U2:30-1


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Tiernbygge fierdingen.


      Notarum explicatio.

      Peder Anders Noorr
      Bodane ähr och 1 skattehemman.
      Skattat för                                                  spannesäde.
      Desse efferskrefne ägha uthi förbemälte hemman
      alla tilhopa,                                                    spansäde.
      Dhes äger noteras och specificeras sålunda som
      her effterfölier.

1.   Anderss Matzon ibidem, äger uthi
      förbemälte hemman,                                      spansäde  2 3/4.
      Utsäde det ena åhret i sädesåkeren,                    tunnor  2 11/16.
      Dhet andra åhret, trädessåkeren med B noterat,  tunnor  2 5/8.
      Åkerteger uthi en skarp hårdwals tächt,
      kallass Sueden med B noterade,                         tunnor  1 1/32.
                      Höö dher.


      Notarum.

      Höö der sammestädes af några ängess
      fiäller och med B noterade,                         las  2 1/2.
      En åkertegh uthi Stor Tomptan med
      B noterat,                                             tunno3/8.
B.  En obrukat åkertegh der sammestedes,  tunno5/16.
      Höö af några teger der sammestädes,          las  1/4.
      En åkertäppa med K noterat,                tunno11/16.
      Höö af samma täppa,                                  las  1/4.
      Höö af en tegh uti husstomptan med B
      noterat,                                                       las  1/4.
      Höö af en myrewals ängh, kallass
      Stora Lusan, fins afritat folio 39,                 las  4.
      (3 överstrukna rader:)

2.   Knut Ericksson ibidem, äger
      och uti förbemälte hemman,              spansäde  6.
      Utsäde dhet ena åhret i trädess åke-
      ren med A noterat,                               tunnor  2 23/32.
A.  Det andra åhret i sädessåkeren,            tunnor  2 29/32.
      Höö utaf en ängessfiell uthi en skarp
      hårdwals täckt, kallas Sueden med A
      noterat,                                                       las  2.
      En obrukat åkertegh uti Stortomptan
      med A noterat,                                      tunno7/16.
      Höö dher samestädes af några teger
      med A noterat,                                           las  1.
      Höö af en tegh uti husstomptan med A
      noterat,                                                      lass  1/4.
      Höö af en myrewals ängh, fins afrijtat
      folio 39, kallass Stora Lusan,                      las  3.


      Explicatio.

3.   Oloff Jöransson ibidem,
      ager1 och uthi förbemälte hemman,   spande  8.
      Utsade2 det ena åhret i trädess
      åkeren med C noterat,                           tunna  2 1/2.
C.  Det andra åhret,                                   tunnor  2 13/16.
C.  Åker af en tegh uthi Suedan belägen,     tunnor  1 7/32.
      Höö af samma tegh med C noterat,            las  1 1/2.
      Åketer3 tegh uthi Stortomptan och
      med C noterat,                                    tunno11/32.
      Obrukat åkertegh dher sannestädes4 och
      med C noterat,                                    tunno3/8.
      Höö der samastädes med C noterat,          las  1/4.
      Höö af en tegh uti huusstomptan
      med C noterat,                                           las  1/4.
      Höö af en myrewals ängh, kallass
      Stora Lusan, fins afritat folio 39,                 las  4.
      Höö af Leesängan, fins och folio 15 med E noterat,  lass  1/2.


      Matz Larsson i Norr

      Bonne, äger uthi förbemälte Per Anderss
      heman, fins folio 26 under nummero 3 describerat,  spannesäde.
      Utsäde det ena åhret i tredess åkeren
      med D noterat,                                      tunno17/32.
D.  Det andra åhret i sädes åkeren,                tunna  1.
      En åkertegh uthi Stortompten med D
      noterat,                                                 tunno3/32.
      Höö af några teger i samma tompt med D noterat,  lass  1/2.


      Notarum.

      Desse efterskrifne äga uthi
      Dalen, dess ägher noteras och specificeras
      sålunda som effterfölier.

      Daalen ähr itt skatteheman, skat-
      tat för,                                            spansäde.

4.  Hustru Anna ibidem,
      äger uthi förbemälte hemman,         spannesäde  5 7/8.
      Utsäde det ena åhret med E noterat,      tunnor  2 3/16.
      Det andra åhret i sädess åkeren och med
      E noterat,                                               tunna  1 13/16.
      Höö af en ellack skarp hårdwals ängh med
      R notarat,                                                   las  3.
      Höö, en gerdess linda med E noterat          las  1 1/2.
      Höö af några teger uthi Suedan med E noterat,  las  2.
      En skarp och ellak hårdwals backe med O noterat,
      kommer dhesse ofuan bemälte alla til och duger til at göra åker af.

5.   Matz Knutsson i Norr Bo-
      dane, fins describerat folio 2 under nummero
      2, äger och uthi förbemälte hemman  spansäde  8.
      utsade2 det enal5 åhret uti trädess åke-
      ren med F noterat,                                tunnor  3 1/4.
      Det andra åhret,                                    tunnor  2 7/8.
      Höö uthi den skarpa hårdwals ängen
      med M noterat,                                           las  2.
      Höö af några teger uthi Suedan med F no-
      terade,                                                        las  3 1/2.
      En åkertegh dher sammestädes och med
      F noterat,                                             tunno7/8.
      Höö af en huusstompt med N noterat,        lass  2.


      Explicatio.

      Anderss Matzon i Norr Bo-
      dane, fins på denna taflan under
       nummero 1 discriberat, äger uti Dale hem-
      manet,                                             spansäde  5 7/8.
      Utsade2 det ena åhret i trädess
      åkeren med H noterat,                          tunnor  2 1/4.
      Det andra åhret,                                    tunnor  2 3/4.
      Höö af den skarpa hårdwals ängen
      med R noterat,                                            las  3.
      Höö af en tompt med I noterat,                   las  1/2.

      Halfuard Jöransson i Miel-
      gia, fins folio 47, äger höö af
      en ängessfiell med L noterat,                       las  2.

      Till förbemälte Norr Bodanne och Dalen
      ähr skogh och mulebete til nödtarften.
      Timber, näfuer och löfskogh på Store
      Ålmenningen någit. Fijskewan intet.
      Squaltequarn på uttmarken uthi Luse-
      becken, brukas höst och wår. Sågh 0.


(Karttext:)
Här möther dett tredia Norr Bodanne på denna sidhan.
Här möther skogh och mulebethe på denna sidhan.
En ellak och skarp hårdwals backe, mest onyt-tigh, full med talleskogh.
En ellack skarp och mest onyttigh hårdwals sand backe.
Sandiordh.
 Elack sandiord.
Trädes åkeren.
Grund leriordh.
Här möther Stora Lusan på denna sidhan.
Skarp och ellack hårdwals täckt, kallass Suedan öffuer alt.
Elack sandhiordh.
Sädesz åkeren.
Sånd mylla.
Elack sandiordh.
Sädesz åke-ren.
Sand mylla.
Elack såndiordh.
Huuss tompt.
Sand mylla.
Trä-des åkeren.
Stoor tomptan.
Elack såndiordh.
Sandhiordh.
Här möther dett första Norr Bodhanne ägor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Baksidan:)
(Rubrik:)
Tuna sochn,  Tierne bygge fierdingen.


________________
1Fel för äger.
2Fel för utsäde.
3Fel för åker?
4Fel för sammestädes.
5Fel för ena.