U2:20


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

A.  Baggebo ähr itt skatteheman.
      Skattat för,                                  spansädhe  8.
      Till förbemälte hemman ähr ingen trädess eller
      sädhes åker, utan alenast täckteiord och
      ähr ödhe så at ingen boor dher på utan äger-
      na brukass af dhes arfuinger.
B.  Höö af täcktan med hård och myrewals
      båtn beblandat,                                     lass  40.
      Åker uti samma tächt,                      tunnor  2 3/16.
      Obrukat åker i samma täckt,             tunna  1 1/4.
C.  En squaltequarn brukas host1 och lådingh2.

      Till förbemälte hemman ähr skogh och mulebe-
      te til nötorften. Timber, näfuer och löf-
      skogh litet. Sågh ingen. Fijskewatn i Tuna åån.


      Notarum explicatio.

      Effterskrifne ägha uthi dhesse efterföliandes
      skogzängar som sålunda noteras och spe-
      cificeras.
      Höö af en ängh med D noterat, kommer Hinssebo-
      da til, fins folio 13,                                  lass  1.
      Noch höö af en ängh, kommer och forbemälte3 Hinsse-
      boda til, med E noterat,                          lass  2.
F.  Höö af en skogzängh, komer Söder Zelenäss
      i Hässebygge fierdingen utan broon,        lass  1.
G.  Höö af en skogzängh, kommer Larss Mechelsson
      i Wnder Bergegården til, fins på dhen taf-
      lan med nummero 9,                              lass  1 1/2.
H.  Höö af en skogzängh, kommer Hännebergh
      til, fins folio 7,                                         lass  1 1/2.
I.   Höö af en skogzängh, kommer Storsueden
      til som fins folio 7,                                   lass  2.
K.  Höö af en ellack myrewals ängh, kommer
      Erick Mechelsson til i Galtzboda, fins
      folio 12,                                                  lass  1 1/2.
      Desse ofuen förbemälte skogzänger ähre alla
      elacke myrewals änger.


(Karttext:)
Här möther skogh och mulebethe påå denna sidhan.
Här möther och skogh och mulebethee på denna sidhan.

Skogh och uthmarck.

Här möther skogh och mulebethe påå denna sidhan.
Skogh och uthmarck på denna sidhan.
Tuna åån.
Obrukad leriordh.
Ugglebo ägor på denna sidhan.
Leriordh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


___________________
1Fel för höst.
2Enligt Ritz, vårtid.
3Fel för förbemälte.