U2:21


(Rubrik:)
Brobyggie fiärdingen.


      Notarum explicatio.

A.  Twikesta ähr itt crone torp.
      Renter                                          stigh koll  1 1/2.
      Och ähr förbemälte cronetorp mycket skogh-
      gångit af biörk, gran och een och ligger
      ödhe så at ingen det åboor, utan äger-
      na brukass af wälaktatt befalningzman-
      nan Anderss Jöransson på Falunn Dale
      fogden.
B.  Höö uthi täckten,                                    lass  16.
      Åker uti samma täckt,                         tunna  1 1/4.
      Obrukat åker ibidhem,                       tunnor  2 9/16.
      Och ähr förbemälte täckt med elack myre
      och hårdwals båtn beblandat.
C.  Höö af en nyss inlagder sued,                  lass  1.
      Till forbemälte1 torp ähr skogh och mulebete
      godt.  Timber, näfuer och löfskogh til nö-
      torften. Quarn och sågh ingen. Fijske
      watn intet.
     
      Desse effterskrefne äge uthi efterfölian-
      dhes Tronsiöö ängerne som sålunda noteras
      och specificeras som efterfolier2 och ähre
      bemälte Tronsiöö ängerna med elack myre och
      hårdwals båtn beblandade.
      Jöran Peedhersson i Roghåker, fins på den
      taflan med nummero 6 i Brobygge fierdingen.
      Äger höö af en ängh med D noterat,        lass  2 1/2.
      Joran Joransson3  Backgården, fins på den
      taflan med nummero 6, äger och höö af en ängh med
      E noterat,                                                lass  2.
      Erick Meckelsson i Helssarfue, fins på
      dhen taflan i Brobygge fierdingen med nummero 9.
      Äger och höö af en ängh med F noterat,  lass  1 1/2.
M.  Höö af en hårdwals ängh, kommer
      Hännebergh til som fins folio 7,                 lass  3.
      Höö af en ängh med G noterat, kommer Jo-
      ran4 Oloffzon i Dombegården til, fins på
      den taflan med nummero 8 i Brobygge fierdingen,  lass 2 1/2.


Carl Jönsson i Dombegården, fins
på den taflan i Brobygge fierdingen
med nummero 8, äger höö af en ängh med
H noterat,                                            2 lass.
Anderss Oloffzon i Jonsarfue,
fins på dhen taflan med nummero 9
i Brobygge fierdingen, äger och höö
af en ängh med I noterat,                     1 lass.
Erick Andersson i Helsarfue,
fins och på den taflan med nummero 9,
äger och höö af en ängh med K note-
rat,                                                     1/2 lass.
Höö af en croneängh, kommer
cronehemannet til i Häde i
Hässebygge fierdingen utan
broon, fins folio    och ähr
samma ängh med L note-
rat,                                      1 1/2 lass.


(Karttext:)
Här möther skogh och mulebethe påå  dena sidhan.
Här möther skogh och mulebethe på denna sijdan.
Obrukad grund leriordh.

Här möther skogh och uthmarck påå denna sidhan.
Här möther skogh och uthmarck påå denna sidhan.
Lissle Tronen.
Skogh och uthmarck.


___________________
1Fel för förbemälte.
2Fel för efterfölier.
3Fel för Jöran Jöransson.