U2:174


(Rubrik:)
Skomszareby fiardingen1.


      Notarum explicatio.

      Desse effterskriffne i Ytter Uthan-
      dal som finnas describerade och
      spefificerade2 folio 105, ägia i efterbemälte
      ängh som ähr medh IJ noterat.

10. Jöran Elgiansson ibidem som fins
      folio 105 describerat under nummero 4.
      Äger uthi förbemälte ängh,                           1  las.
      Hanss Erichsson ibidhem som fins
      och folio 105 describerat under nummero 5.
      Äger höö i förbemälte ängh med IJ noterat,  1  las.
12. Meckiell Larsson ibidhem som fins
      och folio 105 describerat under nummero 6.
      Äger höö af förbemälte ängh med IJ noterat,   1  las.
      Mats Knutsson i Kåreby fins
      folio 103 describerat under nummero 8.
      Äger höö af förbemälte äng med IJ noterat,   1 1/2  las.


      Notarum explicatio.

      Specialis explicatio.
1.   Knutt Knutsson i Täckt, skattar
      för                                                              8  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   3 7/16  tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               2 15/16  tuner.
C.  Höö af enn hårdewalz ängh,                         2  .
D.  Höö af en lithen hårdewalz tompt,                1 1/2  las.
E.  Noch höö af enn lithen tompt,                      1  las.
F.  Höö af en ängh ähr beblandat medh myra och
      hårdhewall,                                                 3  las.
G.  Noch höö af enn elack slogh myra,              1 1/2  las.
H.  Höö af enn skarp elack hårdhewalz äng,      1/4  las.
I.   Höö af enn ängh, fins afrijtat folio 115, ähr
      beblandhat medh myra och hårdewall,         2 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               5  tunner.
K.  Höö af en ängestäppa medh K noterat och
      fins afrijtat folio 114,                                   2  las.
L.  Noch höö af enn ängh, ähr beblandat med myra och
      hårdhewall, fins afrijtat folio 115,                 3  las.
M.  Höö af enn lithen änges fiäll,                       1/4  las.
N.  Höö af enn hwssetompt,                             1/2  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               1  las.


      Notarum explicatio.

2.   Lars Jöransson i Täckt, skattar
      för                                                              8  spen.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna,           3 7/16  tunner.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                       2 15/16  tunner.
X.  Höö af enn lithen hårdhewalz täppa,            1/2  las.
O.  Noch höö af en hårdhewalz täppa,              2  las.
P.  Höö af enn lithenn hårdhewalz ängh,             2  las.
Q.  Höö af enn hårdhewalz täppa,                     1 1/2  las.
R.  Höö af enn änges täppa, ähr beblandat medh
      myra och hårdhewall,                                  2 1/2  las.
S.  Noch höö af en lithen täppa,                        1  las.
H.  Höö af enn elack skarp hårdewalz ängh,      1/4  las.
I.   Höö af den ängh som ähr beblandat medh myra
      och hårdhewall, fins afrijtat folio 115,           2 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               5/32  tunner.
T.  Höö af enn änges tappa3, fins och afrijtat
      folio 115,                                                    2  las.
      Åker der sammastädes,                               3/32  tunner.
L.  Höö af enn ängh, ähr beblandat medh myra
      och hårdhewall, fins afrijtat folio 115,           3  las.
U.  Höö af enn lithen hårdhewalz täppa,             1/4  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               1  las.
      Humblegårdh,                                             60 stenger.
      Äger och höö af enn ängh, fins afrijtat och
      describerat folio 115 och medh Z noterat,    5  las.

      Till förbemälte by ähr skogh till wedh och gierdsslee till
      nötorfftan.  Mulebethe lithet.  Timber, näfwer och
      löfskogh på Store Ålmmeningen 2 mijll ifrån båhlbyn.
      Fijskeewatnn i Dalsiöö siön.  Qwarn och sågh ingen.


(Karttext:)
Skogh och uthmarck på denna sidhan.
Dalsiö ägor.
Dalsiö siön.
Leriordh.
Här mötther Dalsiöö bärgiett.
Onytigh myra.
Myra.
Här möther skogh och mulebethee.


____________
1Fel för fiärdingen.
2Fel för specificerade.
3Fel för täppa.