, är
      uthi förbemälte ängh med Ä noterat,            6  las.

      Jöhan Pedhersson i Alzback1, fins folio 109 och
      describerat under nummero 2, äger och höö af änges
      fiällar uthi förbemälte ängh med Ö noterat,   8 1/2  las.
      Obruckat åker af enn änges fiäll medh Ö note-
      rat der sammastädes,                                  23/32  tunner.      Notarum explicatio.

      Täck ähr 2 skattehemman, skattar
      tilhoppa för                                                 16  span.
      Och liggia tilhoppa uthi teggeskieffte i åkrarna
      såsom och i enn part af ängarna, hwilcka ähre
      noterade och specificerade som effter fölijer.

      Genralis explicatio.
A.  Uthsädhe af trädhes åkren tilhoppa.
B.  Det andhra åhret af sädhes åkerren som
      fins afrijtade folio 113.
L.  Höö af enn myre och hårdhewalz ängh tilhoppa
      som fins afrijtat folio 115,                            6  las.
H.  Höö af en lithen skarp hårdhewall tilhoppa1/2  las.
      Höö af gierdeslindorna tilhoppa,                  2  las.
I.   Höö af enn myre och hårdewalz ängh tilhoppa
      som fins och afrijtat folio 115,                      5  las.
      Åker der sammastädes tilhoppa,                  5/16  tunner.


(Karttext:)
Fagersta ägor i Skomssarrebygge fierdingen på denna sidhan.
Dale elffwan.
Obrukad sandh mylla.
Hårdhwallz ängh.
Hårdhewall.
Tylless ägor i Tårssångz sochnn på denna sidhan.


_________________
1Fel för Alzbäck.