U2:178-179


(Rubrik:)
Tuna sochn.                Skomszareby fiärdingen.


      Notarum.

      Ytter Nyckleby ähr 1 skatte-
      hemman, skattar för                                  22 spen.
      Der uthi boo och ägia desse effterskriffne, och
      liggia tilhoppa i teggeskieffte i åkrarna
      såsom och uthi denn enna ängan, och
      ähre dess ägor noterade och specificerade
      som effterfölier.

      Generalis explicatio.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren tilhoppa             11 1/8  tunna.
B.  Det andhra åhret i sädhes åherren1,             10 9/16  tunner.
C.  Höö af en hårdhewalz ängh tilhoppa,           36  las.
      Höö af gierdeslindorna tilhoppa,                  1 1/2  las.
      Åker af förbemälte ängh med C noterat,     2  tunner.

      Specialis explicatio.
1.   Gamle Mats Oluffson i Ytter Nyckleby,
      skattar för                                                   6  spän.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren som fins afrijtat
      folio 118,                                                    3 9/32  tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren som
      fins och afrijtat folio 118,                             2 29/32  tunner.
C.  Höö af en hårdhewalz ängh som fins och
      afrijtat folio 118,                                         9 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                              5/8  tunner.
                                                                          höö.

      Explicatio.

D.  Höö af en lithen hårdhewalz täppa,              2  las.
      Åker der sammastädes,                               9/32  tunner.
E.  Noch höö af en lithen täppa,                        2 1/4  las.
F.  Noch höö af en lithen hårdhewalz täppa,      1  las.
      Åker der sammastädes,                              7/16  tunner.
G.  Höö af Lissle Rude ängan, ähr beblandat  medh myre
      och hårdewall,                                            1/4  las.
      Höö af hwssetomptan medh H noterat,       1  las.
I.   Höö af enn myre och hårdhewalz ängh,        3/4  las.
      Höö af gierdeslindorna som finnas afrijtade folio 118,   1/2  las.
      Höö af enn hårdhewalz ängh, fins afrijtat och descri-
      berat folio 116 och ähr medh K noterat,      12  las.
      Höö af en skarp hårdhewalz ängh som fins och afrijtat
      och describerat folio 116, ähr med L noterat,   5  las.
      Äger och höö af enn skarp hårdhewallz ängh som fins
      afrijtat och describerat folio 116 medh R noterat,   2 1/2  las.
      Höö af enn hårdhewalz ängh som fins afrijtat och
      describerat folio 111 och ähr med T noterat,    3 1/2  las.
      Ägher och uthi Åfwandal åker och ängh som
      fins afrijtat describerat folio 109.
      Humblegårdh till                                          60  stenger.

2.   Hans Jönsson ibidem, skattar för                 5 spän.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren det enna åhret som fins
      och afrijtat folio 118,                                   2 21/32  tuner.
B.  Dett andhra åhret i sädhes åkerren som fins och
      afrijtat folio 118,                                         2 3/8  tunner.


(Textrutan i övre vänstra hörnet:)
Desse effterskriffne ängar komma un-
dertäcknade till.  Jöran Jönsson i
Åfwandal, fins describerat folio 108,
äger och uthi Hafwre Rude ängan
enn änges fiäll med Ö noterat,  höö  2  las.
Pedher Oluffson i Soppnareby2 som
fins describerat folio 120, äger och höö
uthi samma änges fiäll medh Ö noterat,  2  las.
Larss Pedhersson i Söppnareby som fins
describerat folio 120, äger och en änges
fiäll uthi Hafwre Rwde ängan
medh Ä noterat, höö                     3  las.
Jöhan Biörsson i Alzbäck fins
describerat folio 109, äger och enn
myre och hårdhewalz ängh mäd IJ
noterat,                                       3 1/2  las.
(Fortsättning sid 179:)(Lilla textrutan ovanför explicatio:)
Larss Larsson i Kiälarfwe som fins
afrijtat och describerat folio 120,
äger och uthi enn myre och hårdhewalz ,
ähr medh 10 noterat,                        2  las.
Hans Matsson ibidhem som fins och
describerat folio 120, äger och i samma ängh
som ähr med 10 noterat, höö           1  las.
Mats Jönsson i Söppnareby som fins
describerat folio 119, äger och höö af
enn änges fiäll uthi Hafwre Rude
ängan, ähr medh 11 noterat,            3 1/2  las.


