U2:175


(Rubrik:)
Tuna sochn.


(Lilla textrutan, övre vänstra hörnet:)
Jöran Elgiansson i Ytter
Uthendal, fins folio 7 descri-
berat under nummero 4, äger och
uthi en ängh en änges
fiäll medh 20 note-
rat, höö                  1/2  las.

     
      Notarum.

      Dalsiöö ähre 2 skatte hemman.
      Skattade tilhoppa för                                   33 span.
      Och liggia tilhoppa uthi teggeskieffte bådhe i
      åker och ängh och ähre dess ägor noterade
      och specificerade som effter fölier..

      Generalis explicatio.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret
      tilhoppa,                                                     15 5/16  tunnor.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               15 5/16  tunnor.
C.  Höö af Dalsiöö änget tilhoppa som ähr beblan-
      dat medh myra och hårdhewall,                   24  las.
D.  Noch höö af enn ängh, ähr och beblandat medh
      myra och hårdhewall,                                  12  las.
E.  Höö af enn lithenn hårdhewalz ängh tilhoppa,
      innehåller                                                    7  las.
      Höö af gierdeslindorna tilhoppa,                  5 1/2  las.

      Specialis explicatio.
1.   Mats Swensson i Dalsiöö skattar
      för                                                              10  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   4 9/16  tunner.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                        4 9/16  tunner.
C.  Höö af Dalsiöö ängiet som ähr beblandat medh
      myra och hårdhewall,                                  5  las.
      Åker der sammastädes,                               1/4  tuna.
      Höö af en ängh, fins folio 109 med Z noterat,   2 1/2  las.


      Explicatio.

D.  Noch höö af enn ängh, ähr beblandat medh myra och
      hårdhewall,                                                 4  las.
E.  Höö af en lithen hårdhewalz ängh medh    noterat,   2  las.
F.  Noch höö af enn hårdhewalz ängh,               3  las.
G.  Höö af enn lithenn hårdhewalz täppa,           2 1/4  las.
H.  Noch höö af enn lithenn täppa,                     1  las.
I.   Höö af dee änges fiällar uthi enn hårdhewalz ängh,    3  las.
K.  Höö af enn myre och härdewalz1 ängh, fins afrijtat
      folio 115,                                                    4  las.
L.  Höö af enn lithenn skarp hårdhewalz täppa,  1  las.
M.  Höö af enn lithen hårdhewalz täppa som fins afrijtat
      och describerat folio 115,                            1/2  las.
      Höö af enn hårdhewalz tompt medh N noterat,   3 3/4  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               1 1/2  las.
      En lithen kåltäppa medh 7 noterat.
      Höö af enn elack myrewalz ängh, fins afrijtat och
      describerat folio 115, ähr medh D noterat,   2  las.

2.   Pedher Nilsson ibidem, skattar för               9  spän.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   4 3/16  tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               4 3/16  tunner.
C.  Höö af Dalsiöö ängan, ähr beblandat medh myra och
      hårdhewall,                                                 4 1/2  las.
D.  Noch höö af enn myre och hårdewalz ängh,  3  las.
E.  Höö af enn lithen hårdhewalz ängh,               1 3/4  las.
F.  Noch höö af enn hårdewalz ängh,                 3  las.
      Åker af förbemälte ängh medh C noterat,    7/32  tunner.
G.  Höö af enn lithen hårdhewalz täppa,             1 3/4  las.
M.  Höö  af enn lithen hårdhewalz täppa, fins afrijtat
      folio 115,                                                    1/2  las.
O.  Höö af enn änges fiiäll uthi enn hårdhewalz äng som
      fins afrijtat folio 115,                                   1  las.
      Höö af enn hårdhewalz tompt med N noterat,  3 1/4  las.
P.  Höö af den ängh som fins afrijtat folio 115, ähr med
      myree och hårdhewall beblandat,                 1  las.
                                                                Transport.
(Fortsättning sid 176:)


(Karttext:)
Här möther Storrhagen.
Här möther itt stort bärgh.
Onytigh myra.
Här mötter skogh och uthmarck.
Slogh myra.
Leriordh.
Här möther Åffwan-dalz ägor.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Täcktan.
Dalsiöö änget.
Leriordh.
Skogh och uth-marck.
Dalsiö siön.
Täckt ägor på denna sidhan.
Slogh myra.
Slogh myra.
Här möther Uthandalz ägor._______________
1Fel för hårdewalz.