U2:26-7


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Tiernbygge fierdingen.


      Notarum explicatio.

      Norr Bodanne ähr ett
      helt gamelt skattehemman, skattat för          span       .
      Uthi förbemälte hemman ähre desse effterskrifne.
1.   Matz Jöransson ibidem, ager1 uti forbemälte2
      hemman,                                                    spannsäde  6 3/4.
A.  Utsädhe i trädess åkeren det ena åhret,            tunnor  1 3/8.
      Det andra åhret i sädes åkeren af några
      teger med A noterade,                                     tunnor  1 1/16.
      Åker af en tegh vtj Lilla Lusan med A noterat,  tunno13/32.
      Höö af någhre tegher uti bemälte Lilla Lusan och
      med A noterat,                                                      las  1 1/2.
      Höö af några teger uti Långlötan med A note-
      rade,                                                                      las  2 1/2.
      Åkertegh med A noterat i Kytåkeren belegen,  tunno3/16.
      Höö dher sammestädes af några teger med
      A noterade,                                                            las  1 1/2.
      Noch höö af den tegen i Lilla Lusan belägen med
      R noterat,                                                               las  1 1/2.


      Notarum explicatio.

      Höö af Lees ängen med L noterat, fins folio 15,                 lass  1/2.
      Höö af en myrewals ängh, kallass Stora Lusan
      huiken fins afrijtat och deschriberat folio 39,                        las  1 1/2.
      En hästehage med S noterat.
      Höö af några teger vthj Dafuel lössan med A noterat,          las  6.
      Höö af huusstompter med A noterade,                                las  1.
A.  Höö af några teger uti en hårdwals ängh, kallas Häg-
      nan, fins in uti denna taflan folio 27,                                     las  3.
      Noch höö af några teger uti Kytåkeren med B, X noterat,  las  1/4.

2.   Matz Knutzon ibidem, äger och
      uthi ofuenbemälte hemman,                                   spannesäde  6.
      Utsäde det ena åhret i trädessåkeren af
      några teger med B noterade,                                        tunnor  2.
B.  Det andra åhret i sädesåkeren,                                     tunnor  2 5/32.
      Åkertegh uti Långlöten med B noterat,                        tunno15/32.
      Höö af några teger dher sammestedes,                               las  3.
      Höö af några teger uti Kytåkeren med B, X
      noterade,                                                                           las  2.
      Åkertegh dher sammestedes med B noterat,                tunno3/32.
B.  Höö af några teger uti Dafuel lössan,                                   las  5.
      Åker dher sammestädes,                                              tunno7/32.
      Höö af några teger uthi Lilla Lusan med B noterat,              las  1 1/2.
      Åkertegh der sammestädes med B noterat,                   tunno9/16.
      Noch höö af dhen tegen uti Lilla Lusan med R
      noterat,                                                                             las  1 1/2.
      En åkertäppa uti Lilla Lusan belegen med T
      noterat,                                                                       tunno1/2.
B.  Höö af en linde tegh uti trädes åkeren,                                las  1 1/2.
      En åkertäppa med U noterat,                                      tunno17/32.
      Höö uti samma täppa,                                                        las  2.
      En hestehage ful med skogh och steen med W noterat,
      äger och uti dhen hästhagen med S noterat.
      Höö af några huustompter med B noterade,                       las  1 1/2.
      Höö af några teger af en hårdwals ängh, kallas
      Hägnan med B noterade,                                                   las  5.
      (Överstruken text, 2 rader:)
      Höö af en stoor ängh, kallas Norebergz ängen,
      fins afrijtat och describerat folio 18,                                   las  4.


