U2:41


(Rubrik:)
Tierne bygge fierdingen.


      Notarum.

      Ytter Åkeröd ähr itt skat-
      tehemman, skattat för spannesäde
      och fins förbemälte hemman afrijtat folio 43.
      Desse effterskrifne ägha uthi förbemälte hemman.

1.   Anders Oloffson ibidem,
      äger uthi förbemälte heman,                      spannesäde  9.
A.  Utsäde i trädessåkeren det ena åhret,                tunnor  3 13/32.
      Det andra åhret i sädesåkeren med A noterat,  tunnor  4 5/16.
      Åker uthi änges tomptan med A noterat,          tunno3/16.
A.  Höö dher sammestädes af några teger,                    las  2 1/2.
      Myrewals höö af Spånängan med A noterat,          las  2.
      Höö af en huustompt med A noterat,                      las  1/2.
      En humblegård med K noterat till,                    stänger  100.
      En kålltäppa och med A noterat.
A.  Höö af en myrewals ängh, kallass Stora
      Lusan, fins afrijtat och describerat folio 39,             las  1 1/2.

2.   Peder Oloffson i Gylle, fins
      på dhen taflan i Tiernebygge fierdin-
      gen med nummero 10, äger och uthi förbemälte
      hemman,                                                  spannesäde  9.
B.  Utsäde i trädesåkeren det ena åhret,                 tunnor  3 9/32.   
      Det andra åhret i sädesåkeren med B noterat,  tunnor  4 3/16.
      Åkertegh uthi änges tomptan med B noterat,    tunno3/16.
      Höö dher sammestädes af några teger med
      B noterat,                                                              las  2 1/2.
      Myrewals höö af Spånängan med B no-
      terat,                                                                     las  2.
      Höö af huuse tomptan med B noterat,                   las  1 1/2.
A.  Höö af en myrewals ängh, kallass Stora
      Lusan, fins afrijtat och discriberat folio 39,            las  3 1/2.

3.   Anderss Pedersson i Ytter Åke-
      röd, äger och uthi förbemälte hemman spansäde.
C.  Utsäde dhet ena åhret i trädesåkeren,               tunnor  1 1/2.
      Dhet andra åhret i sädesåkeren med C noterat, tunnor  1 9/16.
      Höö af några ängzfiäller uthi ängz tomptan
      med C noterade,                                                   las  1.
      Höö af en huusstompt med C noterat,                   las  1/2.
      Höö uthi Stora Lusan, fins afrijtat
      och describerat folio 39 med A noterat,                las  0.


      Explicatio.

4.   Nils Mårtensson ibidem, äger
      uthi förbemälte hemman,                         spannesäde  6.
      Uthsäde dhet ena åhret i trädesåkeren,            tunnor  2 3/8.
      Det andra åhret i sädesåkeren med D noterat, tunnor  2 13/16.
      Höö uthi ängess tomptan med D noterat,              las  2.
      Höö uthi en huus tompt med D noterat,                las  1 1/2.
      Höö uthi Stora Lusan, fins afrijtat och descri-
      berat folio 15 och ähr med A noterat,                  las  2.
      En åkertäppa fins och folio 39 describe-
      rat och afrijtat och ähr med E noterat,            tunno5/8.
      Höö uti samma täppa,                                          las  3.

5.   Peder Hansson ibidem, äger
      och uthi förbemälte hemman,                 spannesäde.
E.  Uthsäde i trädesåkeren det ena åhret,             tunnor  2.
      Det andra åhret i sädesåkeren med E note-
      rat,                                                                tunnor  2 1/4.
      Höö uthi ängess tomptan af några ängesfiel-
      lar med E noterade,                                             las  2.
      Höö uthi en huustompt med E noterat,                las  1 1/2.
A.  Höö uthi en myrewals ängh, kallass Stora
      Lusan, fins afrijtat och describerat folio 39,          las  2.

      Öffuer Åkerödh ähr och itt skat-
      tehemman, fins afrijtat folio 18, skattat
      för                                                            spansäde  16 1/2.
      Effterskrifne äga uthi förbemälte heman.

6.  Anderss Matsson ibidem, äger
      uthi förbemälte Öfuer Åkeröd,              spannesäde  10.
      Utsäde dhet ena åhret i trädessåkeren
      med F noterat,                                              tunnor  3 5/16.
F.  Det andra åhret i sädesåkeren,                       tunnor  2 15/16.
      Åker uthi Lussängz täppan med F noterat,    tunno17/32.
      Höö uthi Stora Lusan, fins afrijtat och
      describerat folio 39 med A noterat,                    las  3.
      En kåltäppa med F noterat.
(Fortsättning sid 42-3:)