U2:42-3


(Rubrik:)
Tuna sochnn,        Tierne bygge fierdingen.


      Notarum.

7.   Anderss Oloffzon ibidem, äger
      och uthi förbemälte heman,                     spansäde  6 1/2.
G.  Utsäde dhet ena åhret i trädesåkeren,          tunnor  3 29/32.
      Utsäde det andra åhret i sädesåkeren
      med G noterat,                                           tunnor  3 1/16.
      Åker uthi Lussängz täppan med G noterat, tunno15/32.
      Höö uthi Stora Lusan, fins afrijtat och
      describerat folio 39 med A noterat,                  las  3.


      Till förbemälte Ytter och Öffuer Åkeröd ähr skogh
     och mulebete litet. Timber, näfuer och löfskogh
      intet, utan på Stora Ålmeningen half annan
      mil wägh södher uth ifrån bynn. Fijskewatn
      intet. Sågh och quarn intet.


      Explicatio.

      Jöran Hansson i Borlen-
      ge fins på den taflan med nummero 11
      i Tiernebygge fierdingen, äger och uthi
      förbemälte hemman,                            spannesäde  0.
      Utsäde i sädesåkeren af en tegh med
      H noterat,                                                 tunno5/32.


(Karttext:)
Här möther Gylle ägor på denna sidhan.
Här mötta Bår-länge ägor på denna sidhan.
Ler mylla.
Lermylla.
Ler myl-la.
Leriordh.
Sädes åkeren.
Trädes åkeren.
Trädess åkeren.
Sädess åkeren.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Ler iordh.
Luuss ängz täpper-na.
Leriordh.
Leriord.
Ängz tomptan.
Spång ängan, myrewals ängh.
Här möther enn stor äng, kallas Lusan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.