U2:180-181


(Rubrik:)
Tuna sochn.                    Skomszareby fiärding.


      Notarum.

Gamle Mats Oluffson i Ytter Nyckleby som fins
      folio 117, describerat under nummero 1, äger och i samma by   3  spen.
Q.  Uthsädhe i trädhes åkerren som fins afrijtat
      folio 118,                                                    31/32  tunner.
R.  Det andhra åhret i sädhes åkerren som fins
      och afrijtat folio 118,                                   1  1/2  tunna.
S.  Höö af en hårdhewalz ängh, fins och afrij-
      tat folio 118,                                               2  las.
T.  Höö af en myree och hårdhewalz ängh som
      fins afrijtat folio 117,                                   1 1/4  las.
      Åker af förbemälte ängh medh S noterat,    1/16  tunna.
      Höö af gierdeslindorna till                            3/16  las.

      Til förbemälte Ytter och Öffwer Nyckleby ähr
      skogh till wedh och gierdslee lithet.  Mulebethee
      och lithet.  Tijmber, näfwer och löffskogh
      påå Store Ålmenningen 1 1/2 mijll ifrån
      bålbyn.  Fijskewaten litet uthi Dale elfwan.
      Qwarn och sågh ingen.

      Söppnareby ähr 3 skatte hemman,
      skattadhe tilhoppa för                                  58  span.
      Och liggia tilhoppa i teggeskiefftee bådhe uthi
      åker och ängh och ähree dess ägor noterade
      och specificerade som effter fölier.

      Generalis explicatio.
A.  Uthsädhee i trädhes åkren tilhoppa som fins
      afrijtat 120,                                                 22 7/8  tuner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren som fins
      och afrijtat folio 120,                                   29 1/16  tunna.
C.  Höö af enn hårdhewalz ängh, fins afrijtat
      folio 120,                                                    30  las.
      Åker der sammastädes tilhoppa,                  3 5/16  tunner.
D.  Nock höö af enn hårdhewalz ängh som fins och
      afrijtat folio 120,                                          50  las.
      Åker der sammastädes,                               6 1/4  tunna.
      Höö af gierdeslindorna tilhoppa                   5  las.

      Specialis explicatio.
      Första hemmanet innehåller tilhoppa,            27 3/8  span.
1.   Mats Jönsson i Söppnareby skattar
      för,                                                             20 7/8  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren som fins afrijtat
      folio 120,                                                    8 1/4  tunna.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren som fins
      och afrijtat folio 120,                                   10 11/32  tunnor.
C.  Höö af en hårdhewalz ängh, fins och afrijtat
      folio 120,                                                    10 3/4  las.
      Åker der sammastädes,                               1 1/4  tuna.
D.  Noch höö af en hårdhewalz ängh, fins och
      afrijtat folio 120,                                          18  las.
      Åker der sammastädes,                               2 1/4  tunna.
E.  Höö af åker tompterna medh E noterat,        7  las.
F.  Noch höö af enn lithen tompt der sammastädes,   1/8  las.
G.  Höö af hwssetomptarna,                              2 1/4  las.
H.  Höö af enn myre ängh uthi Rudene, som fins
      afrijtat folio 121,                                          2  las.
      Höö af enn änges fiäll uthi Hafwre Rude ängan,
      fins afrijtat och describerat folio 117, ähr med 11
      noterat,                                                       3 1/2  las.


      Explicatio.

O.  Äger och höö af denn myrewalz änghen uthi Rwdenne som
      fins afrijtat folio 121,                                    1 1/2  las.
      Höö af enn ängh beblandat medh myre och hårdhewall,
      fins afrijtat och describerat folio 115 med G noterat,   3 1/2  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               1 7/8  las.
      Ägher och uthi Forneby åker och ängh som
      fins afrijtat i Broobygge fierdingen på denn
      taflan medh nummero 4.
      Äger och uthi Alzbeck åker och ängh som
      fins afrijtat och describerat folio 111.
      Höö af Öfwer Nässet, fins i Ammessbergz fierdingen
      folio 79 medh R noterat,                              las  4.
      Höö af den ängh medh S noterat, fins folio 124,   8  las.
      Höö af Stora Norrbergz änghan, fins i Ammessbergz fier-
      dingen folio 89 medh A noterat,                   20  las.

