U2:49


(Rubrik:)
Tierne bygge fierdingen.


      Notarum explicatio.

      Ytter Forssa ähr tu skate
      heman, skattade både tillhopa
      for1,                                             spannesäde  30.
A.  Utsäde det ena åhret tilhopa,                tunnor  20 7/8.
B.  En åkerwret till samma åhrwägh,          tunnor  2 9/32.
C.  Det andra åhret både tilhopa,               tunnor  16 3/16.
D.  En åkerwret till samma åhrwägh,          tunnor  1 1/16.
E.  Höö af en skarp hårdwals ängh, alla
      tilhopa,                                                      las  26.
      Åker uti samma tächt,                          tunnor  6.
F.  Höö af en hårdwals ängh, alla til-
      hopa,                                                         las  26.
      En åkertäppa med X noterat, fins afrijt-
      tat folio 50, alla tilhoopa med Öfuer
      Forssa,                                                tunnor  9 11/32.

      Specialis explicatio.
     
      Desse effterskriffne ägor uti Wester
      hemmanet alla tilhoopa,                 spannesäde  20.
      Och ähre båda förbemälte hemman i tegheskiefte
      tilhopa belägne, bådhe i åker och ängh.

1.   Essbiörn Jonsson ibidem,
      äger uthi förbemälte hemman,        spannesäde  7.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                         tunnor  4 1/16.
C.  Det andra åhret,                                    tunnor  3 1/64.
      Hårdwals höö aff täcktan med E noterat,      las  4 9/16.
      Åker uthi samma täckt,                          tunnor  1 3/64.
      Höö uthi en hårdwals ängh,                          las  4 9/16.
      Höö uthi en tompt med K noterat,               las  1.
      Höö uthi gerdes linderna,                             las  1 1/2.
      Åker uthi dhen wreten med B noterat,    tunno7/16.
      Åker uthi dhen wretan med D noterat,    tunno7/32.
      Åker uthij dhen täppan med X noterat, fins folio 50,  tunno13/16.


2.   Erick Knutsson ibidem, äger
      och uthi förbemälte hemman,            spannesäde  7.
A.  Utsäde det ena åhret,                               tunnor  4 1/16.
C.  Det andra åhret,                                       tunnor  3 1/64.
      Höö uthi hårdwals täcktan med E noterat,      las  4 9/16.


      Notarum explicatio.

      Åker uthi samma täckt,                            tunnor  1 3/64.
      Höö uthi en hårdwals ängh med F noterat,     las  4 9/16.
      Höö uthi en stor ängh beblandat med myre
      och hårdwals båtn, kallass Norrbergz ängen,
      fins afrijtat folio 89 i Anunssbergz3 fierdingen, las  7.
      Höö uthi en tompt med L noterat,                  las  1.
      Höö uthi gerdes linderna,                               las  1 1/2.
      Åker uthi dhen wreten med B noterat,      tunno7/16.
      Åker uthi dhen wreten med D noterat,      tunno7/32.
      Åker uthi dhen täppan med X noterat, fins folio 50,  tunno13/16.

3.   Anderss Andersson ibidem, äger och
      uthi förbemälte hemman,                  spannesäde  6.
A.  Utsäde det ena åhret,                               tunnor  3 15/32.
C.  Det andra åhret,                                       tunnor  2 19/32.
      Hårdwals höö uthi täcktan,                             las  3 7/8.
      Åker uthi samma täckt,                            tunno29/32.
      Höö uthi en hårdwals ängh med F
      noterat,                                                          las  3 7/8.
      Höö uthi en tompt med M noterat,                  las  1.
      Höö uti gerdes linderna,                                  las  1.
(2 överstrukna rader:)
      Åker uthi dhen wretan med B noterat,       tunno3/8.
      Åker uthi den wretan med D noterat,        tunno1/8
      Åker uthi dhen täppan med X noterat, fins folio 50,  tunno19/32.

      Desse effterskrifne äga uthi Öster hem-
      manet alla tilhoopa,                           spannesäde  20.

