U2:24      Notarum explicatio.

      Desse efterskrifne nybygde torp ähre nyligen
      af eftertecknade finnar af mark och moo upteg-
      ne och kallas både torpen Långmyran och finnes
      afrijtade folio 23.

7.   Jöns Jonsson i Långmyran äger itt nybygt torp,
      fins folio 23 och ähr med 6 noterat, höö       lass  3.
      Åker dher sammestädes,                        tunnor  1 3/8.

8.   Larss Jöransson finne äger och itt nybygt tårp
      huilket och fins afrijtat folio 23 och ähr med 7
      noterat, höö                                                las  3.
      Åker dher sammestädes,                       tunno25/32.
      Noch en åkerwret med 8 noterat, fins och fo-
      lio 23,                                                   tunno11/16.

9.   Hässeberget ähr itt skattetorp och brukas til
      Fagerstad som fins i Skomssaby fierdingen på dhen taflan med nummero 2 för fäbodar och
      ähr ännu intet skattlagdt, ägerna noteras sålunda.
      Höö af en hårdwals täckt med 12 noterat,   las  10.
      Obrukat åker i samma täckt,                  tunno5/8.
      Åker uti en täckt med 13 noterat,           tunnor  1 3/8.
      Höö der samma städes,                               las  6.
      Höö af en täppa med 14 noterat,                 las  2.
      En kalfuetäppa med 15 noterat.
      En åker täppa med 16 noterat,              tunno1/4.
      Höö der sammestädes,                                las  1/2.

10. En fäbowall kommer kyrkieherden mester
      Simon i Tuna til och ähr med 17 noterat.
      Åker uti samma fäbowall,                     tunnor  1 3/16.
      Höö der sammestädes,                               las  4.

      Til förbemälte torp och fäbowaller ähr skogh och mule-
      bete godt. Timber, näfuer och löfskogh til nötarften.
      Fijskewatn i Stor Troon.


(Karttext:)
Bärgh och skogh på denna sidhan.
Här möther sten och skogh.
Obrukad.
Här möther myra och skogh påå denna sidhan.
Storre Tronen.
Sandiordh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.