U2:22


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum

     
Desse effteskrifne fäbo-
      wallar komma undertecknade til, note-
      ras och specificeras sålunda som eftefölier.
1.   Anderss Matzon i Norr Bodanne i Kierre-
      bygge fierdingen fins folio 6, äger höö af
      en fäbowall med A noterat,                         lass  3.
      Oloff Joransson1 ibidem, äger och uthi
      samma fäbowall höö                                   lass  3.
      Obrukat åker uti samma fäbowall,          tunnor  13/16.
      Höö af en fäbowall med B noterat, kommer
      Wästanåån til som fins folio 2,                   lass  3.
2.   Erick Andersson i Helsarfue i Brobygge fier-
      dingen, fins på den taflan med nummero 9, äger
      och höö af en fäbowall med C noterat,       lass  10.
      Obrukat åker dher sammestädes,          tunno11/32.
      Mass Larsson i Norrbodanne i Kierr-
      bygge fierdingen fins folio 2, äger och en
      fäbowall med D noterat, höö                       lass  5.


      Explicatio.

     Johan Matzon i Hytting i Brobygge fierdingen, fins på
      den taflan med nummero 4, äger och fäbowall med
      E noterat, höö                                             lass  5.
3.   Anderss Nilsson Under Bergegården fins
      på den taflan med nummero 9, äger och en fäbo-
      wall med F noterat, höö                              lass  10.
      Obrukat åker dher sammestädes,           tunno5/16.
      Noch höö af en myrewalls ängh med G noterat,  las  2.

4.   Hanss Ericksson och Knut Andersson i
      Hyttinge finnes på dhen taflan med nummero 4,
      ägha åker uthi en fäbowall med H noterat, half
      parten huar sigh,                                   tunno13/16.
      Höö af en fäbowall med I noterat, kommer
      cronehemanet Österby til, fins på dhen taf-
      lan med nummero 3 i Brobygge fierdingen,  lass  1.
      Mass Knutzon i Forneby fins på den taflan
      med nummero 4 i Brobygge fierdingen, äger höö af en fä-
      bowall med K noterat,                                las  2.
      Anders Olofzon i Ytter Åkeröd äger och en fäbo-
      wall med L noterat,                                     lass  2.
      Förbemälte Anders Oloffzon  fins folio 43 i Kierebygge fierdingen.
5.   Oloff Knutzon i Tröne fins på den taflan med nummero 5 i Brobygge fierdingen,
      Äger höö af en fäbowall med M noterat,    lass 2.


(Karttext:)
Här möther skogh och bärgh påå denna sidhan.
Här möther bärgh och skogh.
Röö sandh iordh.
Röö sandhiordh.
Sandh mylla, obrukad.
Myre, elack slogh myra mäst onytigh.
Påå denna sidhan uthmarck.
Obrukad sandh mylla.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


___________________
1Fel för Jöransson.