U2:177


(Rubrik:)
Skomszareby fiärdingen.


Lateries.  Äger och uthi förbemälte ängh medh U noterat,  höö  2  las.
      Höö af denn ängh medh T noterat,              3/4  las.
 
      Hans Ericksson i Ytter Uthandal som fins
      folio 105, describeratt under nummero 5. Äger höö
      uthi enn myree och hårdhewalz ängh som
      ähr medh X noterat,                                    2  las.

      Meckiell Larsson i Ytter Uthandal. Äger och
      höö af samma ängh som ähr med X noterat,   2  las.

2.   Igeltiernebodha ähr 1 skatte hemman.
      Skattat för                                                  8  spenn.
Y.  Uthsädhee i trädhes åkerren dett enna åhret,   2 11/16  tunnor.
Z.  Det andhra åhret i sädhes åkern,                  2 9/16  tunner.
Å.  Höö af enn hårdhewalz ängh,                       8  las.
      Åker der sammastädes,                               19/32  tunner.
Ä.  Höö af enn myre och hårdewalz ängh,          6  las.
Ö.  Noch höö af en myre och hårdewalz ängh,   7  las.


      Notarum explicatio.

IJ.  Höö af en myre och hårdhewalz ängh,          8  las.
4.   Höö af enn änges fiäll, ähr beblandat medh
      myra och hårdhewall,                                  4  las.
5.  Noch höö af enn myre och hårdhewalz äng,  4  las.
6.  Enn bethesshage medh      noterat.
      Humblegardh1 till                                        200  stenger.
      Höö af gierdeslindorna,                               1  las.

      Til förbemälte hemman ähr skogh till wedh och
      gierdssle till nötorfftan.  Mulebethe lithet.
      Timber, näfwer och löffskogh ingen på
      bydssens ägor, uthan på Store Ålmenningen 2
      mijll ifrån hemmannet.  Fijskewatten intet
      på byssens ägor uthan i Dalsiöö siönn.
      Sågh ingen.  Sqwelteqwarn som gåår hööst
      och wår när stor flodh ähr, ähr med 7 noterat.


(Karttext
Slogh myra.
Skogh och uthmarck.
Skogh och uthmarck.
Myre och hårdwals änger.
Myre och hårdwals ängh.
Här möther skogh och uthmarck.
Slogh myra.
Slogh myra.
Här möther skogh och uthmarck.
Grund leriordh.
Grund leriordh.
Slogh myra.
Här möther Jgeltiens myran.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_________________
1Fel för Humblegårdh.