U2:188-189


(Rubrik:)
Tuna sochn.                    Skomszareby fierdingen.


      Notarum.

      Domnarfwe ähr 2 skatte hem-
      man, skattar tilhoppa för                             35 3/4  span.
      Och liggia tilhoppa i teggeskieffte bådhee i
      åker och ängh och ähre dess ägor note-
      rade och specificerade som effter fölier.

      Generalis explicatio.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren det enna åhret som
      fins afrijtat folio 128,                                    21 5/8  tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren som
      fins och afrijtat folio 128,                             18 1/4  tunna.
C.  Höö af enn hårdhewalz ängh som fins och afrij-
      tat folio128,                                                30  las.
      Åker der sammastades1,                             21/32  tunner.
D.  Noch höö af enn lithen hårdhewalz ängh som fins
      och afrijtat folio 128,                                   5  las.
      Åker der sammastädes,                               11/16  tunner.
E.  Höö af en hårdhewalz täppa som fins och
      afrijtat folio 128,                                         4  las.
      Åker der sammastädes,                               3/4  tunner.
      Höö af gierdeslindorna,                               6  las.

      Specialis explicatio.
1.   Hans Knutsson i Domnarfwe,
      skattar för                                                   13  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna,           7 19/32  tunner.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                        6 1/2  tuna.
C.  Höö af en hårdhewalz ängh,                        11 1/8  las.
      Åker der sammastädes,                               5/16  tunner.
D.  Noch höö af en hårdhewalz ängh,                1 3/4  las.
      Åker der sammastädes,                               1/4  tunna.
E.  Höö af en hårdhewalz täppa,                       1 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               9/32  tuner.
F.  Höö af en myre och hårdhewalz täppa som
      fins och afrijtat folio 128,                             2 1/2  las.
      Höö af en myre och hårdhewalz ängh som
      fins afrijtat och describerat folio 28 medh
      Y noterat,                                                   5  las.
      Åker der sammastädes,                               15/16  tunner.
G.  Höö af en lithen hårdhewalz tompt,              1/2  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               2  las.
      Hwmblegårdh medh H noterat,                    200  stenger.
      Äger och uthi förbemälte bethesshage som fins
      afrijtat och describerat folio 126 med H noterat.
      Höö af Tällnebäckz myran som fins afrij-
      tat och describerat uthi Ammessbärgz fierdin-
      gen folio 89 medh N noterat,                       5  las.
      Äger och höö af enn myre och hårdhewalz ängh som
      fins afrijtat och describerat folio 121 med O noterat,   1 1/2  las.
      Ägher och en sqwalteqwarn som fins describerat
      i Ammessbergz fierdingen folio 76 medh Y noterat.


      Explicatio.
2.  Mats Pedersson ibidem, skattar för              10  spän.
A.  Uthsädhe i trädes åkerren det enna åhret,     5 11/16  tuner.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                        5  tuner.
C.  Höö af en hårdhewalz ängh,                         8 5/8  las.
      Åker der sammastädes,                               1/4  tunna.
D.  Noch höö af en hårdhewalz ängh,                1 1/4  las.
      Åker der sammastädes,                               3/16  tunner.
E.  Höö af en hårdhewalz täppa,                        1 1/8  las.
      Åker der sammastädes,                               7/32  tunner.
      Höö af en lithen myre och hårdewalz täppa
      medh I noterat,                                            1 1/4  las.
      Höö af en myre och hårdhewalz ängh, fins
      afrijtat och describerat folio 125 medh Z noterat,   3 1/2  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               1 1/2  las.
      Äger och uthi den bethesshagen som fins afrijtat
      och describerat folio 126 medh H noterat.
      Höö af en ängh i Ammessbergz fierdingen medh Q
      noterat som fins folio 79,                             3  las.

3.   Anders Matsson i samma by, skattar för     6 3/8  span.
A.  Uthsädhe i trädes åkerren det enna åhret,     4  tuner.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                        3 3/16  tunner.
C.  Höö af en hårdhewalz ängh,                         5 1/8  las.
      Åker der sammastädes,                               1/16  tunna.
D.  Noch höö af enn hårdhewalz ängh,               7/8  las.
      Åker der sammastädes,                               1/8  tunna.
E.  Höö af hårdhewalz täppan,                           5/8  las.
      Åker der sammastädes,                               1/8  tunna.
K.  Höö af en myree och hårdhewalz ängh, fins
      och afrijtat folio 128,                                   8  las.
      Höö af den hårdhewalz tomptan med G noterat,   1/4  las.
      Äger och en bethesshaghee som fins afrijtat
      och describerat folio 126 med G noterat.
      Höö af gierdeslindorna,                               1 1/4  las.
      Äger och höö af en elack myre och hårdhewalz
      ängh, fins describerat folio 122 med O noterat,   1  las.

4.   Sammuell Matsson i samma by, skattar för   6 3/8  tunner.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren det enna åhret,   4  tunner.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                        3 3/16  tunner.
C.  Höö af en hårdhewalz ängh,                         5 1/8  las.
      Åker der sammastädes,                               1/16  tuna.
D.  Noch höö af enn hårdhewalz ängh,               7/8  las.
      Åker der sammastädes,                               1/8  tunna.
E.  Höö af en hårdhewalz täppa,                        5/8  las.
      Åker der sammastädes,                               1/8  tunna.
      Höö af en hårdhewalz ängh, fins afrijtat
      och describerat folio 124 med Å noterat,     5 1/2  las.
      Höö af Tällnebäckz myran som fins af-
      rijtat och describerat uthi Ammessbärgz
      fierdingen folio 19 med N noterat,                3 1/2  las.
      Äger och uthi den bethesshagen som fins afrijtat
      och describerat folio 126 medh H noterat.

(Fortsättning sid 189:)

Notarum explicatio.

Höö af gierdesslindorna,                                   1 1/4  las.
Hwmblegårdh medh L noterat, till                     100  stenger.

Till förbemälte by ähr skogh och mulebethe lithet.
Tijmber, näfwer och löfskogh ingen på byssäns
ägor, uthan på Store Ålmenningen en storr mijll
ifrån bålbyn.  Fijskeewatnn lithet i Dale elfwan.
Qwarn och sågh ingen.
Enn sågh medh M noterat, kommer Class Ren-
neck till wedh Kopperbergiet.


(Karttext:)
Skogh och mulebethe på denna sidhan.
Ytter Hönssarffue ägor på denna sidhan.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Sandhiordh.
Leriordh.
Dale elffwan.
Leriordh.
Domnarre Öster ängh på denna sidhan.
Sandiordh.
Leriordh.
Domnarffue forsen.
En onyttigh skiöl.
Uthan ängh påå denna sidhan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

____________________
1Fel för sammastädes.