U2:176


(Rubrik:)
Skomszareby fiardingen1.


Lateris notarum explicatio.

      Höö af gierdeslindorna som finnas afrijtade folio 16,   1 1/2  las.

3.   Erick Matson ibidem, skattar för                  8  spen.
A.  Uthsädhe i trädes åkerren det enna åhret,     4  tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkren som finnes afrijtat
      folio 114,                                                    4  tunner.
C.  Höö af Dalsiöö ängan som fins och afrijtat
      folio 114,                                                    4 1/4  las.
D.  Noch höö af enn myre och hårdhewallz ängh som
      fins och afrijtat folio 114,                             3  las.
E.  Höö af enn lithen hårdhewallz ängh som fins
      och afrijtat folio 114,                                   1 9/16  las.
Z.  Höö af enn hårdhewalz täppa som fins och af-
      rijtat folio 114,                                            3  las.
R.  Höö af enn lithen hårdhewalz täppa som fins folio 16,   1  las.
      Åker af förbemälte täppa med Q noterat,     1/8  tuna 
S.  Höö af enn änges fiäll uthi en hårdhewalz ängh,   6  las. 
      Åker af samma änges fiäll,                           1/2  tunna.
T.  Höö af enn myree och hårdhewalz ängh,       8  las.
U.  Obruckat åker af enn täppa der sammastädes,   17/32  tunner.
P.  Höö af den ängh, ähr med myree och hårdewall
      beblandat,                                                   2 3/4  las.
W.  Höö af hästehagen som fins afrijtat och describeratt
      folio 115,                                                    3  las.
      Åker uthi förbemälte ängh som ähr med C noterat,   5/32  tunner.
      Höö af gierdeslindorna som finnas och afrijtat folio 16,   1 1/4  las.
Ö.  Hwmblegårdh som fins och afrijtat folio 114,    80  stenger.
IJ.  Höö af hwssetomptorna tilhoppa som fins folio 114,    2  las.
                                                                      Matz Pederson.


      Notarum explicatio.

4.   Matz Pedersson i Dalsiöö, skattar för          6  spen.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren det enna åhret som
      fins afrijtat folio 114,                                    2 1/2  tunna.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren som fins och
      afrijtat folio 114,                                          2 1/2  tunna.
C.  Höö af Dalsiöö änghan som fins och afrijtat
      folio 114,                                                    3 1/4  las. 
      Åker der sammastädes,                              
3/32  tunner. 
D.  Noch höö af enn myree och härdhewall2 ängh som
      fins och afrijtat folio 114,                             2  las.         
E.  Höö af enn lithenn hårdhewalz ängh som fins och
      afrijtat folio 114,                                         1 1/4  las.
      Höö af täcktan medh X noterat som fins afrij-
      tat folio 114, dock skarp hårdhewall,           7  las.
      Åker der sammastädes,                               3/8  tunner.
Y.  Höö af enn härdhewalz2 ängh,                      5  las.
Z.  Höö af enn hårdhewalz ängh som fins afrijtat
      och describerat folio 115,                            3  las.
Å.  Höö af hwssetomptherna tilhoppa,               3  las.
Ä.  Höö af enn lithenn änges täppa som fins och af-
      rijtat folio 114,                                            1  las.
P.  Höö af denn änghan som ähr med myre och hårdhe-
      wall beblandat,                                            1 1/4  las.
      Höö af gierdeslindorna som fins afrijtat folio 114,   1  las.
      Hwmblegårdh med 7 noterat, fins afrijtat folio 114,   70  stenger.
                                                 Notabene på dhenna sidan.


(Textrutan övre högra hörnet:)
Folio 115 fins och på
den andra sidan.
NB.  Larss Jöransson i Täckt
som fins folio 113 describe-
rat under nummero 2, äger och
höö af enn ängh medh Z
noterat,                             5  las.
Til förbemälte Dalsiöö som fins
afrijtat folio 114 ähr skogh
till wedh och giersslee litet.
Näfwer, tijmberskogh och
löfskogh på Storre Ålmenning-
gen 2 mijll ifrån bålbyn.
Fijskewatn i Dalsiön.  Sågh
ingen.  Qwarn som gåår hööst
och wår när stor flodh ähr
och ähr belagen3 bårtom Iggell-
tiernabodha ägor.


(Textrutan under:)
Höö af enn ängh medh 8
noterat, kommer saligh
Petter Krusse till på
Orenäss,                      10  las.
Knut Knutsson i Täckt
som fins folio 113 describerat
under nummero 1. Äger höö af enn
ängh medh I noterat,       2 1/2  las.
Åker der sammastädes,   5/32  tuner.
Larss Jöransson i Täckt,
äger och i samma äng,     2 1/2  las.
Äger och enn änges täppa der
sammastädes med T note-
rat,  2  las.  Åker sammastädes3/32  tunner.
Åker uthi förbemälte ängh som
ähr medh I noterat,         5/32  tunner.
Äger och höö af  denn äng
med L noterat,                3  las.
Förbemälte Knut Knutsson
äger och höö af samma ängh
som ähr med L noterat,    3  las.(Karttext:)
Hård och myrewals ängh.
Hård och myre-wals ängh.
Onytigh myra.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


______________
1Fel för fiärdingen.
2Fel för hårdhewall.
3Fel för belägen.