U2:190-191


(Rubrik:)
Tuna sochn.                    Skomszareby fierdingen.


      Notarum.

      Ytter Hönszarffwe ähr
      1 skatte hemman och skattar för                  36  span.
      Och ligga tilhoppa i teggeskieffte bådhee i
      åker och ängh och ähra dess ägor note-
      rade och specificerade som effter fölier.

      Generalis explicatio.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren det enna åhret
      och fins afrijtat folio 129,                             16 3/16  tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren som fins
      och afrijtat folio 129,                                   13 7/16  tunner.
C.  Höö af en hårdhewalz ängh som fins och afrij-
      tat folio 129, alla tilhoppa                            48  las.
      Åker der sammastädes, alla tilhoppa,           2 7/16  tuner.
D.  Noch höö af en lithen skarp hårdhewalz ängh
      som fins och afrijtat folio 129, tilhoppa         3  las.
E.  Höö af änges holmmarna som finnas och 
      afrijtadhe folio 129, tilhoppa                        5 1/2  las.
      Hwmblegårdh med G noterat, alla tilhoppa   350 stenger.
      Höö af gierdeslindorna tilhoppa                   5 1/2  las.

      Specialis explicatio.
1.   Jöran Knutsson i Hönssarffwe,
      skattar för                                                   15  spän.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna,            7  tunner.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                        5 9/16  tunner.
C.  Höö af en hårdhewalz ängh,                         20  las.
      Åker der sammastädhes,                             1 1/8  tuna.
D.  Noch höö af en lithen skarp hårdhewalz
      ängh, fins afrijtat folio 129,                           1 1/4  las.
E.  Höö af änges holmmarna,                             2 1/4  las.
      Höö af en hårdhewalz täppa med H noterat,  1 1/2  las.
I.   Höö af enn hwssetompt,                               1/4  las.
G.  Äger och uthi hwmblegårdhen,                     140  stenger
K.  Enn bethesshaghe.
      Höö af gierdeslindorna,                               2 1/4  las.
      Enn kåltäppa medh O noterat.
M.  Äger några ägor i Ammessbergz fierdingen folio 78,   4  lass.
      Höö uthi Rijssängan, fins i Ammessbergz fierdingen
       folio 79 medh Q noterat,                            4  las.
      Höö af Öfwer Nässet, fins i Ammessbergz fierdingen
      folio 79 medh R noterat,                              4  las.
      Höö uthi Stora Norrbergz änghan, fins i Ammessbergz fierdingen
      folio 80 medh A noterat,                              6  las.
      Höö af en ängh der sammastädes medh B noterat,   2  las.
      Qwarn i Ammessbergz fierdingen medh X noterat, fins folio 76.

2.   Mats Jöransson ibidem, skattar för              4  spen.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren det enna åhret,  1 13/16  tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               1 1/2  tunna.
C.  Höö af en hårdhewalz ängh,                         5 5/16  las.
      Åker der sammastädes,                               3/8  tunner.
D.  Noch höö af en lithen skarp hårdewalz
      ängh,                                                           3/8  las.
E.  Höö af änges holmmarna,                             5/8  las.
L.  Höö af den hwssetomptan,                           1/2  las.
      Äger och uthi hwmblegårdhen med G noterat,   40  stenger.
      Höö af gierdeslindorna,                               5/8  las.


      Explicatio.

3.  Hans Månsson ibidem, skattar for1               5  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna åhret,   2 3/16  tunner.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               1 7/8  tunner.
C.  Höö af en hårdhewalz ängh,                         6 11/16  tunner.
      Åker der sammastädes,                               1/2  tunna.
D.  Noch höö af enn elack skarp hårdhewalz
      ängh,                                                           1/2  las.
E.  Höö af änges holmmarna,                             7/8  las.
M.  Höö af en lithen hårdhewalz täppa,              1/2  las.
      Äger och uthi humlegården med G noterat,   50  stenger.
      Höö af gierdesslindorna,                              7/8  las.

4.   Knut Pedersson ibidem, skattar för              12  spen.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren det enna,          5 3/16  tuner.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                        4 7/16  tuner.
C.  Höö af enn hårdhewalz ängh,                       16  las.
      Åker der sammastädes,                               7/8  tunner.
D.  Noch höö af enn elack skarp hårdewalz
      ängh,                                                          7/8  las.
E.  Höö af änges holmmarna,                            1 3/4  las.
      Höö af en hårdhewalz täppa med N noterat,  1  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               1 3/4  las.
      Äger och uthi hwmblegården med G noterat,   120  stenger.
      Höö af Öffwer Nässet i Ammessbergz fierdingen, fins
      folio 79 medh R noterat,                              4  las.
      Höö af Tälnebäckz myran i Ammessbergz fierdingen, fins
      folio 89 medh N noterat,                             3  las.

      Til förbemälte by ähr skogh och mulebethe lithet.
      Timber, näfwer och löfskogh på Store Ål-
      menningen en stor mijll ifrån bålbyn.
      Fijskewatnn lithet i Dale elfwan.  Qwarn
      och sågh ingen.

      Peder Oluffson i Öffwer Hönssarffwe
      som fins afrijtat och describerat folio 130, äger
      och höö af en myre och hårdhewalz ängh som
      fins afrijtat folio 129 medh Q noterat,          12  las.

      Pedher Meckielsson i Öfwer Hönssarfwe som
      fins och describerat folio 130, äger och höö
      af samma ängh som ähr medh Q noterat,     12  las.


(Karttext:)
Store Hagen.
Ler mylla.
Lermylla.
Här mötter Domnarre ägor på denna sidhan.
Sand mylla.
Sandmylla.
Här mötta Öffwer Hönssarfwe ägor påå denna sidan.
Sandiordh.
Dale elffwan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_______________________
1Fel för för.