U2:46-7


(Rubrik:)
Tuna sochn,   Tierne bygge fierdingen.


      Notarum explicatio.

      Miälga ähr tu skatteheman.
      Skattade for1,                                              spansäde  35 1/2.
      Effterskrefne ägha uthi förbemälte hemman.

1.   Hindrick Jngwalsson ibidem,
      äger uthi förbemälte hemman,                    spannesäde  12.
      Utsäde det ena åhret, i trädes åkeren,                tunnor  6 3/4.
      Det andra åhret i sädessåkeren med A noterat,  tunnor  6 3/32.
      Höö uthi Knussbeckz ängan med F noterat,             las  10.
      Höö af en ängess fiell uthi en täppa i sama ängh
      belägen, med A noterat,                                          las  1.
      Höö uthi Gråängen med G noterat,                          las  2.
      Höö uthi Röömyran, fins på den taflan med
      nummero 1 i Brobygge fierdingen, afrijtat och ähr med
      noterat       ,                                                           las  6.
      Höö af en huusstompt med A,                                 las  1/2.
      Höö uti gerdes linderna,                                          las  1/2.

2.   Erik Larsson ibidem, äger och
      förbemälte heman,                                    spannesäde  6.
     
Utsäde det ena åhret i trädessåkeren,                tunnor  3 29/32.
      Dhet andra åhret i sädesåkeren med B noterat, tunnor  3 1/8.
      Höö u2 Knussbeckz änghan med F noterat,            las  5.
      Höö af en ängessfiell uthi täppan i samma ängh be-
      lägen med B noterat,                                               las  1.
      Höö uthi Gråå ängen med G noterat,                       las  1.
      Höö uthi en huustompt med B noterat,                    las  1/4.
      Höö uti gerdeslinderna,                                           las  1/4.
      Höö uthi Röömyran af                       fins afrijt-
      tat och och describerat på den taflan med nummero 1
      i Brobygge fierdingen,                                             las  3.
      En humblegård med B noterat, til                     stänger  100.
      Noch en litern tompt med R noterat, höö                las  1/4.


(Baksidan:)
      Notarum.

      Desse efterskrifne äga
      uthi det andra hemmanet.

3.   Halward Jöranson
      ibidem, äger uthi förbemälte hemman,   spansäde  8 3/4.
C.  Utsäde dhet ena åhret i trädes
      åkeren,                                                     tunnor  6 1/4.
      Det andra åhret i sädessåkeren med
      C noterat,                                                 tunnor  3 5/8.
      Obrukat åker uthi trädesåkeren med
      C noterat,                                                 tunno3/16.
      Höö uthi Knussbeckz ängen med F noterat,    las  7 18/36.
      Höö uthi uthi Gråå ängen med G
      noterat,                                                           las  1 1/2.
      En humblegård med H noterat, til             stänger  200.
      Höö uthi Röömyran som fins afrijtat
      på den taflan med nummero 1 i Brobyg-
      ge fierdingen,                                                  las  6.
      Höö uthi en stoor ängh, kallas Norrbergz
      ängan, fins afrijtat och describerat fo-
      lio 89 i Anunnssbergz4 fierdingen,                      las  2.
      En åkertegh uthi dhen täppan som ähr belä-
      gen i Knussbeckz ängen med 1 C noterat, tunno1/4.
      Höö af gerdes linderna,                                   las  1/2.

4.   Larss Meckelsson ibidem,
      ägher och uthi förbemälte heman,          spansäde  8 3/4.
      Utsäde det ena åhret i trädes
      åkeren med D noterat,                              tunnor  5 3/16.
      Det andra åhret i sädessåke-
D.  ren,                                                          tunnor  4 7/8.
      Höö uthi Knussbeckz änghan med
      F noterat,                                                       las  7 18/36.
      En åkertegh uthi en täppa i samma
      ängh belägen, med D noterat,                    tunno1/8.
      Höö af en hårdwals ängh med I no-
      terat,                                                              las  2.
      Höö af en huustompt med D note-
      rat,                                                                 las  1/2.
      En humblegård med K noterat, til            stänge200.
      Höö uthi Röömyran som fins af-
      rijtat på den taflan med nummero 1
      i Brobygge fierdingen
      noterat,                                                          las  6.


      Explicatio.

      Höö af gerdes linderna,                                  las  1/2.
 
      Massc Jönss i Söpnare
      byn, fins afrijtat i Skomsareby
      fierdingen med sina äger, folio 120,
      äger och höö af en hårdwals ängh, kal-
      las Hagebackan med L noterat,                     las  6.

M.  En onyttigh skiöl som rinnar och fal-
      lar åhr ifrån åhr och borttager åkeren.

      En suinewall kommer Borlenge byn
      til med N noterat.
     
      En swinewall med O noterat, komer
      Miäligia til och kallass Åkerskogen.

      Noch onyttige backer, kallas Öfuer
      hage backerna med P noterade,
      komma och förbemälte Miälgia til och
      brukass mest til koolbacker.

      Till förbemälte by ähr skogh til wed och
      gerdzle litet. Mulebete och litet.
      Timber, näfuer och lofskogh3 intet, utan
      på Stora Ålmeningen 1 1/2 mil ifrån
      byn södher och wester uth. Fijske
      watn någit i Stora Dale elfuen.
      Sågh och quarn intet.


(Karttext:)
Dale effwan.
Gråå ängen.
Rögmyran på denna sidhan.
Hårdwals ängh, kallass Hagebacken.
Här möther enn crone ängh, kallas Hwsshagen på denna sidhan.
Sädes åkeren.
Sand mylla öfwer alt.
Sandmyl-la.
Sandmylla.
Trädes åkeren.
Godh hårdwals ängh, kallass Knuss beckan.
Sandmylla.
Ler mylla.
Sand mylla.
Här mötha Bårlänge ägor på denna sidhan.
Lermylla.
Åkeren.
Åkeren.
Sand mylla öfwer alt.
Gylle ägor på denna sidhan.


______________
1Fel för för.
2uthi?
3Fel för löfskogh.
4Fel för Amunssbergz?