U2:186-187


(Rubrik:)
Tuna sochn.                Skomszareby fierdingen.


Notarum.

Äger och förbemälte Pedher Oluffson i Söppnareby
höö af enn änges holmma som fins afrijtat folio
124, ähr medh U noterat,                                  1 1/2  las.

Mats Knutsson i Söppnareby som
fins och afrijtat och describerat folio 119, äger
och uthi enn åkertäppa som fins afrijtat folio 124,
ähr medh W noterat,                                         1 1/4  tunna.
Äger höö af förbemälte ängh som ähr med S noterat,
fins afritat folio 124,                                          3  las.

Erick Andersson ibidem, fins afrijtat och
describerat folio 119, äger och höö af förbemälte ängh medh
S noterat,                                                          4  las.

Mats Jönsson ibidem, fins describerat folio 119,
äger och höö af samma äng med S noterat,        8  las.

Lars Pedersson ibidem, fins och describerat
folio 118, äger och höö af samma äng med S noterat,   5  las.
Åker der sammastädes,                                     1/2  tunna.

Enn änges holmma som fins afrijtat
folio 123, kommer kronneängan Hwsshagen
till som fins afrijtat i Kierbygge fierdingen
folio 69, ähr förbemälte änges holmma med X noterat,   6  las.


Explicatio.

Hans Knutsson i Domnarfwe, fins
afrijtat och describerat folio 127, äger och höö
af enn myree och hårdhewalz ängh med Y note-
rat, hwilcken ängh fns afrjtat folio 124,              5  las.
Åker der sammastädes,                                     15/16  tunner.

Mats Pedersson ibidem som fins och
describerat folio 127, äger och höö af en myre
och hårdhewalz ängh med Z noterat, fins afrijtat
folio 124,                                                          3 1/2  las.

Samuell Matsson ibidem, som fins
och describerat folio 127, äger och höö af enn
hårdhewalz ängh med Å noterat, fins afrijtat folio 124,   5 1/2  las.

Till förbemälte Isslingeby som fins afrijtat
och describerat folio 27, ähr skogh till wedh och
gierdssle lithet.  Mulebethe och lithet.  Tijm-
ber, näfwer och löffskogh på Store Ålmeningen
en stor mijll ifrån hemmannet.  Fiske-
watnn lithet i Dalee elffwan.  Qwarn och
sågh ingan.


      Notarum explicatio.

1.   Barkarre gierdet ähr 1 skatte hem-
      man, skattar tilhoppa för                              12 1/4  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret som
      fins afrijtat folio 125,                                    3 3/8  tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren som fins
      och afrijtat folio 125,                                   4 19/32  tunner.
C.  Höö af enn myre och hårdhewalz ängh som fins
      afrijtat folio 125,                                          20  las.
      Åker der sammastädes,                               11 19/32  tunner.
      Obruckat åker der sammastädes,                 1/4  tunna.
D.  Höö af en elack myre och hårdhewalz ängh som
      fins och afrijtat folio 125,                             6  las.
      Obruckat åker der sammastädes,                5/16  tunner.
E.  Åker af enn täppa som fins och afrijtat folio 125,   9/32  tunner.
      Höö der sammastädes,                                1/2  las.
      Höö af gierdeslindorna,                                2  las.
      Höö af enn änges fiäll, fins afrijtat och describerat
      folio 121, ähr medh 10 noterat,                    1/8  las.

      Erick Rolansson i Isslingeby som fins
      afrijtat och describerat folio 123, äger och höö
      af enn täppa som fins afrijtat folio 125 med F note-
      rat,                                                              1 1/2  las.

      Anders Matsson i Domnarfwe som fins afrij-
      tat och describerat folio 127, äger och här enn
      bethesshaghee medh G noterat.

      Mats Pedersson ibidem som fins describerat
      folio 127, äger och en bethesshage med H noterat.

      Till förbemälte hemman ähr skogh till wedh och gierd-
      sle till nötorftan.  Mulebethe litet. Timber, näf-
      wer och löffskogh på Store Ålmenningen en
      storr mijl ifrån  hemmanet.  Fijskewatenn intet.
      Qwarn och sågh ingen.


(Karttext:)
Skogh och uthmarck.
Här mötther skogh och uthmarck på denna sidhan.
Obrukad grund leriordh.
Här mötther skogh och mulebethe påå denna sidhan.
Grundh leriordh.
Ler iordh.
Domnarre ägor.
Ler iordh.
Ler iordh.
Jsslingeby ägor på denna sidhan.
Leriordh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.