U2:3


(Rubrik:)
Brobyggie fiärdingen.


      Notarum explicatio.

      Desse efftershrefne skogzängier
      komma efftershrefne till och wardha
      noterade och specificeradhe som her
      effter förmähles.
      Höö af enn ängh medh I noterat, kom-
      mer Nilss Anderssonn i Forneby till,
      finss på den taflann medh nummero 4,        las  2.
      Höö af enn ängh medh K noterat, kommer
      Per Matzssonn ibidem till,                           las  2.
      Matz Knudtzsson ibidem, ägher och utij
      samma ängh,                                               las  1.
1.   Höö af en ängh, kommer Erich Olufsson
      i Hyttinghee till, finss på den taflann
      medh nummero 4,                                      las  1 1/2 .
      Oluf Knudtzssonn i Tröne, ägher höö
      af en ängh medh M noterat,                        las  1 1/2 .
      Huilken finss på den taflan medh
      nummero 5 noterat i Brobyggie fierdingen.
      Matz Jöranssonn ibidem, äger hö af en ängh
      medh N noterat,                                         las  1 1/2.


      Notarum explicatio.

      Knut Anderssonn i Bro, ägher höö af en äng
      medh O noterat i Brobyggie fierdingen,
      fins på den taflan medh nummero 3,            las  1.
      Knut Halfuarssonn ibidem, ägher och höö
      uti samma ängh,                                          las  1.
      Oluf Anderssonn i Hessee i Hessebyggie
      fierdinghenn utan bron, ägher och hö
      af en ängh medh P noterat,                         las  1.
      Jöran Pedhessonn1 i Stor Trönee, finss på
      den taflann medh nummero 5 i Brobyggie fierdingen,
      ägher höö af en ängh medh Q noterat,        las  2.
      Oluf Mårtenssonn ibidem, ägher och hö utij en
      ängh medh R noterat,                                 las  2.
      Jörann Knudtzssonn i Store Tröne, ägher
      och höö utij en ängh medh S noterat,          las  1 1/2.
      Erich Olufssonn ibidem, ägher och enn
      åckerteppa medh T noterat,                       tunna  3/8.
      Matz Erichssonn i Gruckareby, finss på
      den taflan medh nummero 3 i Brobyggie fier-
      dingen, ägher och hö af en ängh medh
       U noterat,                                    höö        3 las.
      Anders Erichsson i Suerdsiö utan
      bron i Skiärsiö fierdinghen, äger och
      hö af en ängh medh W noterat,                   las  3.
      Åcker utij den ängien medh U noterat,
      kommer Matz Erichssonn till,                      tunna  5 1/16.
Z.  Enn hästehagha, kommer crono
      hemmanet Österby till öfuen bron
      i Tuna sochn och Brobyggie fierdingen,
      finss på den taflan medh nummero 3.


(Karttext:)
Skogh och uthmarck.
Här möther skogh och uthmarck.
Skogh och uthmarck.
Här mötha Gruffkarlleby ängar, fines på den taflan med nummero 7.
Här mötha Tröne ägor.
Tuna åhn.
Sandh iordh.
Sandh iordh.
Här möther skogh och mulebethe.
Här mötha Fårssbacka frelse ägor uthan broon huilka ähre omätta.


______________________
1Fel för Pedherssonn?