4.   Mass Jönsson ibidem, äger och
      uthi förbemälte Öster hemmanet,       spannesäde  10.
A.  Utsädhe det ena åhret,                              tunnor  5 25/32.
C.  Det andra åhret åhret,                               tunnor  4 5/16.
      Höö uthi hårwals tächtan med E note-
      rat,                                                                 las  6 1/2.
      Åker uthi samma täckt,                             tunnor  1 1/2.
      Åke2 uthi wret med G noterat,                  tunno17/32.
      Noch åker uthi en wret med H noterat      tunno1/8.
      Höö uthi en hårwals ängh med F noterat,         las  6 1/2.
      Höö uthi en tompt med N noterat,                   las  1.
      Höö af gerdeslinderna,                                     las  2.
      Höö af Lenängan med R noterat, fins folio 67, las  3 1/4.
      Höö uthi Norbergz ängen, finss afrijtat i
      Amunssbergz fierdingen folio 89,                      las  7.
      Höö uthi Tälnebäckz myran, fins afrijtat i Amuss-
      bergz3 fierdingen folio 89 och ähr med N noterat,
      höö til                                                             lass  4.
      Åker uthi dhen wreten med B noterat,        tunno1/2.
      Åker uthi dhen wretan med D noterat,        tunno1/4.
      Åker uthi dhen täppan med X noterat, fins folio 50,  tunnor  1 3/16.
 


(Baksidan:)

5.   Jsrael Oloffsson ibidem, äger
      och uthi förbemälte Österhemmanet,     spansäde  10.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                               tunnor  5 25/32.
C.  Det andra åhret,                                         tunnor  4 5/16.
      Höö uthi täcktan med E noterat,                       las  6 1/2.
      Åker uthi samma täckt,                              tunnor  1 1/2.
      Höö uthi en hårdwals ängh med F note-
      rat,                                                                  las  6 1/2.
      Åker uthi den wredten med G noterat,       tunno17/32.
      Noch åker uthi en wret med H noterat,      tunno1/8.
      Höö af Lenängan med R noterat, fins afrijtat
      folio 67,                                                           las  2 1/2.
      Höö uthi Tälnebeckz myran, fins afrij-
      tat i Anumssbergz3 fierdingen, folio 89,             las  1 1/2.
(2 överstrukna rader:)
      Åker uthi dhen wretan med B noterat,         tunno1/2.
      Åker uthi dhen wreten med D noterat,         tunno1/4.
      Åker uthi dhen täppan med X noterat, fins folio 50,  tunnor  1 3/16.


      Öffuer Forssa ähr trij skatte-
      hemman, skattade alla tilhopa,            spannesäde  40.
      Och fins med sina äger afrijtat folio 50.
P.  Utsäde dhet ena åhret alla tilhopa,              tunnor  16.
Q.  Det andra åhret alla tilhopa,                      tunnor  13 9/16.
      Obrukat åker til samma åhrwägh med R note-
      rat,                                                           tunno7/8.
      Höö uthi en godh hårdwals täckt med
      S noterat, kallass Korngerdet,                        las  30.
      Åker uthi samma täckt,                            tunnor  2 3/8.
T.  Höö uthi Fors ängan, alla tihopa,                     las  14.
      En åkertäppa med X noterat, fins folio 50, äger bå-
      de Ytter och Öfuer Forssa uti alla tilhopa som i åkeren,  9 11/32  tunnor.

      Specialis explicatio.

6.   Peder Oloffsson ibidem, äger uti
      förbemälte hemman,                        spannesade4  16.
      Utsäde det ena åhret,                                tunnor  6 3/8.

      Det andra åhret,                                       tunnor  5 7/16.
      Obrukat åker till samma åhrwägh,             tunno11/32.
S.  Höö uthi en god hårdwals täckt,                   12 las.
      Åker uti samma täckt,                               tunno15/16.
      Höö uthi Forssängan,                                      las  5 24/40.
      En åkerwret med U noterat,                      tunno15/16.
      Noch en åkerwret med W noterat,            tunno3/4.
      Höö uti gerdeslinderna,                                   las  2 1/2.
      Höö uthi Norr Anumssberghz3 ängen, fins afrijt-
      tat i Anumssberghz3 fierdingen folio 89,           lass  3.
(Fortsättning sid 50:)(Karttext:)
Här möther Öfwer Fårssa ägor.
Lermylla.
Dale elffwan.
Sand iordh.
Här mötter skogh och mulebethe på denna sidhan.
Sand mylla.
Sand mylla.
Ler mylla.
Leriordh.
Leriord.
Grund leriord.
Ler iordh.
Leriordh.
Här mötter en cronne äng, kallass Husshagen.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


______________
1Fel för för.
2Fel för åker.
3Fel för Amunssbergz?
4Fel för spannesäde.