2.   Erick Andersson i Söppnareby, skattar för   6 1/2  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren dett enna åhret,  2 11/16  tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               3 7/16  tunner.
C.  Höö af enn hårdhewalz ängh,                       3 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               9/16  tunner.
D.  Noch höö af enn hårdhewalz ängh,               5 15/16  las.
      Åker der sammastädes,                               3/4  tuner.
      Höö af denn myre och hårdhewalz ängh som fins
      afrijtat folio 121, ähr medh H noterat,          1  las.
      Höö af gierdeslindorna,                                3/16  las.
K.  Höö af hwssetomptan,                                 1 1/4  las.
      Höö af Knaggemyran i Ammessbärgz fierdingen,
      fins folio 89 medh B noterat,                       3  las.
      Höö af den ängh, fins folio 124 medh N noterat,   2  las.
      Noch höö af den ängh medh S noterat, fins folio 124,   4  las.

      Desse effterskriffne ägia uthi Mellan
      hemmanet tilhoppa,                                     22 1/4  spän.
3.   Mats Kuntsson ibidem, skattar för             6 1/2  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   2 11/16  tuner.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                        3 7/16  tunner.
C.  Höö af en hårdhewalz ängh,                         3 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               9/16  tunner.
D.  Noch höö af en hårdhewalz ängh,                5 15/16  las.
      Åker der sammastädhes,                             3/4  tunner.
L.  Höö af åkertomptan,                                    3  las.
M.  Höö af hwssetompter,                                1 1/2  las.
N.  Kåltäppa der sammastädes.
O.  Höö af enn elack myrewalz ängh uthi Rudene
      som fins afrijtat folio 121,                            1/2  las.
P.  Höö af enn lithen hårdhewalz täppa, fins och
      afrijtat folio 121,                                          1  las.
      Åker der sammastädes,                               1/4  tunna.
      Höö af gierdeslindorna,                               5/8  las.
      Åker af en täppa, fins folio 124 medh W noterat,   1 1/4  tunna.
      Höö af den ängh med S noterat, fins folio 124,   3  las.
      Höö af Knaggemyran i Ammessbergz fierdingen, fins folio
      89 medh B noterat,                                     3  las.
      Höö af Stora Norrbergz änghan, fins i Ammessbergz fierding-
      gen folio 89 medh A noterat,                       5  las.
                                                                                Per.
(Fortsättning sid 181:)

     Notarum.

4.  Peder Oluffson i Söppnareby, äger och
      uthi förbemälte hemman och skattar för       15 3/4  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   6 1/8  tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               7 25/32  tunner.
C.  Höö af enn hårdhewalz ängh,                       8 1/8  las.
      Åker der sammastädes,                               7/8  tunner.
D.  Noch höö af enn hårdhewalz ängh,               13 5/16  las.
      Åker der sammastädes,                               1 11/16  tunner.
Q.  Hööaf åker tomptan,                                   3  las.
R.  Höö af hwssetomptan,                                 1  las.
S.  Åker täppa medh     noterat,                        2 7/16  tunner.
      Höö der sammastädes,                                1  las.
T.  Bethesshage der sammastädes.
U.  Höö af enn myree och hårdhewalz ängh uthi Rudene, fins
      afrijtat folio 121,                                          5 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               1 15/16  tunner.
W.  Höö af elacka myrewalz ängar uthi Rudenee
      som finnas afrijtade folio 121,                      5  las.
      Äger och höö af Hafwre Rwde ängan af denn
      änges fiäll som ähr medh Ö noterat, fins
      afrijtat och describerat folio 117,                 2  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               1 3/8  las.
      Kåltäppa medh Z noterat.
      Höö uthi Öfwer Nässet, fins i Ammessbergz fierdingen
      folio 79 medh R noterat,                              8  las.
      Höö af den ängh medh N noterat, fins folio 124,   2  las.
      Höö af den ängh medh S noterat, fins och folio 124,   5  las.
      Åker der sammastädes,                               1/2  tuna.
      Obrukad åker af en täppa med T noterat, fins och folio 27,   7/8  tunner.
      Åker af samma täppa,                                 7/16  tunner.
      Höö der sammastädes,                                3  las.
      Höö af en ängesholma, fins folio 124 medh U noterat,   1 1/2  las.
      Äger åker och ängh, fins folio 109 med Å. Z noterat och describerat

