U2:38-9


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Tierne bygge fierdingen.


Notarum explicatio.

Desse effterskrifne äghe uthi denna
stora myrewalls änghen som kallass Stoora
Lussan, blifuer sålunda noterat, describerat och
specificerat som effterfölier, nembliga af
denna delen af stora ängan med A noterat.

Hanss Simmesson Borlenge finss
på den taflan i Kierrebygge fierdingen med
nummero 11, äger höö uthi förbemälte ängh,    las  8.

Johan Mechelsson ibidem, äger
och höö af forbemälte1 ängh med A note-
rat,                                                                   las  2.

Jöran Hansson ibidem, äger
och höö uthi samma ängh med A noterat,          las  2.

Peder Hanssonss ibidem, äger och
höö uthi samma ängh,                                        las  6.

Unge Anderss Matzon ibidem,
äger och höö uthi samma ängh,                          las  2.


Notarum explicatio.

Oloff Matzon ibidem, äger och
höö uti samma ängh,                                          las  6.

Jönss Mechelsson ibidem, äger
och höö uthi samma ängh,                                 las  5.

Erick Hansson ibidem, äger
och höö uthi förbemälte ängh,                           las  3.

Peder Jönsson ibidem, äger och
höö uthi uthi förbemälte ängh,                           las  2.

Matz Clemetsson ibidem, äger och
höö uthi förbemälte ängh,                                 las  3.

Matz Hansson ibidem, äger och
höö af samma ängh,                                          las  1.

Oloff Knutzon ibidem, äger och
höö uthi förbemälte ängh,                                 lass  1 1/2.

Gamle Peder Knutsson ibidem, äger
och höö uthi förbemälte ängh,                           las  4.

Unge Peder Knutzon ibidem, äger
och höö af förbemälte ängh,                             las  4.

Anderss Matsson i Norr Bodane fins folio 31,
ägher och höö af förbemälte ängh för dhen
jordedelen han äger uthi Borlännge
byn,                                                                  las  2.

Unghe Anderss Olofzon i Ytter Åkeröd
fins folio 41, äger och höö af förbemälte ängh
med A noterat för dhen jordedelen han äger uti
Borlänge byn,                                                   las  1 1/2.


(Baksidan:)

Notarum.

Jöran Andersson i Söder
Anunssbergh i Anunssbergz fierdingen,
fins folio 84, ägher och höö af förbemälte
ängh med A noterat för den jordelen han
ägher uthi Borlinge byn,                                     lass  1/2.

Desse uthi Norr Bodanne äga
och uthi förbemälte ängh med A noterat.

Knut Ericksson ibidem, finss folio
30 under nummero 2 äger uthi förbemälte ängh
med A noterat, höö                                           las  3.

Anderss Matzon ibidhem, fins
folio 31 under nummero 1, ägher och uthi
förbemälte ängh med A noterat,                       las  4.

Oloff Jöransson ibidem, fins
folio 30 under nummero 3, äger och höö uthi
förbemälte ängh,                                              las  4.

Jacob Biörsson ibidem, äger
och uthi förbemälte ängh med A noterat, höö   las  4.
Förbemälte Jacob Biörsson fins folio 34.

Jöran Matzon ibidem, finss
folio 34, äger och uthi förbemälte ängh
med A noterat,                                                  las  5..

Matz Jöransson ibidem, fins
folio 27, äger och höö af samma ängh
med A noterat,                                                 las  1 1/2.

Täckte Jöran Pedersson äger och
höö uthi samma ängh med A noterat,                las  1/2.
Fins forbemälte1 Täckte Jöran Pedersson folio 26.

Matz Larsson ibidem, finss folio 26,
ägher och höö uti samma ängh med  A no-
terat,                                                                las  3.

Anderss Suensson ibidem, fins
och folio 26, ägher och höö af samma
ängh med A noterat,                                          las  1/2.

Jon Masson i Wästaängh, fins
på den taflan i Kiärrebygge fierdingen med
nummero 13, äger och höö af förbemälte ängh, las  2.


Explicatio.

Matss Knut i Norrbodande, fins
folio 27, ägher och höö uthi förbemälte ängh,    las  4.

Crone hemmanet Skreddarebackan
ägher och höö uthi förbemälte ängh,                  lass  1.
Fins och på dhen taflan med nummero 13 och ähr
förbemälte ängessfiäll med O noterat.

Desse effterskriffne uthi Tierna
ägha och uthi förbemälte ängh med A noterat
huilka efterskrifne finnes på dhen taflan i Tier-
nebygge fierdingen med nummero 12.

Knut Andersson i Tierna äger och
höö uthi förbemälte ängh med A noterat,          lass  3.
För Knut Andersson fins på dhen taflan i Tierne-
bygge fierdingen med nummero 11.

Mass Knutsson ibidem, äger och
uthi förbemälte äng med A noterat,                  las  3.

Hanss Joransson ibidem, äger
och höö uthi förbemälte ängh,                           las  3.

Hanss Mickelsson ibidem, äger
höö uthi förbemälte ängh,                                 las  2.

Mårten Meckelsson ibidem, äger
och höö uthi förbemälte ängh,                           las  3.

Larss Matzon ibidem, äger och
höö  uthi förbemälte ängh,                                las  2.

Mass Ambrusson ibidem, äger
och höö uthi förbemälte ängh,                           las  1.

Hanss Knutsson ibidem, äger
och höö uthi förbemälte ängh,                           las  4.

Johan Larsson ibidem, äger och uthi
förbemälte ängh,                                              las  4.

Oloff Ericksson ibidem, äger och
höö uthi förbemälte ängh,                                 las  1.

Daniel Danielsson ibidem, äger
och höö uthi förbemälte ängh,                           las  3/4.

Erick Larsson ibidem, äger och
höö uthi forbemälte1 ängh,                                las  1.

Anderss Knutzon ibidem, äger
och höö uthi förbemälte ängh,                           lass  2.

B.  En åkertegh uthi Stora Lusan be-
lägen, komer Anderss Persson i Ytter Åkeröd til,
fins folio 41 i Tiernebygge Fierdingen,           tunnor  1 7/16.
Höö dher sammestädhes,                                  lass  4.

C.  En åkertegh uthi förbemälte Stora Lusan be-
lägen, kommer Per Oloffzon i Gylle till, fins
på dhen taflan med nummero 10 i Tiernebygge fierdingen,  3 tunnor.
Höö af samma tegh,                                          lass  4.
(Fortsättning sid 40:)


(Karttext:)
Här mötha Bårlänge ägor.
Här mötta Ytter och Öfwer Åckre ägor.
Här mötha Gylle ägor på denna sidhan.
Här mötha Tierna ägor.
En myre wals ängh, kallas Stora Lusan öffuer alt.
Luse bäckan.
Här möther skogh och uthmarck.
Lusebeckan.
Lusebäckan.
Här mötter Norr Bodhanne ägor på denna sidhan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_______________
1Fel för förbemälte.