(Baksidan sid 26:)
(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

      Höö af Leesängen med L noterat, fins folio 39,               las  1.
      Jacob Biörsson i Norrbo-
      danne fins folio 34, ägher och uthi
      detta Norrbodane,                                                 spansäde     .
C.  Utsäde det ena åhret i sädessåkeren,                       11/32 tunnor.
C.  Det andra åhret i trädessåkeren,                              tunno17/32.
      Höö uthi Långlötan med C noterat,                               las  1/2.
      Höö af några ängesfiäller uthi Kytåkeren med
      C noterat,                                                                    las  1/2.
      Höö uthi Dagellösan aff en ängessfiell med
      C noterat,                                                                   las  1 1/2.
      En åkertegh dher sammestädes,                              tunno1/16.
      Höö en ängessfiel uti Lilla Lusan med C noterat,          lass  1/4.
      Höö af några ängessfieller uthi Hägnan
      med C noterade,                                                          las  1 1/2.

      Täckte Jöran Pedersson i Nor Selenäs
      utan bron i Hässe fierdingen, fins folio     .
      Äger och uti förbemälte hemman som fins på den-
      na taflan innan uti , afrijtat folio 26 och 27.
      Utsäde i sädhesåkeren det ena åhret af någ-
      ra teger med D noterade,                                        tunna  1.
      Det andra åhret,                                                    tunno5/8.
      Höö af några teger uti Långlötan med D note-
      rade,                                                                          las  1 1/2.
      Åkertegh uti Dafuel lössan med D noterat,            tunno5/32.
D.  Höö af några theger der samestädhes,                         las  2.
      Höö af några teger uti Lilla Lusan med D no-
      terade,                                                                       las  3.
      Höö af några hårdwals teger uthi Hägnan
      med D noterade,                                                        las  3.
D.  Höö af några teger uti Kytåkeren,                               las  1/2.
      Höö af en myrewals ängh, kallas Stora Lusen,
      fins afrijtat folio 39,                                                     las  1/2.
      För dhen jordedelen han äger her i Norrbodanne.

3.   Mass Larsson ibidem, äger och
      uthi ofuenbemälte hemman,                              spansäde  12 1/4.
      Utsädhe dhet ena åhret i sädessåkeren,                  tunna  2 1/4.
      Dhet andra åhret i trädessåkeren,                         tunnor  3 7/16.
      Åkerteger uthi Långlöten med E noterade,
      finnes uti dhenna taflan folio 26,                            tunnor  1 1/2.
E.  Höö af några teger utih samma ängh,                           las  2 1/2.
      En åkertegh uti en ängh, kallass Kytåkeren
      med E noterat, fins och på denna taflan folio 26,  tunno9/32.
      Höö af några teger uthi en kallass Kytåkers
      ängen och ähra med B och X noterat,                       las  1.
      Noch höö af samma ängh af en then med IJ noterat,        1 las.
      Höö af en ängessfiell med E noterat uti Lilla Lusan
      belegen, fins på dhenna taflan folio 26,                       las  1.
      Noch höö af en ängesfiell uti samma ängh
      med E och F noterat,                                                las  1.
      Noch höö af den ängessdelen uti samma äng
      belägen med R noterat,                                             lass  1 1/2.
      Höö af Biörssängen med S noterat, fins afrijtat fo-
      lio 67,                                                                      lass  5.
      Noch höö af en fäbowall fins afrijtat i Bro-
      bygge fierdingen folio 23 med D noterat,                   las  5.


(Baksidan sid 27:)
(Rubrik:)
Tierne bygge fierdingen.


      Notarum.

      Höö af några ängessfieller uti en hårdwals
      ängh, kallas Hägnan, fins på dhenne taflan in uti
      folio 27 och ähra bemälte ängessfieller med E noterat,  las  4.
      Höö af en linde tegh i trädess åkeren belägen,
      med E noterat,                                                             las  1 1/2.
      Höö af några huustompter med E noterade,                  las  4.
E.  En ellack hästehage full med skogh och steen.
      Höö af en myrewals ängh, kallass Stora Lusan,
      fins afrijtat och describerat folio 39 i Kiernebygge fierdingen,  lass  3.
      Äger noch en hästehage med E noterat.
      Höö af Leesänghan med L noterat, fins afrijtat
      folio 39,                                                                      las  1.