      Uthi Norr hemmannet äger efftershreffuen
      och innehåller tilhoppa,                                8 3/8  span.
5.   Larss Pedhersson ibidem, skattar för           8 3/8  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   3 1/8  tunna.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               4 1/32  tunna.
C.  Höö af enn hårdhewalz ängh,                       4 1/8  las.
      Åker der sammastädes,                               1/2  tuna.
D.  Noch höö af en hårdhewalz ängh,                6 13/16  las.
      Åker der sammastädes,                               13/16  tunner.
X.  Höö uthi Rudene, af denn myrewalz ängan som
      fins afrijtat folio 121,                                    1 1/2  las.
Y.  Höö af enn änges fiäll der sammastä-
     des uthi Rudene fins afrijtat folio 121,            2  las.
      Höö af den åker tomptan medh F noterat,    1 7/8  las.
      Höö af enn änges fiäll uthi Hafwre Rudhe ängan
      som fins afrijtat och describerat folio 117 med Ä noterat,   3  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               3/4  las.
Å.  Höö af hwssetomptan,                                 1 1/2  las.
      Höö af den ängh medh S noterat, fins afrijtat folio 124,   5  las.
      Åker der sammastädes,                               1/2  tunna.
      Äger höö af en ängh i Ammessbergz fierding, fins folio 89
      medh A noterat,                                          8  las.

      Til förbemälte by ähr skogh till wedh och
      gierdssle lithet.  Mulebethe och lithet.  Timber,
      näfwer och löfskogh på Storre Ålmenningen
      1 1/2  mijll ifrån bålbyn.  Fiskewatnn litett
      uthi Dale elfwan.  Qwarn och sågh ingen.

      Kiällarffwe ähre 2 skatte hemman,
      skattadhe tilhoppa för                                  44 3/4  span.
      Och liggia tilhoppa i teggeskieffte bådhe i åker och
      ängh, och ähre dess ägor noterade och specificerade
      som effter fölier.


      Explicatio.

      Gneralis1 explicatio.
A.  Uthsäde i trädhes åkrarna det enna,             16 5/8  tunner.
B.  Det andhra i sädhes åkrarna,                        19 1/4  tunna.
C.  Höö af enn skarp hårdhewalz ängh, alla
      tilhoppa,                                                     12  las.
      Höö af gierdeslindorna, alla tilhoppa,           4  las.

      Specialis explicatio.
6.   Oloff Larsson i Kiällarfwe, skattar
      för                                                              10  spen.
A.  Uthsädhe i trädhes åkrarna det enna,           3 3/4  tuna.
B.  Det andhra i sädhes åkrarna,                        4 1/4  tunna.
C.  Höö af enn skarp hårdhewalz ängh,             2 1/2  las.
D.  Höö af enn hårdhewalz tompt,                     1 1/2  las.
E.  Höö af en lithen tompt der sammastädes,     1  las.
F.  Höö af enn lithen hwssetompt,                      1/4  las.
G.  Höö af enn lithen täppa med     noterat,       1/4  las.
H.  Höö af en lithen härdhewalz2 ängh,              2 3/4  las.
      Åker der sammastädes,                               3/8  tuner.
I.   Höö af enn lithen hårdhewalz täppa,             1 1/2  las.
K.  Höö af enn hårdhewalz ängh som fins afrij-
      tat folio 121,                                               4  las.
L.  Höö af enn hårdhewalz täppa som fins
      och afrijtat folio 121,                                   4  las.
      Åker der sammastädes,                               5/8  tunner.
      Höö uthi Rwdene af denn myrewalz ängan
      som ähr medh X noterat, fins afritat folio 121,   3/4  las.
      Höö af Röömyran som fins afrijtat påå den
      taflan i Brobygge fierdingen med nummero 1,   2  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               7/8  las.
      Åker af enn täppa medh N noterat,             3/8  tuner.
      Obrukad åker af förbemälta ängh med K noterat,   5/16  tuner.
      huilken fins folio 121.