(s. 179:)

Notarum.

      Höö af enn hårdewalz ängh som ähr med
      C noterat,                                                    8 1/4  las.
      Åker der sammastädes,                                9/16  tunnor.
      Höö af enn lithen täppa medh K noterat,       1  las.
      Åker der sammastädes,                               9/32  tunner.
L.  Höö af en lithen skarp hårdhewalz täppa,      1  las.
I.   Höö af enn myre och hårdhewalz ängh som fins och
      afrijtat folio 117,                                         7/16  las.
      Höö af enn hårdhewalz ängh som fins afrijtat och
      describerat folio 115, ähr medh W noterat,  4  las.
      Åker der sammastädes,                               3/8  tuner.
      Ägher och höö af enn skarp hårdhewalz ängh som
      fins afrijtat och describeratt folio 115, med U noterat,   2  las.
      Höö af den myrewalz ängh som fins afrijtat
      och describerat folio 115, ähr med T noterat.
      Höö af gierdeslindorna,                               3/8  las.
      Höö af den änges fiäll som fins afrijtat och describerat
      folio 121, ähr medh Å noterat,                     1  las.

3.   Peder Pedersson i Ytter Nyckleby, skattar
      för                                                              6  spän.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna,           3 9/32  tunner.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                       2 29/32  tunner.
C.  Höö af en hårdhewalz ängh,                        9 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               5/8  tuner.
M.  Höö af en hårdhewalz täppa som fins afrijtat
      folio 117,                                                    4  las.
      Åker der sammastädes,                               1 3/16  tunner.
N.  Höö af enn lithen täppa som fins och afrijtat
      folio 117,                                                    1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               5/16  tunner.
      Hööaf enn hwssetompt med O noterat,        1  las.
I.   Höö af enn myrewalz ängh som fins
      afrijtat folio 117,                                          3/4  als.
G.  Höö af Lissle Rudhee ängan, fins afrijtat folio
      117, ähr beblandat medh myra och hårdewall,   1/4  las.
      Höö af enn myrewalz ängh, fins afrijtat och
      describerat folio 115, ähr medh S noterat,   2 1/2  las.
      Höö af gierdeslindorna,                                1/2  las.

4.   Erick Oluffson ibidem, skattar för                5  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   2 21/32  tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               2 3/8  tunner.
C.  Höö af enn hårdhewalz ängh,                       8 1/4  las.
      Åker der sammastädes,                               9/16  tunner.
P.  Höö af en hårdewalz täppa, fins folio 117,    1 1/2  las.
Å.  Höö af en hårdhewalz täppa, nyss uptagan af
      marck och moo, fins afrijtat folio 117,          1  las.
      Äger och höö af enn hårdhewalz ängh, fins afrijtat
      och describerat folio 116, ähr medh W noterat,    4  las.
      Åker der sammastädes,                               3/8  tunner.
      Höö af enn skarp hårdhewalz ängh som fins och
      afrijtat och descrijberat folio 116 med U noterat,   2  las.
      Noch höö af den myrewalz ängh som fins och afrij-
      tat och describerat folio 116, ähr med T noterat,   3/4  las.
      Höö af girdeslindorna3,                                3/8  las.
Ä.5.  Äger och höö af ängar som finnas afrijtat
      och specificerade folio 121 med Ä och 5 noterade,
      tilhoppa                                                       1 1/4  las.


      Explicatio.

      Öffwer Nyckleby ähre 2 skatte hem-
      man, skattade tilhoppa för                           44 1/8  span.
      Och liggia tilhoppa i teggeskiefftee bådhee i åker och
      ängh och ähre dess ägor noterat och specificerat
      som effter fiölier.

