U2:40


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum.

      Nilss Mårtensson i Ytter Åkerödh,
      fins folio 41, äger en ängesstäppa med
      E noterat,                                                   las  3.
      Åker i samma täppa,                             tunno5/8.

D.  Peder Knutsson i Börlenage1, äger
     och höö af ängessfiell enskijlt, förbemälte
      Peedher Knutzon fins på dhen taflan med
      nummero  11,                                            lass  3.

      En ängessfiell aff Stora
      Lusan med F noterat, kommer Store
      Tröne til, fins på dhen taflan i Bro-
      bygge fierdingen med nummero 5,              las  4.

      En ängessfiell med G noterat och i Stora
      Lusan belägen, kommer Lille Tröne
      til som fins och på dhen taflan med
      nummero 5, höö                                         las  3.

      En ängessfieäll med H noterat och i
      Stora Lusan belägen,  kommer Matz Han-
      sson i Börlenge till, fins på dhen taflan
      med nummero 11 i Tiernebygge fierdingen,  las  3.

I.   En ängessfiell och i Stora Lusan
      belägen, kommer Mass Ericksson i Tier-
      na til, fins på dhen taflan med nummero 12
      i Tiernebyge fierdingen, höö                         lass  3.

K.  En ängessfiell af Stora Lusan, komer
      Knut Ingelsson til i Gylle, fins på den
      taflan med nummero 10 i Tiernebygge fierdin-
      gen, höö                                                     lass  3.

      Desse effterskrifne äga uthi Lees-
      ängan med L noterat halfparten tilhopa.

      Mass Larsson Norrbodane, fins
      folio 26, äger höö uthi forbemälte2 ängh
      med L noterat,                                            las  1.

      Anderss Matsson ibidem, äger och
      höö uthi förbemälte ängh med L noterat,    las  1.

      Oloff Jöransson ibidem, fins folio 30,
      ägher och höö af samma ängh med L
      noterat,                                                       las  1/2.


      Explicatio.

      Matz Jöransson ibidem, fins folio
      27, äger och höö af förbemälte Leesänghan
      med L noteat, fins afrijtat folio 39,              las  1/2.

      Matz Knutzon ibidem, fins folio 27,
      äger och höö af förbemälte ängh med L noterat,  las  1.

      Den andra halfparten af förbemälte Lees
      ängen med L noterat, kommer frelse-
      hemmanet i Gylle til som fins på
      den taflan med nummero 10 i Tiernebygge
      fierdingen, höö                                            lass  4.

      Frälsse och cronehemmanet i
      Gylle som fins på dhen taflan i Tiernebyg-
      ge fierdingen med nummero 10, äghe halfparten
      huar sigh af dhen ängessfiällen med M
      noterat, höö båda tilhopa,                            lass  20.

      Uthi dhen ängesfiällen med N noterat som
      fins afrijtat folio 39, komma alla 3 hem-
      manen till i Gylle huilka förbemälte hemman
      finnas på den taflan i Tiernebygge fier-
      dingen med nummero 10, höö af bemälte ängessfiäll
      med N noterat, alla tilhoppa,                       las  18.


___________________
1Fel för Bårlänge?
2Fel för förbemälte.