7.   Hans Matsson ibidhem, skattar för              7 1/4  span.
A.  Uthsädhee i trädhes åkrarna det enna,          2 5/8  tunner.
B.  Det andhra i sädhes åkrarna ,                       3 3/16  tunner.
C.  Höö af enn skarp hårdhewalz ängh,              1 7/8  las.
      Höö af den hårdhewalz tompt med E noterat,   1/2  las.
M.  Noch höö af den hårdhewalz tompt,            2  las.
G.  Höö af den lilla täppann,                              3/16  las.
H.  Höö af en skarp hårdhewalz ängh,               1  las.
N.  Höö af en lithen hårdhewalz täppa med N noterat,   1/2  las.
K.  Höö af den hårdhewalz ängh, fins afrijtat
      folio 121,                                                    2  las.
P.  Åkertäppa der sammastädes som fins och afrij-
      tat folio 121,                                               1 5/32  tuner.
H.  Höö af Rwdene af den ängan som fins afrij-
      tat folio 121, ähr medh myra och hårdewall,   1  las.
      Höö af Röömyran som fins afrijtat på den
      taflan i Brobygge fierdingen med nummero 1,   1 1/2  las.
Q.  Höö af en lithen hårdhewalz täppa,              1/2  las.
      Obruckat åker af förbemälta ängh som
      ähr medh K noterat,                                    3/16  tunner.
      Höö af enn ängh, fins afrijtat och describerat
      folio 117, ähr medh 10 noterat,                    1  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               5/8  las.
      Höö uthi Storra Norrbärgz ängan i Ammessbärgz
      fierdingen, fins folio 89 med A noterat,         4  las.
      Höö af Öfwer Nässet i Ammessbergz fierdingen, folio 79 med R
      noterat,                                                       1 1/2  las.
      Äger uthi Öfwer Nyckleby åker och ängh, fins
      afrijtat och describerat folio 118.
                                                          Transport.


(Flikens baksida:)
      Notarum Explicatio.
Lateries.
8.   Jöran Meckielsson i Kiällarfwe, skattar
      för                                                              4  spän.
A.  Uthsädhee i trädhes åkrarna det enna,          1 1/2  tunna.
B.  Det andhra i sädhes åkrarna,                        1 13/16  tunner.
C.  Höö af enn skarp hårdewalz ängh,               1 3/8  las.
H.  Höö af enn skarp hårdhewalz ängh, fins
      afrijtat folio 120,                                          3/4  las.
R.  Höö af enn lithen skarp hårdhewalz täppa som
      fins och afrijtat folio 120,                             1  las.
M.  Höö af enn hårdhewalz tompt, fins afrijtat
      folio 120,                                                    1  las.
      Höö af denn lilla hårdhewalz täppan som fins
      afrijtat folio 120, ähr medh G noterat,          3/16  las.
K.  Höö af den hårdhewalz ängh som fins afrij-
      tat folio 121,                                               2  las.
      Åker der sammastädes.
S.  Höö af en myre och hårdhewalz ängh, fins afrij-
      tat folio 121,                                               1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               5/32  tuner.
      Höö af gierdeslindorna, finnas och afrijtade
      folio 120,                                                    1/4  las.
      Obruckat åker af förbemälte ängh med K noterat,   1/16  tunna.


      Vthj andhra hemanet ägia dessee effter
      skriffne och skatta tilhoppa för                            23
1/2  span
9.   Lars Larsson i bidhem skattar för                       12 span
A.  Vthsädhee i trädhes åkerarna det enna                4
1/2 tunna
B.  Det andhra i sädhes åkrarna                                5 1/2 tunna
C.  Höö af enn skarp hårdhewalz ängh                      1 7/8 las
T.   Höö av enn hårdhewalz tompt fines afrijtat
      folio 120                                                            1 1/8 las
      Åker der sammastädes                                        3/8 tuner
V.   Höö af en lithen hårdhewalz ängh fins och afrij
      tat folio 120                                                       2 las
W. Noch höö af enn hårdhewalz ängh som
      fins och afrijtat folio 120                                     2 11/16 las
      Åker der sammastädes                                        7/16 tuner
      Höö af enn änges täppa medh     noterat som
      fins i Röömyran beläghen på den taflan med
      numero 1                                                            4 las
      Åker der sammastädes                                          5/16 tunner
      Höö af enn myre och hårdhewalz ängh, som fins
      afrijtat och describerat folio 117, och ähr medh
      10 noterat                                                            2 las
      Höö vthi Rudene af den myre och hårdhewalz
      ängh