      Generalis explicatio.
Q.  Uthsädhee i trädhes åkerren tilhoppa det enna åhret,   14 7/16  tunner.
R.  Det andhra åhret i sädhes åkerren, tilhoppa   22 5/16  tunner.
S.  Höö af enn hårdhewalz ängh, alla tilhoppa     47  las.
      Åker der sammastädes,                               1  tunna.
T.  Höö af Rwdeänghan tilhoppa, undantagandes Hanss
      Matsson i Kiällaree, äger der intet uthi,         19  las.
U.  Höö af enn myree och hårdhewalz ängh,       5 1/8  las.
      Uthi förbemälta ängh äger Mattss Olufsson intet utij.
      Höö af gierdeslindorna, tilhoppa                   2  las.

      Specialis explicatio.
5.   Pedher Mårthensson i Öffwer Nyckleby,
      skattar för                                                    2 3/4  spän.               
Q.  Uthsädhe i trädhes åkerrendet enna åhret,     29/32  tunner.
R.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,                 1 7/16  tunner.
S.  Höö af enn hårdhewalz ängh,                         2 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                                1/16  .
T.  Höö af den myree och hårdhewallz ängh, fins afrijtat
      folio 117,                                                      1  las.
U.  Höö af enn lithen myre och hårdhewalz ängh,  1/4  las.
IJ. 6.  Äger höö af ängar som finnas afrijtade och specifi-
      ceradhe folio 24, alla tilhoppa med IJ. 6. noterade,  1 3/4  las.
      Obruckat åker der sammastädes,                   1 3/8  tuner.

6.   Gregus Matsson ibidem, skattar för               4 1/2  spen.
Q.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,     1 15/32  tunner.
R.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,                 2 11/32  tunner.
S.  Höö af enn hårdhewalz ängh,                         4 15/16  las.
      Åker der sammastädhes,                              1/8  tunna.
T.  Höö af enn myree och hårdhewalz ängh, fins
      afrijtat folio 117,                                           2  las.
U.  Höö af enn lithenn myrewalz ängh,                 9/16  las.
G.  Höö af Lissle Rudhe änghan som fins afrijtat folio
      117,                                                             3/4  las.
W.  Enn kåltäppa med W noterat.
      Höö af gierdeslindorna,                                 3/16  las.

7.   Erick Meckiell ibidem, skattar för                 3  spän.
Q.  Uthsädhee i trädhes åkerren det enna åhret,  31/32  tunner.
R.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,                 1 17/32  tunner.
S.  Höö af enn hårdhewalz ängh,                         3  las.
      Åker der sammastädes,                                1/8  tunna.
T.  Höö af enn myre och hårdhewalz ängh, fins
      afrijtat folio 117,                                           1 1/4  las.
U.  Höö af enn lithen myrewalz ängh,                   5/16  las.
X.  Enn lithen kåltäppa.
      Höö af gierdeslindorna,                                 1/8  las.
                                                                Erick Ingel.


(Flikens baksida:)
      Notarum.

8.  Erick Jngelsson i Öffwer Nyckleby, skattar
      för                                                              4  spän.
Q.  Uthsädhee i trädes åkerren dett enna åhret,  1 5/16  tunnor.
R.  Det andhra åhrret i sädhes åkerren,              2  tunnor.
S.  Höö af enn hårdhewalz ängh,                       4 3/8  las.
      Åker der sammastädes,                               1/8  tunna.
T.  Höö af en myree och hårdhewalz ängh, fins
      afrijtat folio 117,                                          2  las.
U.  Höö af en lithen myrewalz ängh, fins afrij-
      tat folio 116,                                                1/2  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               3/16  las.

