U2:19


(Rubrik:)
Brobyggie fiärdingen.


      Notarum explicatio.

A.  Mureboda ähr 1 skatte-
      hemman, skattat för,                      spansäde  6.
      Till förbemälte hemman ähr ingen trä-
      des eller sädes åker, uthan ale-
      nast täckteiord.
B.  Höö uthi täcktan med hård och myre-
      wals båtn beblandat,                             lass  70.
      Åker uti samma täckt,                     tunnor  1 5/8.
      Obrukat åker i samma täckt med C no-
      terat,                                              tunnor  1 1/16.
      Höö uti en täppa med D noterat,         lass  1 1/2.
      Åker uthi samma täppa,                  tunno3/32.
E.  Noch en lithen åkertäppa,                tunno1/16.
      Höö af en ängh beblandat med myra och
      och hårdwals båtn, kommer Westanåån til,
      fins folio 2 och ähr medh H noterat,     lass  4.

F.  Näset ähr itt skatte torp
      och hafuer förbemälte hemman skattat förr för stigh  1 1/2  koll stigh.
      Men nu berätte dee som dhet åboo at dhet
      hafuer ingen fordrat några utlager af
      dhem nu i några åhr, sedan detta torpet
      wart upbygdt ähra 15 åhr förlupne berättar
      dhen som dhet åboor.
G.  Höö af täcktan med skarp hårdwals och
      myrewals båtn beblandat,                     lass  16.
      Åker i samma täckt,                         tunno5/8.
      Fins til förbemälte Näss bådhe åker och ängh af-
      rijtat och describerat på dhen taflan med
      nummero 4 i Brobygge fierdingen.

      Till förbemälte heman ähr skogh och mulebete
      til nötorften. Timber, näfuer och lofskogh1 litet.
      Fijskewatn uthi Tuna åhn någit.


(Karttext:)
Här mötha Ugglebodha ägor.
Här mötha Flodha ägor.
Tuna åån.
Kuteboo ägor.
Slogh myra.
Här mötter bärgh och skogh påå denna sidhan.
Grund leriordh.
Här mötta Hijnsse-bodha ägor.
Obrukad grund leriord.
Slogh myra.
Grund leriordh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

__________
1Fel för löfskogh.