U2:192-193


(Rubrik:)
Tuna sochn.                            Skomszareby fierdingen.


      Notarum.

      Öffwer Hönssarffue ähr 1
      skattehemmn. Skattar tilhoppa för                33 1/2  span.
      Och liggia tilhoppa i tegeskieffte i åkrarna
      men ängarna noteras och specificeras som
      effter fiölier.

      Generalis explicatio.
A.  Uthsädhee i trädhes åker tilhoppa som fins
      afrijtat folio 131,                                          14 7/32  tunnor.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren som
      fins och afrijtat folio 131, tilhoppa                16 3/16  tunner.
      Höö af gierdeslindorna, tilhoppa                  5 1/4  las.

      Specialis explicatio.
1.   Lars Ericksson i Öffwer Hönssarffwe,
      skattar för                                                   11 5/8  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna,            4 21/32  tuna.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                        5 7/16  tuner.
C.  Höö af hårdhewalz ängar, finnas afrijtade
      folio 131,                                                    4 1/8  las.
      Åker der sammastädes,                               7/16  tunner.
D.  Höö af enn hårdhewalz ängh som fins och
      afrijtat folio 131,                                          13 3/8  las.
      Åker der sammastädes,                               1 3/4  tuna.
E.  Noch höö af en hårdhewalz ängh,                 3 1/4  las.
      Åker der sammastädes,                               5/16  tunner.
F.  Noch höö af en skarp hårdhewalz ängh som
      fins och afrijtat folio 131,                             2 1/2  las.
G.  Höö af hårdhewalz tomptan,                        4 1/4  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               2  las.
      Höö af en ängh, fins afrijtat och describerat i Am-
      messbergz fierdingen folio 89 med A noterat,   20  las.
      Äger och några åker teggar medh L noterat, finnas folio 78.
      Höö af en lithen ängh, fins och describerat i Ammess-
      bergz fierdingen folio 73 medh P noterat,     2  las.
M.  Äger och ägor i Ammessbergz fierdingen folio 78.

2.   Oluff Ericksson ibidem, skattar
      för                                                              9 3/8  span.
A.  Uthsädhee i trädhes åkerren det enna,          3 3/4  tunner.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                        4 3/32  tunner.
C.  Höö af hårdhewalz ängar, fijnnas afrijtade
      folio 131,                                                    3 3/8  las.
      Åker der sammastädes,                               3/8  tuner.
D.  Höö af enn hårdhewalz ängh som fins och
      afrijtat folio     ,                                            10 7/8  las.
      Åker der sammastädes,                               1 1/4  tunna.
E.  Noch höö af en hårdhewalz ängh som fins
      och afrijtat folio       ,                                   2 1/4  las.
      Åker der sammastädes,                               3/16  tunner.
F.  Noch höö af en skarp hårdhewalz ängh,       1 1/2  las.
G.  Höö af hårdhewalz tomptan,                        3 1/4  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               1 1/2  las.


      Explicatio.
                                           
      Höö af en lithen ängh, fins describerat i Ammessbergz
      fierdingen folio 73 medh P noterat,               2  las.
      Äger och uthi samma ägor medh M noterade, finnas
      afrijtade i Ammessbergz fierdingen folio 78.

3.   Peder Oluffson ibidem, skattar
      för                                                              8  spän.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna,            3 15/32  tuna.
B.  Det andhra åhret i sädhes åkerren,               4 1/32  tunner.
Q.  Höö af en myre och hårdhewalz ängh som
     fins afrijtat och describerat folio 131,            12  las.
C.  Höö af hårdhewalz ängar som finnas
      afrijtade folio 131,                                       1 5/8  las.
      Åker der sammastädes,                               1/4  tunna.
H.  Höö af en skarp hårdhewalz ängh som
      fins afrijtat folio 131,                                    3  las.
D.  Höö af en hårdhewalz ängh som fins
      och afrijtat folio 131,                                   3 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               3/8  tunner.
I.   Höö af denn ängesfiällen uthi den
      hårdhewalz ängh som fins och afrijtat
      folio 131,                                                    4  las.
      Åker der sammastädes,                               9/32  tunner.
E.  Noch höö af en hårdhewalz ängh,                 1/2  las.
      Åker der sammastädes,                               1/8  tunna.
F.  Noch höö af en skarp hårdhwalz ängh
      som fins och afrijtat folio 131,                      1  las.
K.  Noch höö af en lithen hårdhewalz ängh
      som fins och afrijtat folio 131,                      2  las.
L.  Höö af en skarp hårdhewalz ängh som
      fins och afrijtat folio 131,                             3  las.
      Åker der sammastädes,                               1/8  tunna.
G.  Höö af den hårdhewalz tomptan,                  3/4  las.
M.  Noch höö af den hårdhewalz tomptan,        1  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               1 1/4  las.
      Höö af en ängh medh P noterat i Ammessbergz fierdin-
      gen, fins describerat folio 73,                       2  las.
      Äger och några åker teghar medh L noterat, finnas folio
      78 i Ammessbergz fierdingen afritade.

4.   Peder Meckiellsson i samma by, skattar för   4 1/2  span.
A.  Uthsädhe i trädhes åkerren det enna,            1 31/32  tunner.
B.  Det andhra i sädhes åkerren,                        2 3/16  tunner.
Q.  Höö af enn myre och hårdhewalz ängh som
      fins afrijtat och describerat folio 131,           12  las.
H.  Höö af enn skarp hårdhewalz ängh som
      fins afrijtat folio 131,                                   3  las.
I.   Höö af en änges fiäll uthi denn hårdhe-
      walz änghan, fins afrijtat folio 131,               4  las.
      Åker der sammastädes,                               9/32  tuner.
K.  Höö af enn lithen hårdhewalz ängh,              2  las.
L.  Höö af en skarp hårdhewalz ängh,                3  las.
      Åker der sammastädes,                               1/8  tunna.
      Höö af tomptan medh O noterat,                 2 1/2  las.
      Höö af gierdeslindorna,                               1/2  las.
      Höö af Tälnebäckz myran i Ammessbergz fierdingen
      medh N noterat, fins afrijtat folio 89,            3  las.


Notarum explicatio.

Hans Mårthensson i Ytter
Mädhwäggia som fins afrijtat
och describerat folio 132, äger och
uthi bidem höö af en änges fiäll
medh P noterat,                               3  las.
Åker der sammastädes,                   9/32  tunner.

Till förbemälte Öfwer Hönssarffue
ähr skogh och mulebethe lithet.
Tijmber, näfwer och löfskogh ingen
på byssens ägor uthan på Store
Ålmenningen enn stor mijll ifrån
bålbyn.  Fijskeewatenn lithet i Dale
elffwan.  Qwarn och sågh ingen.


(Karttext:)
Här mötta Ytter Medhwägia ägor.
Här mötter Hagegårdz ägor.
Sandiordh.
Dale elffwan.
Sand iordh.
Här mötter bärgh, skogh och mulebethe på  denna sidhan.
Sandmylla.
Sandmylla.
Sandmylla.
Sand mylla.
Sandiord.
Sandmylla.
Här mötter Ytter Hönssarffue ägor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.