9.  Hans Jönsson ibidem, skattar för                  4  spän.
Q.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   1 5/16  tunner.
R.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               2  tunner.
S.  Höö af en hårdhewalz ängh som fins
      folio 118,                                                    4 3/8  las.
      Åker der sammastädes,                               1/8  tuna.
T.  Höö af en myree och hårdewalz ängh som
      fins afrijtat folio 117,                                   2  las.
U.  Höö af enn lithen myrewalz ängh, fins
      och afrijtat folio 118,                                   1/8  las.
      Höö af gierdeslindorna till                            3/16  las.

10. Peder Hansson ibidem, skattar för               4 3/8  spän.
Q.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna,           1 7/16  tunner.
R.  Det andhra åhret i sädhes åkern,                  2 7/32  tunner.
S.  Höö af en hårdhewalz ängh,                         4 7/8  las.
      Åker der sammastädes,                               1/8  tunna.
T.  Höö af en myree och hårdewalz ängh som
      fins och afrijtat folio 117,                             2  las.
U.  Höö af enn lithen myrewalz ängh som
      fins och afrijtat folio 118,                             1/2  las.
Y.  Höö af en änges fiäll uthi Hafwre Rwde
      ängan som fins och afrijtat folio 117,            1 1/2  las.
      Höö af enn lithen skarp hårdhewalz ängh, fins afrijtat
      folio 117, ähr medh 7 noterat,                     3 1/2  las.
      Höö af gierdeslindorna till                            3/16  las.
      Äger och höö af ängar som finnas afrijtade och
      specificerade folio 121, ähra med X.Ä.IJ. noterat,   4  las.


      Explicatio.

      Höö af Knaggemyran i Ammessbergz fierdingen, fins folio
      89 medh B noterat,                                     1/4  las.

11. Grels Oluffson i Öfwer Nyckleby, skattar
      för                                                              10 1/2  spän.
Q.  Uthsädhee i trädhes åkerren som fins folio 118,   3 7/16  tunna.
R.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               5 5/16  tunner.
S.  Höö af en hårdhewalz ängh som fins och
      afrijtat folio 118,                                          12 9/16  las.
      Åker der sammastädes,                               3/8  tunna.
T.  Höö af en myree och hårdhewalz ängh som fins
      och afrijtat folio 118,                                   4 1/2  las.
U.  Höö af en lithen myrewalz ängh som fins och
      afrijtat folio 118,                                         1 1/2  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               1/2  las.
8.   Åker af enn lithen täppa, fins afrijtat folio 20,   1/8  las.
      Höö af ängar som finnas afrijtade och specificerade
      folio 121, alla tilhoppa                                 10  las.
      Höö af Stora Norrbärgz ängan i Ammessbärgz
      fierdingen, fins folio 89,                               7  las.

12. Mats Hansson ibidem, skattar för                6  spän.
Q.  Uthsädhee i trädhes åkerren det enna åhret,  1 13/16  tunner.
R.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               3 7/16  tunna.
S.  Höö af en hårdewalz ängh,                           6 7/8  las.
      Åker der sammastädes,                               1/4  tunna.
T.  Höö af enn myrre och hårdhewalz ängh som fins
      afrijtat folio 117,                                          3  las.
U.  Höö af en lithen myrewalz ängh som fins
      afrijtat folio 118,                                         3/4  las.
Z.  Höö af en änges fiäll uthi Hafwre Rudhe ängan,   2  las.
Y.  Äger och höö af denn änges fiäll uthi Hafwre
      Rwde änghan som fins afrijtat folio 117,       1 1/2  las.
      Höö af gierdeslindorna,                                3/8  las.
      Höö af enn hårdhewalz täppa, fins afrijtat folio 117,
      ähr medh 9 noterat,                                     1  las.
      Höö af änghar som finnas afrijtade och specificerade
      folio 121, alla tilhoppa ähr medh Ä. IJ noterade,   3  las.

      Hans Matsson i Kiälarfwe och fins
      folio 234, describerat under nummero 7, äger och i samma by,   2  spän.
Q.  Uthsädhee i trädes åkerren det enna åhret,   21/32  tunner.
R.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               1  tunna.
S.  Höö af enn hårdhewalz