U2:176b


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum.

      Desse effterskriffne ängar komma
      undhertäcknadhe till och ähre specificerade
      som effter fiölijer.

      Chrestopher Larsson i Yther Uthendal
      som fins afrijtat och describerat folio 105.
      Äger och höö af enn skarp hårdhewalz äng
      medh A noterat,                                          4  las.

      Hanss Oluffson i Åfwandal som
      fins folio 108, describerat undher nummero 1.
      Äger och höö af enn ängh med B noterat,   5  las.
      Ägher och höö af enn elack myrewalz
      ängh medh C noterat,                                  1  las.

      Andhers Ericksson i Åffwandal som
      fins folio 108, describerat under nummero 4.
      Äger och uthi förbemälte myra med C noterat,   1  las.

      Mats Swensson i Dalsioo1 som fins folio 16,
       describerat under nummero 1.  Äger och höö af
      en elack myrewalz ängh med D noterat,      2  las.

      Pedher Nilsson ibidhem, fins och folio 114,
      describeat under nummero 2. Äger och uthi samma
      ängh som ähr medh D noterat,                     2  las.
 
      Jöhan Pedhersson i Alzbäck som fins folio 109,
      describerat under nummero 2.  Äger och enn
      skarp elack hårdhewalz ängh med E noterat,   2 1/2  las.

      Jöran Jönsson i Åfwandal, fins folio 108, descri-
      berat under nummero 2. Äger och enn elack skarp
      hårdewalz ängh med F noterat,                    2 1/2  las.

      Mats Jönsson i Söppnareby, fins folio 119,
      describeratt under nummero      .  Äger och höö af enn
      myree och hårdhewalz ängh med G noterat,   3 1/2  las.

10. Förbemälte Chrestopher Larson som fins
      folio 105. Äger höö af en myree och hårde-
      walz ängh medh H noterat,                          5  las.

11. Jöran Elgian i Ytter Uthendal som
      fins folio 105, describerat under nummero 4. Äger
      och uthi enn myrewalz ängh med I noterat,  2 1/2  las.


      Explicatio.

12. Hans Ericksson i Ytter Uthendal som fins folio 105,
      describerat under nummero 5.  Äger och höö af denn ängh
      som ähr medh I noterat,                               2 1/2  las.

Gamle Mats Oluffson i Yther Nyckleby som fins
      folio 117, describerat undher nummero 1.  Äger och ähr
      några ängar finnas afrijtade folio 19, höö af
      enn hårdhewalz ängh med K noterat,           12  las.
      Äger höö af en skarp hårdhewalz ängh med L noterat,  5  las.

      Hustru Margretha i Alzbäck som fins folio 110,
      describerat under nummero 6. Äger och här några ängar,
      finnas afrijtade folio 116.  Höö af enn myre och
      hårdhewalz ängh med M noterat,                 7  las.
      Äger och höö af en myre  och hårdhewalz ängh med N
      noterat,                                                       2 1/2  las.
      Åker af förbemälte ängh med M noterat,     7/32  tunner.
 
      Anders Ericksson i Åfwandal som fins folio 108,
      describerat under nummero 4.  Äger och enn änges fiäll
      uthi en skarp hårdewalz ängh med O noterat,  höö   2 1/2  las.
      Äger och höö af en myre och hårdewalz täppa med P
      noterat,                                                       1 1/2  las.
      Äger och en änges fiäll med myre och hårdewall
      beblandat och ähr medh Q noterat,              1 1/2  las.

      Förbemälte Mats Oluffson i Ytter Nyckleby som fins
      folio 117.  Äger och höö af en skarp hårdewalz äng som
      ähr med R noterat,                                      2 1/2  las.

      Pedher Pedhersson i Ytter Nyckleby som fins folio 117,
      describerat undher nummero     .  Äger och enn myrewalz
      ängh medh S noterat,                                  2 1/2  las.

      Hans Jönsson i Ytter Nyckleby som fins och
      folio 117, describerat under nummero 2. Äger och uthi
      denn myrewalz ängh medh T noterat,           3/4  las.
      Äger och höö af enn skarp hårdhewalz äng som ähr
      medh U noterat,                                          2  las.
      Äger och uthi en hårdhewalz ängh som fins afrijtat
      folio 19, ähr medh W noterat,  höö              4  las.
      Åker der sammastädes,                               3/8  tunner.

      Erich Oluffson i Ytter Nyckleby som fins och
      folio 117, describerat undher nummero 4.  Äger och uthi förbemälte
      ängh som ähr med W noterat,  höö              4  las.
      Åker der sammastädes,                               3/8  tuner.
                                                                   Äger och.
                                                                             Transport.
(Fortsättning sid 177:)


(Karttext:)
Här mötter Igeltiernnebodha ägor.
Här mötter skogh och uthmarck.
Myrewals ängh.
Hästehagen.
Skarp hårdwall.
Igelltiernen.
Elack slogh myra.
Elack myrewalz äng.
Dalzsio1 ägor.
Åffwandalz ägor.
Skogh och uthmarck.


__________________
1Fel för Dalsiöö.