U2:25Effterskrefne byar ähro i Tuna sochn öfwan
bron och Kiärbyggie fiärdingen
belägne och afmäte
Anno 1645
och  1646.

Norbodane,                                    folio  27.
Norbodane,                                    folio  31.
Noch Norbodanee,                         folio  35.
En ängh, kallas Stora Lusenn,          folio  39.
Öffuer och Yter Åckre,                   folio  43.
Miälga,                                            folio  47.
Ytter Fårssa,                                   folio  49.
Öffuer Fårssa,                                 folio  50.
Yter Mora,                                      folio  51.
Nordanbäch och Nordanåkre,         folio  52.
Jempteboo,                                     folio  53.
Bårsta färghan,                                folio  55.
Motewall,                                        folio  56.
Bortzlebo,                                       folio  57.
Reppebäckenn,                               folio  59.
Jemptebo tächten,                           folio  60.
Pålzboo tächtan,                              folio  61.
Lenheden,                                       folio  63.
Lennheden,                                     folio  66.
Noch Lenheden,                             folio  67.
Helsinge gårdenn,                            folio  68.
En croneäng, kallass Husshagen,      folio  69.

Efterskrefne byar ähro i Tuna sochn
öffwan bron och i bemälte fiärdingh
belägne och afmätte, doch wthij
taflewijs afritade och describerade.

Gylle på den taflen medh      nummero   10,            pro anno 1646.
Bärlinge1 på den taflen medh  nummero  11   }
Tiärna på den taflan medh     nummero   12
Hångzarffwe, Kiölffwenäss,
Wästanengh och Skreddarebacken
på den taflan medh               nummero   13,            pro anno 1644.


______________
1Fel för Bårlenge?