4.   Anderss Suensson i Norrbo-
      danne, äger och uthi förbemälte hemman,              spansäde.
F.  Utsäde dhet ena åhret i sädessåkeren,                    tunnor  2 5/16.
      Det andra åhret i trädessåkeren och med
      F noterat,                                                             tunnor  2 9/16.
      Åkerteger uthi Långlöten med F noterade
      och finnes afrijtade in uti dhenna taflan folio
      26,                                                                       tunnor  1 5/16.
      Höö af någhra teger uti samma ängh och med F
      noterade,                                                                  lass  2 1/2.
      En obrukat åkertegh uthi trädesåkeren
      belägen med F och dhett signo <>                         tunno23/32.
      Höö af några ängessfieller med B och X
      noterade uti Kytåkeren belägne,
      finnas in uthi denna taflan folio 26,                               las  1.
      Noch höö af en ängessfiell uti samma ängh
      belägen och ähr med Y noterat,                                  las  1.
      Höö af en ängesfiell med F noterat, uthi
      Lilla Lusängen belägen, fins folio 26,                          las  1/2.
      Noch höö af en ängess del uthi samma ängh med
      R noterat,                                                                  las  1 1/2.
      Noch höö af en ängessfiel, dher sammestedes
      med E och F noterat,                                                 las  1.
      Höö af några ängessfieller uthi en god hård-
      wals ängh, kallass Hägnan, fins och folio 26 och
      ähra förbemälte ängessfieller med F noterade,            las  6.
      Äger och en dhel af den hästehagen med S noterat.


      Explicatio.

      Noch höö af en myrewals ängh, kallas
      Stor Lusan, huilken fins afrijtat och
      describerat folio 39,                                    las  1/2.
     
Höö af en huusstompt med F noterat,         las  1/2.

      Höö af någre ängessfieller med G
      noterade, komma Greguss Masson i
      Westansiöö til i Skiersiöö fierdingen
      utan bron, fins folio      ,                              las  2.

      Dessa effterskrifne ägha helf-
      parten huer sigh af en ängessfiell
      uthi Lilla Lusängen belägen med H
      noterat, fins folio 26 och 29 in uti den-
      na taflan, höö                                             las  4.

      Jöran Andersson i Börlinge
      i Kiärrebygge fierdingen fins på den
      taflan med nummero 11, äger af  bemälte ängess-
      fiell med H noterat,                                    las  2.

      Jöran Jöransson i Backegår-
      den i Brobygge fierdingen fins på den
      taflan med nummero 9, äger och af forbemälte2
      ängessfiell med H noterat,                          las  2.  

      Till förbemälte Norr Bodanne ähr skogh och
      mulebete till nötarften. Timber, näffuer
      och löfskogh på Stora Ålmenningen en stor
      mil ifrån byn. Sågh ingen. Fiskewatn intet.
      En squaltequarn brukas höst och wår, ähr litet
      ifrån byn belägen.


(Karttext:)
En onyttigh myre.
Hästehage.
Hästehage.
Hästehage.
Här möther skogh och mulebethe på denna sidhan.
Här mötter skogh och mulebethe på denna sidhan.
Här möther andhra Norr-bodanne på denna sidhan.
Godh hårdwalz täckt, kallass Lång lötan öfuer alt.
Här möther Wästan-ängz ägor på denna sidhan.
Sånd mylla, sädes åke-ren.
Elack såndiordh, trädes åkeren.
Sand mylla.
Sand mylla.
Elack sandiordh.
Hårdwals ängh, kallas Kyt åkeren öfuer alt.
Leriordh.
Ler iordh.
Godh hårdwals ängh, kallas Hägnan öfuer alt.
Leriordh.
Hårdwals ängh, Dafuel lösan öfuer alt.
Här mötta Hångssarf-wa ägor på denna sidhan.
Här möther Sora Lusan på denna sidhan.
Grund leriordh.
Kallas Lilla Lusan öfuer alt, skarp hårdhwals ängh.
Skarp hårdwals ängh.
Här möther skogh och mulebethe på denna sidhan.
Här möther Stora Lussan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.___________________________
1Fel för äger.
2Fel för förbemälte.